Konsultasjonsteam ved bekymring for vold og overgrep

Konsultasjonsteamet gir råd og veiledning hvis du er bekymret for et barn.

Hva kan konsultasjonsteamet hjelpe med?

Konsultasjonsteamet gir råd og veiledning hvis du er bekymret for om et barn kan være utsatt for:

 • vold eller er vitne til vold i hjemmet
 • seksuelle overgrep
 • kjønnslemlestelse

Teamet har kunnskap om hvilke instanser som har ansvar i slike saker, og hvem som eventuelt kan bistå deg videre. Vi kan også gi råd om hvordan du kan snakke med barnet og familien.

Vær oppmerksom på at dersom bekymringen gjelder vold og overgrep i hjemmet, skal bekymringen ikke skal tas opp med foresatte.

Sakene drøftes anonymt, eventuelt med samtykke.

Når kan du kontakte oss?

For å drøfte en sak med teamet er det tilstrekkelig at det foreligger en uro eller mulighet for at barnet er utsatt for eller vitne til vold eller overgrep. Vi kan gi råd om hvordan du kan gå fram for å avdekke hva som ligger bak bekymringen.

Hvem kan kontakte oss?

Alle som er bekymret for at barn eller ungdom kan være utsatt for overgrep.

Hvordan ta kontakt?

Kontakt oss på e-post: konsultasjonsteam@sola.kommune.no.

Du kan også kontakte barneverntjenestens representant Lina Marie Zeiler på telefon: 488 96 412, eller spesialrådgiver for oppvekst Merete Aase på telefon: 975 00 970. Eventuelt kan også en annen av teamets medlemmer kontaktes.

Møteplan vår 2024

 • onsdag 24. januar
 • onsdag 21. februar
 • onsdag 20. mars
 • onsdag 24. april
 • onsdag 22. mai
 • onsdag 19. juni 

Klokken 11.30 - 14.00. 

Hvem er representert i teamet?

 • Barneverntjenesten, saksbehandler Lina Marie Zeiler
 • Familiesenteret, psykologspesialist Eldrid Robberstad
 • Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten, helsesykepleier Synnøve Hopen
 • Ungdomsteamet, teamleder Pål Nedrebø 
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Sola), psykologspesialist Jens Kristoffersen
 • Fagstab oppvekst, spesialrådgiver Merete Aase (koordinerer teamet)
 • Politiet møter ved behov