Skolefritidsordningen - SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til barn på 1. til 4. trinn, og for barn med spesielle behov på 1. til 7. trinn.

SFO skal være noe annet enn skole og barnehage, og den er ikke en del av skolen. Det skal være en trygg oppholdsplass for barna, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, og være tilpasset barnas behov.

12 timers gratis SFO i uken for 1. klasse

Fra og med høsten 2022 vil det være 12 timers gratis SFO i uken for alle 1. klassingene. 

Dersom man har vanlig plass, vil 12 timer automatisk trekkes fra faktura hver måned. 
For en 100% kommunal plass uten andre moderasjonsordninger, vil det med dagens pris gi et fratrekk på 1644kr. Med forbehold om endringer. 

Det er opp til den enkelte SFO å administrere hvordan disse 12 timene kan benyttes ut fra de lokale forholdene.   

Søknad, endring og oppsigelse

Søk om SFO-plass

Skjema for SFO

Du melder barnet inn, gjør endringer og sier opp SFO-plass i samme skjema.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for kommunal SFO er 10. desember, men du kan også søke resten av året. Alle søknader som kommer inn etter søknadsfristen behandles fortløpende, men du har ikke noen garanti for når barnet får plass. Dette avhenger av kapasiteten ved den aktuelle SFO.

Hva skjer etter at du har søkt?

Hvis du søker innen fristen, vil du motta et tilbudsbrev om plass i kommunal SFO i løpet av noen uker etter at du har sendt inn søknaden. Ved påmelding i løpet av skoleåret (utenom søknadsfrist), må du avtale oppstartsdato med SFO. 

Hvis du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med den aktuelle SFO. 

Oppsigelse

Oppsigelsestiden er 3 måneder fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også endring fra 100 prosent til 60 prosent plass.

For å si opp plassen, logg inn på oppvekstportalen.

 

Pris for kommunal SFO

Varsel om nye satser for kommunal SFO fra 01.01.2023. Med forbehold om at satsene blir endelig vedtatt i kommunestyret 15. desember 2022.

Priser for kommunal SFO

SFO-satser

Satser 2022

Satser 2023

100 % plass

            3 152

3 269

Matutgifter 100 % plass

167

173

Samlet pris 100 % plass

            3 319

3 442

60 % plass

2 294

2 379

Matutgifter 60 % plass

109

113

Samlet pris 60 % plass

2 403

2 492

Redusert betaling for SFO

Gjeldende fra 1. august 2020 vil foresatte med barn på 1. og 2. trinn kunne søke om redusert foreldrebetaling i SFO. Fra 1. august 2021 vil også redusert foreldrebetaling gjelde for 3. og 4. trinn.

Husholdninger med lavere samlet inntekt enn 577 866 kroner kan søke til kommunen om redusert pris. 

Fra 01.01.2023 kan husholdninger med lavere samlet inntekt enn 599 316 kroner søke kommunen om redusert pris. Forbehold om at endring av pris for opphold vedtas i kommunestyret 15. desember. 

Søker du i løpet av året vil vedtaket gjelde fra måneden etter at søknad med fullstendig dokumentasjon er mottatt.

Dersom skatteoppgjøret ikke gjenspeiler dagens inntekt for husstanden, legger du ved dokumentasjon på endringen i tillegg til skatteoppgjøret. Slik dokumentasjon kan være vedtak fra NAV, introduksjonsstønad med mer. All skattbar inntekt skal dokumenteres.

Vedtak sendes med kopi til aktuell SFO.

Du må søke på ny hvert år. 

Her kan du søke om redusert betaling for SFO

Søskenmoderasjon

Fra 01.08.2021 er det mulig å få søskenmoderasjon på SFO og på tvers av SFO og barnehage i Sola kommune. 

Man får 25 % søskenmoderasjon for det eldste barnet på SFO om man har søsken på SFO eller i barnehage. 
Dersom man har barn i privat SFO (gjelder kun Grannes Fritidshjem, Tananger menighets SFO og Storevarden Fritidssenter) eller barnehage er det foresattes ansvar å opplyse aktuell barnehage/SFO om en eventuell rett på søskenmoderasjon. 
For at søskenmoderasjonen skal utløses må det være samme regningsmottaker på alle barna. 

 

Spesialtilbud

Friplass for barn med funksjonshemming

Friplass for barn med varig funksjonshemming

Sola kommune har friplasser i SFO for barn med varig funksjonshemming på 5.-7. trinn. For å få innvilget en friplass, må du være mottaker av hjelpestønad fra NAV. Når du søker om friplass, må du legge ved

  • kopi av vedtaket fra NAV på hjelpestønad

Søknadsfrist 10. desember det fjerde skoleåret.
Du beholder friplassen til barnet går ut av barneskolen, eller til du sier opp plassen. 

Søk om friplass her

Etter skoletid - Et tilbud for ungdom med psykisk utviklingshemming/utviklingsforstyrrelse

Etter skoletid er et lavterskeltilbud for ungdom som går på ungdomsskolen eller videregående skole, som bor i Sola kommune og som har en psykisk utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelse. Begge foreldrene må være yrkesaktive for å få tilbudet. Etter skoletid holder til på Sola ungdomsskole.

Åpningstider

Mandag - torsdag: 14.00-16.00
Fredag: 12.00-16.00.

I tillegg er det åpent fra kl. 08.00-15.30 i skolens ferier og planleggingsdager. Det er stengt fire uker om sommeren.

Hva består tilbudet av?

Det er to ansatte til stede på vanlige skoledager. En typisk ettermiddag består av et måltid, spill og musikk, og noen ganger tar vi oss en luftetur. På dager hvor det er tilbud hele dagen, vil det være tre ansatte til stede deler av dagen. Da har vi mulighet til å gjøre noen aktiviteter. 

Her kan du søke om tilbudet. Søknadsfrist er 1. mars hvert år.

Stønad til barnetilsyn

Sola kommune har ikke reduserte priser for foresatte med lav inntekt. NAV har imidlertid en ordning med stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere som jobber, søker arbeid eller går på skole. Mer informasjon finner du på nav.no.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinfo til kommunal SFO
Kontaktliste kommunale SFOer
Navn Besøksadresse Daglig leder Telefon E-post
Dysjaland skule SFO Gamle Tjeltav. 146 4054 Tjelta Lisa Hagland 51 94 43 54/ 409 05 362 E-post
Grannes skole SFO forsterket tilbud Grannessletta 150 4050 Sola 51 94 40 00 E-post
Haga skole SFO Tananger ring 3 4056 Tananger Almira Murguz 409 20 993/ 458 37 066 E-post
Håland skole SFO Hålandsv. 21 4053 Ræge Ingerid Flesland Standal 51 94 42 03 / 975 27 380 E-post
Skadberg skole SFO Litlaberget 20 4050 Sola Wibecke Ek Falnes 51 94 41 10 E-post
Røyneberg skole SFO Myklaberglia 21 4052 Røyneberg Kathrine Eltervåg 51 94 40 90 E-post
Sola skole SFO Erlingv. 10 4055 Sola Tone-Cathrine Veenstra 51 71 58 38/ 488 91 016 E-post
Sande skole SFO Stemvegen 36 4050 Sola Ottar Sakseid 51 94 41 61 E-post

 

Kontaktinfo til privat SFO
Kontaktliste private SFOer
Navn Adresse Daglig leder Telefon E-post
Grannes fritidshjem Grannessletta 150 4050 Sola Randi Carlsen 51655541/ 93609295 E-post
Storevarden fritidssente Storevardv. 13 4056 Tananger Møyfrid K. Salte 51698998/ 98045303 E-post
Tananger menighets SFO Risavik havnering 100 4056 Tananger Christine Aabø 91803433 E-post

 

 

Kontaktinfo

Fagstab oppvekst