Familiesenteret

Familiesenteret er et gratis tverrfaglig tilbud til foreldre, barn og ungdom.

Vi har helsefaglig, pedagogisk og sosialfaglig bakgrunn. Du vil møte godt kvalifisert personale som tar deg på alvor.

Hvilke problemer kan du få hjelp for?

  • Situasjoner hvor barn/ungdom viser tegn på at de ikke har det bra. Slike tegn kan være tristhet, engstelse og sinne, stadige konflikter med voksne og andre barn/ungdom hjemme, på skolen eller i barnehagen.
  • Situasjoner hvor foreldre strever med sykdom eller andre belastninger, og ønsker hjelp til å støtte barnet i denne situasjonen.
  • Hvis du strever i foreldrerollen.

Hva tilbyr vi?

Foreldreveiledning

Foreldreveiledning handler om hvordan foreldre selv kan hjelpe og støtte barn og ungdom når de har det vanskelig, eller har en atferd som oppleves som utfordrende.

Vi fokuserer på å styrke foreldreferdighetene sett ut fra barnets individuelle behov. Vi bidrar med å styrke foreldre i omsorgsarbeidet og foreldrerollen, slik at dere selv kan hjelpe barnet over tid.

Når vi snakker med barn og ungdom alene vil det skje etter samtykke med foreldrene.

«Tett på» veiledning i hjemmet

Tilbudet er rettet mot foreldre som opplever at barnet ofte viser tegn på at han/hun ikke har det bra, eller er i stadige konflikter med barnet.

Familien kan få hjelp til å styrke relasjonen seg imellom og håndtere konkrete utfordringer, noe som kan føre til bedre samhandling og mindre opplevd stress for alle.

Vi kan bidra til å (re)etablere gode rutiner slik at familien opplever en god hverdag.

Foreldrekurs

Vi arrangerer foreldrekurs ut fra behov og kapasitet. 

For tiden tilbyr vi kurs for foreldre til barn med Autismespekterforstyrrelser eller ADHD. Kontakt familiesenteret for mer informasjon, familiesenteret@sola.kommune.no / 409 21 003

Mamatoto-kurs for mødre som opplever en strevsom barseltid

«Mamatoto» er swahili og handler om det gjensidige avhengighetsforholdet mor og barn står i. Det som er godt for den ene er godt for den andre. Mange mødre kjenner etter fødsel på nedstemthet, uro og usikkerhet på om man er en god nok mor.

Sola kommune har etablert en barselgruppe for nybakte mødre som har det vanskelig i spedbarnstiden. Tilbudet gis i gruppe og varer i 9 uker.

Målet med kurset er å bidra til et positivt samspill mellom mor og barn. Det vil på kurset bli lagt vekt på tema som mestring av stress, uro og samspill med barnet. Hver gang er det også en aktivitet som babysang, babymassasje eller yoga for mor.

Tilbudet er lavterskel, gratis og er et samarbeid mellom Rask psykisk helsehjelp-enhet for mestring og Barn, ungdom og familietjenesten.

Kurset finner sted på Stangelandsenteret. For påmelding ta kontakt med jordmor, helsesykepleier på helsestasjon, familieveileder på familiesenteret eller terapeut på rask psykisk helsehjelp.

Samtaler med barn og ungdom

I samtaler med barn og ungdom fokuserer vi på hva barn og ungdom selv kan gjøre for å få det bedre. Veileder vil prøve å forstå hvordan barnet opplever seg selv og sin situasjon.

Vi kan for eksempel arbeide med tanker og følelser, øve på å mestre konkrete utfordringer eller annet som kan bidra til bedre psykisk helse og trivsel.

I tillegg til samtaler med barn og ungdom vil vi ofte samarbeide med foreldre og andre voksne som kan bidra med å gjøre situasjonen bedre. 

Delta i samarbeid med foreldre og andre som følger opp barnet

For at barn og ungdom skal få det bedre, må de voksne som er rundt barnet ofte gjøre endringer, slik at barnet opplever enda bedre støtte for god trivsel og utvikling.

I tillegg til foreldrene, vil dette særlig gjelde voksne i barnehage og skole som er viktige for barnet.

Familiesamtaler

I familiesamtaler får alle fortelle om, og lytte til hverandres tanker.

Vi fokuserer på hvordan familien kan støtte hverandre, og gi særlig støtte til barnet som det er søkt hjelp for.

Konsultasjonsteam for spisevansker

Foreldre som har barn i førskolealder med vedvarende utfordringer knyttet til spising og måltider, kan få hjelp av et tverrfaglig sammensatt team. Slike vansker kan være at:

  • barnet er selektivt til hvilke matvarer det vil ha/ikke ha
  • barnet har vegring mot mat/matsituasjon
  • barnet har vansker med å bearbeide maten i munnen og/eller svelge

Gjennom en samtale vil vi kartlegge situasjonen, og møtet avsluttes med konkrete råd som kan prøves ut. Foreldrene får tilbud om en oppfølgingssamtale.

Vi kan også tilby hjelp til å opprette et samarbeid med andre som kan bidra til en god utvikling, som fastlege, familiesenter, helsestasjon og barnehage.

Terapi for traumeutsatte barn (TF-CBT)

Trinnvis traumefokusert kognitiv adferdsterapi (Trinnvis TF-CBT) er en behandling for barn i alderen 7 - 12 år som har opplevd vanskelige eller skremmende hendelser som påvirker dem i hverdagen. 

Les mer om hva et traume er og om behandlingen her. (PDF, 692 kB)

Hvem kan få hjelp fra familiesenteret?

Tilbudet er for barn og ungdom i alderen 0-18 år bosatt i Sola, og deres nærmeste familie. 

Hvordan kontakter du familiesenteret?

Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt med oss. Ta kontakt via telefon, post eller henvendelseskjema. Når du ringer oss, vil en veileder be deg beskrive hva du trenger hjelp til. Telefonen er ikke alltid betjent, men du vil bli oppringt innen 2 virkedager. 

Dersom du får hjelp av andre for samme problem, kan du gi beskjed om dette, slik at vi sammen kan finne ut om det er nyttig å få hjelp av oss samtidig.

Henvendelsesskjema til familiesenteret 

Besvar alle spørsmålene så godt du kan, slik at vi får informasjonen vi trenger for å behandle henvendelsen. 

Trenger du hjelp til å beskrive behovet?

Helsesykepleier, fastlege, barnehage og skole eller andre kan ofte hjelpe deg med å beskrive hva du trenger hjelp til. Som foresatt må du da bekrefte at du samtykker til henvendelsen og ønsker hjelp fra familiesenteret.

Hva skjer videre?

Vi tar kontakt i løpet av to uker for å avtale første møte, eller avklare om vi er de beste til å hjelpe i denne situasjonen. Trenger du hjelp til å komme i kontakt med andre instanser, kan vi hjelpe med dette.

Ris og ros

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med tilbudet, kan du sende en klage til lederen av familiesenteret. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

NB! På grunn av personvern må du ikke skrive personopplysninger her.

Dersom du er fornøyd med tjenesten vil vi gjerne høre om det også.

Journalføring og innsyn

Det opprettes helsejournal på alle som mottar hjelp fra familiesenteret. Journalen skal bidra til faglig forsvarlig oppfølging. Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet.

Informasjonsbrosjyre

Her kan du laste ned informasjonsbrosjyre om familiesenteret. (PDF, 2 MB)

Kontaktinfo

Familiesenteret
Tlf: 40921003
Nina Fjelde Nilsen
Teamleder/Familieveileder
Mob: 40921574
Bjørghild Underhaug
Virksomhetsleder
Tlf: 51653220

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Åpningstider

Mandag-fredag 8.00-15.00
og ellers etter avtale.