Tidlig eller utsatt skolestart

Tidlig skolestart

Vilkår for tidlig skolestart

Utgangspunktet for å ønske tidlig skolestart er at foreldrene vurderer at barnet har kommet så langt i utviklingen at det beste for barnet vil være å begynne på skolen tidligere enn jevnaldrende.  

Opplæringsloven § 2-1 stiller disse vilkårene for at tidlig skolestart skal bli innvilget av kommunen:

Dersom foreldra søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkunnig vurdering la eit barn ta til på skolen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år.

Hvordan søker foreldre om tidlig skolestart?

Foresatte må ta kontakt med PPT og be om en vurdering om tidlig skolestart. PPT utarbeider en sakkyndig vurdering hvor det anbefales om barnet kan begynne tidligere på skolen enn sine jevnaldrende.

PPT sender den sakkyndige vurderingen til foreldrene, og setter Sola kommune v/fagstab oppvekst som kopimottaker. Sola kommune v/fagstab oppvekst skriver et enkeltvedtak hvor søknaden blir innvilget eller avslått. Fylkesmannen er klageinstans på enkeltvedtaket.

Utsatt skolestart

Vilkår for utsatt skolestart

Utgangspunktet for å ønske utsatt skolestart er at barnet har behov for mer tid før det begynner på skolen.

Opplæringsloven § 2-1 stiller disse vilkårene for at utsatt skolestart skal bli innvilget av kommunen:
Grunnskuleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte i skolen, har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt år.

Hvordan søker foreldre om utsatt skolestart?

Foreldrene kan enten selv eller i samarbeid med barnehagen sende en henvisning til PPT for vurdering av utsatt skolestart. PPT utarbeider en sakkyndig vurdering med anbefaling om barnet bør få utsatt skolestarten med ett år. I den sakkyndige vurderingen skal PPT hensyn til at skolen skal gi barn med særlige behov hjelp i form av tidlig innsats og evt. spesialundervisning, jf. opplæringsloven §§ 1-4 og 5-1.

Sola kommune v/fagstab oppvekst skriver et enkeltvedtak hvor utsatt skolestart blir innvilget eller avslått. Fylkesmannen er klageinstans på enkeltvedtaket.

Kontaktinfo

Skolekontoret