Klage på vedtak

I utgangspunktet kan det ikke klages på kommunale avgifter.  Disse er beregnet direkte fra forskrift og vedtatt av kommunestyret. Dersom du har mottatt et enkeltvedtak, kan du klage. Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket.

  • Klagen må være skriftlig og begrunnet
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut
  • Vi vurderer klagen først og kan endre vårt vedtak
  • Hvis vi ikke er enige i din klage sendes klagen til klageinstansen
  • Klageinstansen avgjør klagen

Hva skal klagen inneholde?

  • Hvilket vedtak du klager på
  • Endringene du ønsker
  • Begrunnelsen for klagen
  • Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

 

Hvor skal jeg sende klagen?

Send klagen til epost@sola.kommune.no.

Eller via post, til:
Sola kommune
Enhet/avdeling
Postboks 99
4097 Sola