Konsultasjonsteam ved bekymring for vold og overgrep

Hva kan konsultasjonsteamet hjelpe med?

Konsultasjonsteamet gir råd og veiledning hvis du er bekymret for om et barn kan være utsatt for:

 • vold eller er vitne til vold i hjemmet
 • seksuelle overgrep
 • kjønnslemlestelse

Teamet har kunnskap om hvilke instanser som har ansvar i slike saker, og hvem som eventuelt kan bistå deg videre. Vi kan også gi råd om hvordan du kan snakke med barnet og familien.

Vær oppmerksom på at dersom bekymringen gjelder vold og overgrep i hjemmet, skal bekymringen ikke skal tas opp med foresatte.

Sakene drøftes anonymt, eventuelt med samtykke.


Når kan du kontakte teamet?

For å drøfte en sak med teamet er det tilstrekkelig at det foreligger en uro eller mulighet for at barnet er utsatt for eller vitne til vold eller overgrep. Vi kan gi råd om hvordan du kan gå fram for å avdekke hva som ligger bak bekymringen.


Hvem kan kontakte teamet?

Alle som er bekymret for at barn eller ungdom kan være utsatt for overgrep.


Hvordan ta kontakt?

Kontakt oss på mail, konsultasjonsteam@sola.kommune.no.

Du kan også kontakte barneverntjenestens representant Anita Reinskau, telefon: 480 20 976 eller  spesialrådgiver for oppvekst, Merete Aase. Eventuelt kan også en annen av teamets medlemmer kontaktes.


Møteplan vår 2023:

 • onsdag 4. januar
 • onsdag 1. februar
 • onsdag 8. mars
 • onsdag 12. april
 • onsdag 3. mai
 • onsdag 7. juni  

Klokken 11.30 - 14.00. 


Hvem er representert i teamet?

 • Barneverntjenesten, saksbehandler Anita Reinskau
 • Familiesenteret, psykologspesialist Eldrid Robberstad
 • Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten, helsesykepleier Synnøve Hopen
 • Ungdomsteamet, teamleder Pål Nedrebø 
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Sola), psykologspesialist Jens Kristoffersen
 • Fagstab oppvekst, spesialrådgiver Merete Aase (koordinerer teamet)
 • Politiet møter ved behov