Ny gebyrforskrift vann og avløp

1. januar 2024 gjelder ny gebyrforskrift for vann- og avløp. Denne erstatter tidligere forskrift som ble første gang vedtatt i 1976. Den nye gebyrforskriften skal gjøre det enklere for deg å forstå hvordan gebyrene kreves inn.

Gebyrforskriften er delt i flere deler:

Del 1: definisjoner og forklaringer - denne skal sikre at alle må betale gebyrer.
Del 2: tilknytningsgebyr - gir føringer på når det skal betales tilknytningsgebyr og hvordan dette beregnes.
Del 3: løpende årsgebyr - gir føringer for hvordan årsgebyret skal beregnes.
Del 4: bestemmelser om vannmåler
Del 5: bestemmelser om fakturering

For innbyggerne vil gebyrforskriften gi politikerne mulighet til å fordele kostnadene på en annen måte enn tidligere. Fra 2024 kan kostnadene fordeles både på et fastledd og et forbruksledd. Siden vann og avløp drives til selvkost, som betyr at det ikke skal genereres hverken overskudd eller underskudd, må inntektene være lik utgiftene som kommunen har. Dette skal igjen fordeles på alle innbyggere som er tilknyttet offentlig vann og avløp. Den nye forskriften gir politikerne muligheten til å si at innbyggere som har et lavt forbruk, også skal være med å betale kommunens faste utgifter med å drive vann og avløp. 

Regnskapet for vann for året 2021 viste at kommunen hadde totale utgifter på 34 millioner på vann, hvor bare 8 av disse var kjøp av vann fra IVAR IKS. Resten var faste kostnader; både drift av ledningsnett, lønn til ansatte, nedbetaling av kommunens egne byggeprosjekter og IVARs prosjekter (f.eks. nytt vannbehandlingsanlegg på Langevatn, Ålgård).

Så hva betyr dette for meg?

Kommunens totale utgifter blir ikke større av en ny forskrift. Men det er politikernes mulighet til å fordele totalpotten på innbyggerne som endres. Kommunestyret vedtar hver desember hva gebyrene blir.

Les forskriften som gjelder fra 1. januar 2024 på Lovdata.