Hjelp til barn og ungdom

Trenger du hjelp?


Du som er barn eller ungdom kan synes at det er vanskelig å vite om det som plager deg er noe du kan eller bør søke hjelp for.

For deg som er forelder er det også helt naturlig å være usikker på om barnet/ungdommen din har behov for hjelp eller ikke. Når du blir bekymret, er det som regel en grunn til det.  

Barn og unge viser at de har det vanskelig på ulike måter. De kan bli stille og tilbaketrukket, engstelige eller triste. Noen blir irritable og sinte, og kommer lett i konflikt med andre barn/unge og voksne. Andre blir overdrevent opptatt av sunn og kalorifattig mat, kropp og trening, og klarer kanskje ikke spise sammen med andre. Når barn/ungdom har det vanskelig, kan det også vise seg ved at de mangler motivasjon og energi for lek, skolearbeid, fritidsaktiviteter og venner. Vær oppmerksom på endringer. Tidlig hjelp kan øke sjansen for at barnet/ungdommen din raskere blir bedre.

For de fleste vil tilbudene i kommunen være tilstrekkelig. Skulle det være behov for mer spesialisert hjelp, vil de ansatte i kommunen hjelpe dere videre. Sola kommune samarbeider med Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) på Sola om hvordan vi sammen kan gi rett og god hjelp til barn og unge i kommunen. 

Hvor kan du få hjelp?

Under kan du lese mer om hvor du kan få hjelp for ulike vansker som barn, unge eller familier kan oppleve.

Autisme

Sola kommune vil bygge gode «lag» rundt familier, barn, elever som strever og har utfordringer knyttet til autismediagnose. I den forbindelse har vi satt sammen et tverrfaglig koordinerende team som tar imot henvendelser og bidrar inn i saker.

Hva gjør ressursteamet?

Ressursteamet veileder skoler og barnehager, for sikre et godt samarbeid rundt barn med autisme. Dette er et tverrfaglig og koordinerende team, som tar i mot henvendelser og bidrar inn i saker. Teamet samarbeider med Sola BUP som har vært med i oppbyggingsfasen, og som vil fortsette å bidra med støtte og veiledning. 

Hvem kan ta kontakt?

Familier, barn og elever som har utfordringer knyttet til autismediagnose. 

Slik henvender du deg til ressursteamet

Henvendelsesskjema til ressursteam 

Hva skjer når henvendelsen er sendt inn?

  • Koordinerende enhet som er tverrfaglig satt sammen av PPT, familiesenter, skole, barnehage og koordineringsansvarlig for ressursteamet i kommunen går gjennom henvendelsen.
  • Den som har meldt inn saken blir kontaktet for at teamet skal få mer informasjon om hvilke behov barnet, eleven, familien, skolen eller barnehagen har.  
  • Koordineringsansvarlig er med på møter med barnehagen eller skolen, og familier kan få tilbud om foreldreveiledning.

Grunnlagsdokument for ressursteamet

Hensikten med dokumentet er å samle ressursteamet i sitt veiledningsarbeid ut mot laget rundt
barnet. Det skal være til støtte for barnehagene, skolene og andre tverrfaglige samarbeidspartnere i
samhandlingen med ressursteamet. 

Grunnlagsdokument ressursteamet (PDF, 2 MB)

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med Steinunn Undem på tlf: 46804573 eller steinunn.sveinsdottir.undem@sola.kommune.no om du har noen spørsmål. 

Barn som pårørende

Det er vanlig å tenke på barn som pårørende når en forelder eller søsken er syk. Det kan være psykiske vansker, fysisk sykdom, rusproblematikk eller ulykker.

Noen barn har foreldre eller søsken som har langvarig sykdom eller kroniske lidelser. Andre familier opplever at sykdom rammer en voksen eller et barn plutselig.

Barn er også pårørende når foreldre er i andre vanskelige situasjoner. Det kan være samlivsbrudd, konflikter, vold eller økonomiske vansker. Når sykdom eller problemer rammer et barns foreldre eller søsken, påvirkes barnets hverdag. Barn trenger å forstå hva som skjer og at deres behov blir ivaretatt.

helsenorge.no finner du mer informasjon om hvordan det kan oppleves for barn å være pårørende, og hvilken hjelp de kan ha behov for.

Barn som pårørende skal få hjelp

Dersom foreldre eller søsken får hjelp i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten, har disse tjenestene ansvar for at barn i familien blir ivaretatt. De ansatte som hjelper de voksne eller et barn i en familie, skal undersøke hvordan alle barna i familien har det i den aktuelle situasjonen. Ansatte skal sørge for at barna får nødvendig informasjon og oppfølging etter behov. 

Det er ofte trygt for barn at andre voksne nær dem i hverdagen vet om at mor, far eller et søsken er syk, eller at familien er i en vanskelig situasjon. Når barnehagen eller skolen får informasjon om situasjonen, kan de støtte barnet i barnehagen og på skolen etter behov.

Hvem kan du kontakte?

Familiesenteret gir samtaletilbud til familier der barn og ungdom er pårørende.

Tilbudet kan gis til barn, ungdom og/eller foresatte, eller til familien samlet.

Tilbudet er gratis og foreldre tar selv kontakt for å avtale.

Helsesøster på skolen og helsestasjon for ungdom tilbyr samtaler med barn og ungdom som er pårørende.

Helsesøster kan kontaktes på skolen av barnet eller ungdommen selv, eller foreldre kan kontakte helsesøster og be om samtaler for deres barn.

Andre tilbud

Under finner du tilbud i regionen som kan benyttes av familier bosatt i Sola. Pårørendesenteret og veiledningssenteret for pårørende i Sandnes, tilbyr samtaler for barn som er pårørende. Barn kan få tilbud om individuelle samtaler, eller samtaler i gruppe med andre barn i samme situasjon.

Kreftomsorg Rogaland gir tilbud til barn som er pårørende når foreldre eller søsken har eller har hatt kreftsykdom. Du kan ta kontakt med kontoret i Stavanger. Les mer om tilbudet på www.kreftomsorg.no

Familievernkontoret i Sør-Rogaland, avdeling Stavanger tilbyr samtaler for barn/ungdom som har behov for det grunnet samlivsbrudd, konflikter mellom foreldre eller andre problemer i familien.

Stiftelsen alternativ til vold i Stavanger gir samtaletilbud til barn som selv har opplevd vold eller har levd i familier hvor andre har blitt utsatt for vold.

Tilbudene er gratis. Foresatte kan ta direkte kontakt med dem ved ønske om samtaler for deres barn eller familie.

Psykisk helse

Psykisk helse handler om hvordan vi har det med oss selv og andre. Alle kan i perioder ha det vanskelig, og ha behov for å snakke med noen som kan hjelpe med å løse problemene.

Hvem kan du kontakte?

Elever og foresatte kan ta kontakt med: 

De ansatte kan snakke med deg om det som bekymrer, gi deg råd om hva som kan være lurt å gjøre nå, og hva som kan være god hjelp videre. 

TIPS- tidlig oppdagelse og behandling av psykoser gir råd og veiledning dersom du er bekymret for at du selv eller noen du kjenner har psykiske problemer.

Akutt psykisk krise hos ungdom 12-18 år

Akutt ambulant ungdomsteam ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) gir hjelp til ungdom i akutt alvorlig psykisk krise: Akutt ambulant ungdomsteam - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

Barn og unges helsetjeneste 

Her finner du oversikt over tilbudene til barn og unge innen psykisk helse hos kommunene og spesialisthelsetjenestene. 

Spesialisthelsetjenesten

Dersom barn eller ungdom har bruk for utredning av psykiske vansker eller mer omfattende behandling enn kommunen tilbyr, kan foresatte kontakte fastlegen for å drøfte en eventuell henvisning til BUP Sola eller Sola DPS.

Dersom dere ønsker en utredning fra spesialisthelsetjenesten må dere kontakte fastlegen for henvisning. 

Er du usikker på om det er familiesenteret eller spesialisthelsetjenesten som passer best for det ditt barn strever med, kan du kontakte familiesenteret, fastlegen eller helsesøster som hjelper deg med å finne ut av dette.

 

Spiseforstyrrelser

Hva er spiseforstyrrelser?

Spiseforstyrrelser kan vise seg ved at du blir overdrevent opptatt av sunn og kalorifattig mat, kropp og trening, og klarer kanskje ikke spise sammen med andre. Når tanker, følelser og oppførsel knyttet til mat, kropp og vekt overskygger alt annet, og går utover livskvaliteten, bør du være rask til å søke hjelp.

Det finnes flere kilder til god informasjon om hva spiseforstyrrelse er, hva du kan se etter og når du bør søke hjelp. 

Tidlig hjelp øker sjansen for raskere bedring

Tidlig hjelp kan øke sjansen for at du raskere blir bedre. Ta kontakt med  helsesykepleier på skolen, Rask Psykisk Helsehjelp (fra 16 år) eller fastlegen. De kan snakke med deg om det som bekymrer, gi deg råd om hva som kan være lurt å gjøre nå, og hva som kan være god hjelp videre. 

Konflikter i familien

Hvem kan du kontakte?

Dersom dere i familien opplever konflikter eller kommunikasjonsvansker som er vanskelige å løse selv, kan du kontakte familievernkontoret i Sør-Rogaland eller familiesenteret i kommunen.

Er du usikker på om det er familiesenteret eller familievernkontoret som best kan gi din familie den hjelpen dere trenger, kan du ta kontakt med familiesenteret for hjelp til å finne ut av dette.

Hvordan ta kontakt?

Du kan ta kontakt direkte. Tilbudene er gratis.

 

Hvis barn eller ungdom spiller for mye

Foreldre kan være bekymret for at deres barn/ungdom bruker for mye tid på nett eller dataspill. Det kan også oppstå konflikter i familien knyttet til spilling.

På nettsiden snakkomspill.no får du informasjon og tips til hvordan du kan snakke med barn om spilling.

Her kan du se en filmsnutt om temaet.

Hvem kan du kontakte?

Hvis du har behov for å drøfte din bekymring om spilling, kan du kontakte helsestasjonen, helsesøster på barne- eller ungdomsskolen eller helsestasjon for ungdom.

Dere kan også kontakte Familiesenteret ved bekymring eller behov for råd og veiledning knyttet til spilling. Familiesenteret kan hjelpe dere både i forhold til dette, og eventuelt andre bekymringer. Både helsesøster og familiesenter kan hjelpe dere med å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser, dersom det skulle vise seg behov for mer, eller annen type, hjelp.

Hvem kan ta kontakt?

Barn eller ungdom kan selv ta kontakt, eller foreldre kan bestille time for råd og veiledning om spilling til deg som forelder, eller til barnet ditt.

Du trenger ikke henvisning. Tilbudene er gratis.

Vold

Dersom du blir utsatt for vold, eller trusler om vold, er det viktig at du forteller det til noen. Du kan fortelle det til en voksen på skolen, helsesøster, eller en annen voksen du stoler på. Du kan også fortelle det til en venn, som kan hjelpe deg å fortelle det videre til en voksen som kan hjelpe.

Hvem kan du kontakte?

Dersom du selv eller noen andre blir utsatt for vold, eller trusler om vold, kan du kontakte:

Andre hjelpetjenester som kan bidra:

Behandlings- og oppfølgingstilbud

Sola kommune samarbeider med stiftelsen Alternativ til Vold (ATV). De gir tilbud både til de som utøver vold og til de som har blitt utsatt for vold.

Tilbudet gjelder også dersom volden ligger tilbake i tid.

Ta kontakt med Alternativ til Vold her. Tilbudet er gratis.

Spesialisthelsetjenesten

BUP Sola og Sola DPS gir også behandling til barn og ungdom som har vært utsatt for vold. Ta kontakt med fastlege for henvisning.

Dersom du lurer på hva som er riktig hjelp for ditt barn eller din familie om dere har opplevd vold, kan dere kontakte familiesenteret eller helsesøster.

Konsultasjonsteam

Du kan også kontakte kommunens konsultasjonsteam for vold og overgrep dersom du er bekymret for om et barn er utsatt for vold. Du vil da få råd om hvordan du kan gå fram videre.

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Dinutvei.no er en nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Her finner du oversikt over ulike hjelpetilbud over hele landet.

Du finner også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på epost. Veiviseren gir oversikt og informasjon til de som er utsatt for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.

 

Seksuelle overgrep

Dersom du, eller noen du kjenner, blir utsatt for seksuelle overgrep, kan du fortelle det til en voksen på skolen, helsesøster, eller en annen voksen du stoler på. Du kan også fortelle det til en venn, som kan hjelpe deg å fortelle det videre til en voksen som kan hjelpe.

Akutthjelp etter overgrep

Psykisk helsehjelp etter overgrep

Spesialisthelsetjenesten BUP Sola og Sola DPS gir også behandling til barn og ungdom som har vært utsatt for overgrep. Ta kontakt med fastlege for henvisning.

Dersom du lurer på hva som er riktig hjelp for ditt barn eller din familie dersom ditt barn eller ungdom har opplevd overgrep, kan dere kontakte familiesenteret eller helsesøster.

Konsultasjonsteam

Du kan også kontakte kommunens konsultasjonsteam for vold og overgrep dersom du er bekymret for om et barn er utsatt for overgrep. Du vil da få råd om hvordan du kan gå fram videre.

Ressursside

Overgrep.no er en ressursside som tar opp temaer som voldtekt, incest, overgrep mot barn og trakassering. Det rettes også fokus på vold i nære relasjoner. Målgruppen for siden er ofre for kriminelle handlinger og deres pårørende. 

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Dinutvei.no er en nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Her finner du oversikt over ulike hjelpetilbud over hele landet.

Du finner også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på epost. Veiviseren gir oversikt og informasjon til de som er utsatt for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.

Selvmordsfare og bekymring for selvmord

Barn og ungdom kan få tanker om selvmord hvis de opplever problemer som de ikke ser noen løsning på selv.

Dersom du som voksen blir bekymret for at ditt barn eller et annet barn/ungdom har tanker om selvmord, er det viktig at du tar barnet på alvor, og tar ansvar for at barnet får den hjelpen han eller hun trenger.


Akutte selvmordstanker eller -planer

Ta kontakt med legevakten om du har mistanke om akutte planer om selvmord.
Finn kontaktinformasjon og les mer om legevakten her.

I akutte situasjoner

Er det behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113.


Psykisk helsehjelp til barn og ungdom med selvmordstanker

Spesialisthelsetjenesten BUP Sola og Sola DPS gir behandling til barn og ungdom som har selvmordstanker. Ta kontakt med fastlege for henvisning.

Du kan også kontakte familiesenteret eller helsesøster når barn eller ungdom strever med tunge tanker eller er i en vanskelig situasjon. De kan hjelpe deg og vurdere hva som er riktig hjelp.
 


Nyttige lenker

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

LEVE har som formål å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og å bidra til å forebygge selvmord.
Her finner du informasjon om ungdomsavdelingen i LEVE, Unge LEVE:  Om Unge LEVE - Leve


Hvordan snakke med barn om selvmord?

Hvordan snakke med barn om selvmord (Voksne for Barn)


Hvordan snakke med barn om ulykker og kriser?

Råd om hvordan snakke med barn i ulike aldersgrupper, som er direkte berørt og mer indirekte berørt.
Hvordan snakke med barn om ulykker og kriser? (Klinikk for krisepsykologi)


Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging

www.med.uio.no


Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

www.lfss.no


 

Terapi for traumeutsatte barn (TF-CBT)

Trinnvis traumefokusert kognitiv adferdsterapi (TF-CBT) er en behandling for barn i alderen 7-12 år som har opplevd vanskelige eller skremmende hendelser som påvirker dem i hverdagen.

Ta kontakt med Familiesenteret for å høre mer om tilbudet. 

Les mer om hva et traume er og om behandlingen her. (PDF, 692 kB)

Hjelpetelefoner

Det finnes en rekke hjelpetelefoner som du kan bruke om du har behov for å prate anonymt om ulike problemer, eller dersom du er i en situasjon hvor du har vanskelig for å få hjelp lokalt.

Alarmtelefonen for barn og ungdom: 116111

Les mer her.

Barneombudet

Les mer her.

Kors på halsen

Røde kors sin hjelpetelefon for barn og ungdom.
Les mer her.

Voksne for barn sin foreldretelefon

Les mer her.

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging

www.med.uio.no

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

www.lfss.no

Kriser

Kriseteamet i Stavanger

Kriseteamet i Stavanger kommune følger opp pårørende og berørte i Stavanger, Randaberg og Sola kommune i forbindelse med selvmord, ulykker, kriser og katastrofer.

Telefon: 51 51 02 02.

Kriseteamet har vaktberedskap hele døgnet gjennom legevakten. 

Les mer om kriseteamet her.

 

Her finner du mer informasjon

Det finnes flere nettsteder som gir råd om hvordan en kan ivareta og snakke med barn om kriser som rammer andre i nærmiljøet eller kriser som en blir kjent med i nyhetsbildet.

Hvordan snakke med barn om ulykker og kriser? (Klinikk for krisepsykologi) - Råd om hvordan snakke med barn i ulike aldersgrupper, som er direkte berørt og mer indirekte berørt.

www.udir.no - Informasjon om når barn opplever kriser og sorg.

www.barneombudet.no - Informasjon rettet mot barn om hvor man kan henvende seg for å få hjelp. 

www.krisepsyk.no - Senter for Krisepsykologi.

 

 

 

 

 

Penger og økonomi

Barn er pårørende når foreldre har økonomiske vansker. Fall i inntekt kan skyldes arbeidsløshet eller sykdom og vedvarende lav inntekt påvirker barn, unge og familiers hverdag.

Under har vi samlet lenker til steder der du kan få hjelp.