For utbyggere

For alle reguleringsplaner skal det utarbeides en renovasjonsteknisk plan (RTP) som skal være godkjent før planvedtak.

Ved endringer av reguleringsplan, etter godkjenningsdato, skal RTP oppdateres og innsendes til ny godkjenning.

RTP er det dokumentasjonsgrunnlaget som skal utarbeides for at renovasjonsmessige krav og løsninger er tilfredsstillende ivaretatt i forhold til sikkerhet, brann, trafikksikkerhet, universell tilrettelegging og estetikk. RTP behandles av kommunen sammen med reguleringssak og / eller byggesak og skal ha følgende innhold:

  • Beskrivelse av renovasjonsløsning for håndtering av avfallstypene som gjelder for kommunen.
  • Plandokumentasjon/reguleringsplan i samsvar med arealdel i kommuneplan.
  • Temaområde for avfallshåndtering (plassering/hentested) vist i plangrunnlaget. 
  • Avsette areal for henteløsning av hageavfall i planområdet.
  • Dimensjonerings- og kapasitetsberegninger.
  • Detaljplan som viser avfallsløsning, kantstein, høyder, oppstillingsplass, kjørevei/-rute og tilkomst for renovasjonsbil. For krav til kjørevei/snuhammer for lastebil (L), se Statens vegvesen normal N100, figur E.49.

 

I tillegg finner du de forskriftsmessige kravene i Renovasjonsforskrift, Sola kommune. 

Planlegger du å anlegge nedgravd avfallssystem, har vi samlet alt av relevant informasjon om dette på underbakken.no 
Blant annet finner du en veiledning for planlegging og nedgraving av avfallskontainere.