Elevenes skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. De voksne på skolen skal jevnlig følge med på om alle elevene opplever at de har det trygt og godt på skolen.

Ta kontakt med skolen

Hvis en elev ikke har det bra på skolen, må eleven eller foreldrene gi beskjed til de voksne på skolen. Elever eller foreldre som melder fra skal bli tatt på alvor.

Foreldre bør ha lav terskel for å ta kontakt når det er mistanke om at barnet ikke har det bra på skolen. Foreldrenes kontakt med skolen trenger ikke å gjelde en spesifikk hendelse. Bekymringen kan ha som utgangspunkt at elevens atferd har endret seg.

 Mobbing, trusler, vold, utestenging og trakassering er eksempler på situasjoner som kan føre til at en elev ikke har det bra på skolen. 

Skolen skal informere om elevens rettigheter

Skolene skal informere elever og foreldre om rettighetene til et trygt og godt skolemiljø (Opplæringsloven kapittel 9A). Elever og foreldre skal også få informasjon om at skolen har en aktivitetsplikt når rettigheten blir brutt, og om at elever og foreldre kan ta saken sin opp med Statsforvalteren i Rogaland.

Skolens oppfølging når en elev ikke har det bra

Når skolen har mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har det bra, må skolen straks sette i gang undersøkelser. Da vil ansatte på skolen snakke med eleven og med personer rundt eleven. Om det viser seg at eleven ikke har det trygt og godt, må skolen sette i gang tiltak som skal gjøre at eleven får det bra.

De ulike tiltakene skal stå i en aktivitetsplan som eleven og foreldrene skal få så snart skolen har laget den. Eleven og foreldrene skal få komme med innspill til aktivitetsplanen. Skolen skal sammen med eleven og foreldrene evaluere aktivitetsplanen. Det kan hende at noen av tiltakene må justeres på, eller at det må legges til nye tiltak. Aktivitetsplanen kan bare avsluttes når eleven selv opplever at det er trygt og godt på skolen.

Hvis dere er misfornøyd med skolens oppfølging

Hvis eleven eller foreldrene mener at skolen ikke har tatt tak i saken eller mener at tiltakene ikke er de riktige, kan eleven eller foreldrene kontakte Statsforvalteren. Statsforvalteren vil behandle saken dersom saken har vært tatt opp med rektor, og om det har gått minst én uke siden saken ble tatt opp med rektor.

Eleven og foreldre skal bli hørt av rektor i løpet av den første uka etter at rektor har fått informasjon om situasjonen. I tillegg skal skolen ha gjennomført nødvendige undersøkelser. Hvor lang tid det tar å gjennomføre undersøkelser avhenger av hvor kompleks og omfattende saken er, men skolen skal jobbe så raskt som mulig og holde eleven og foreldrene oppdatert underveis i prosessen. Statsforvalteren har som oppgave å avgjøre om skolen har gjort det den skal gjøre.

Her kan du lese om Statsforvalterens rolle i arbeidet for en trygg skoledag.

Mobbeombudet for barnehage og grunnskole

Barn, ungdom og foreldre kan også kontakte Rogaland fylkeskommunes mobbeombud. En av mobbeombudets oppgaver er å gi støtte og veiledning til de som har behov for det.

Her finner du informasjon om mobbeombudet for barnehage og grunnskole.

Mer informasjon om skolemiljø

Opplæringsloven kapittel 9A – Elevenes skolemiljø

Utdanningsdirektoratets informasjon om skolemiljø

Utdanningsdirektoratets rundskriv om skolemiljø

Nullmobbing.no