Verdier og prinsipper

Verdier og prinsipper

Rett hjelp til rett tid

Barn og ungdom som strever eller er i en vanskelig situasjon skal få rett hjelp til rett tid. Da må de voksne som er nærmest barnet sammen med barnet eller ungdommen finne ut hva som er vanskelig, og hva som kan hjelpe. Foreldre eller de som har ansvar for barnet er ofte de nærmeste til å oppdage problemer og hjelpe. Men foreldre kan trenge støtte fra flere for at barnet skal få det bedre.

Noen ganger må flere samarbeide med familien for å finne ut hva som er vanskelig og hva som kan hjelpe. Noen ganger er det barnehagen eller skolen som kan hjelpe barnet best sammen med foreldrene. Andre ganger trenger barnet og familien at barnehagen eller skolen samarbeider med helsesøster på skolen, familiesenteret, en trener eller helt andre.

Helhetlig hjelp

I kommunen arbeider vi etter Samtidighetsprinsippet. Det betyr at dersom et barn eller en familie har behov for det, skal flere tjenester gi dem hjelp samtidig. Det betyr at de som hjelper må samarbeide og koordinere den hjelpen hver gir med de andre. For å klare det må de snakke sammen, oppdatere hverandre hyppig nok til at hjelpen oppleves helhetlig for barnet/ungdommen eller familien. De må også sikre at de ikke jobber i hver sin retning, jobber dobbelt eller at det er noe som ikke blir gjort.    

Barn og foreldres medvirkning

Barn, ungdom og families rolle

Det er helt nødvendig med et godt samarbeid mellom familien og kommunen.

Samarbeidet må ta utgangspunkt i familiens behov, og familiens opplevelse av situasjonen. Familien må gis rom til å delta aktivt i egen situasjon.

Snakk med barn og ungdom

Barn har rett til å få informasjon om forhold som angår dem selv. Informasjonen skal være alderstilpasset. Barn har også rett til å bli hørt og tatt med på råd om forhold som angår dem selv. Barn og ungdom har mye kunnskap om seg selv og hvordan de har det og hva de trenger. Dette får vi ikke tak i uten å spørre de.

Alle ansatte har plikt til å sørge for at barn får den informasjonen de trenger og høre hva barnet tenker og føler om sin situasjon dersom de har det vanskelig. Enten ved å gjøre det selv, eller sørge for og sikre at foresatte eller andre fagpersoner enn de selv gjør dette.

Sola kommune vil også at barn, ungdom og familier systematisk blir invitert til å gi tilbakemelding på om hjelp de mottar opplevdes nyttig og om hjelpen kunne vært bedre eller annerledes.

Barn ungdom og familietjenesten bruker verktøyet FIT hver gang de snakker med et barn, ungdom eller familie. Dette gjør de for å høre om samtalen eller det de gjorde sammen da de møttes opplevdes nyttig, eller om det kunne vært noe som kunne gjort møtet bedre.

Gjennom å bruke FIT, får vi tilbakemelding på det vi gjør slik at vi kan tilpasse tilbudet slik at det blir mest mulig nyttig for den som får det. I tillegg hjelper tilbakemeldingene oss til å se hvem en type tilbud ikke er nyttig for, slik at vi i stedet kan sørge for at den det gjelder kan få annen hjelp som oppleves nyttige for han eller henne.

Ta foreldre på alvor

Foreldre/de barnet bor hos/som har ansvar for barnet er de nærmeste og viktigste personene i barnets liv. Foresatte skal alltid informeres og involveres tidligst mulig dersom ansatte oppdager at barnet eller ungdommen har det vanskelig. Foreldre og foresatte har mye kunnskap om barnet/ungdommen sin. Deres perspektiv må alltid tas imot og etterspørres. Deres bekymring må alltid tas imot på en god måte, tas på alvor gjennom handling (undersøke og konkludere, evt involvere andre) og deres betydning og innsats anerkjennes tydelig i kommunikasjonen med de.

Brukermedvirkning betyr i vår kommune Bruker med virkning. Foreldre som møter kommunen skal også oppleve at de har virkning. Både som foresatte for egne barn, og som aktive samarbeidspartnere med de de møter i kommunen. Dette kan vi oppnå gjennom involvering, anerkjennelse og (likeverdig) samarbeid med foresatte.