Tidlig eller utsatt skolestart

Tidlig skolestart

Noen foreldre vurderer at barnet har kommet så langt i utviklingen at det beste for barnet vil være å begynne på skolen tidligere enn jevnaldrende.  

Kommunen kan, etter faglig vurdering, la barnet begynne ett år tidligere på skolen hvis barnet innen 1. april har fylt 5. år (Opplæringsloven § 2-1).

Hvordan søke om tidlig skolestart

Foresatte må ta kontakt med PPT og be om en vurdering om tidlig skolestart. PPT utarbeider en sakkyndig vurdering hvor det anbefales om barnet kan begynne tidligere på skolen enn sine jevnaldrende.

PPT sender den sakkyndige vurderingen til foreldrene og til Sola kommune v/fagstab oppvekst. Fagstab oppvekst kan innvilge eller avslå søknaden.

Foresatte kan klage til Statsforvalteren om de ikke får innvilget søknaden. 

Utsatt skolestart

Grunnskoleopplæringen skal vanligvis begynne det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter faglig vurdering er tvil om barnet er komme langt nok i utviklingen sin til å starte på skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten ett år hvis foreldrene krever det (Opplæringsloven § 2-1).

Hvordan søke om utsatt skolestart

Foreldrene kan enten selv eller i samarbeid med barnehagen sende en henvisning til PPT for vurdering av utsatt skolestart. PPT utarbeider en sakkyndig vurdering med anbefaling om barnet bør få utsatt skolestarten med ett år. I den sakkyndige vurderingen skal PPT ta hensyn til at skolen skal gi barn med særlige behov hjelp i form av tidlig innsats og evt. spesialundervisning (Opplæringsloven §§ 1-4 og 5-1).

Sola kommune v/fagstab oppvekst kan innvilge eller avslå søknaden. Foresatte kan klage til Statsforvalteren om de ikke får innvilget søknaden.