Veiledning tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som betales av alle som knytter seg til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett, både ved nybygg og økt areal. Tilknytningsgebyret blir bestemt årlig av kommunestyret.

Tilknytningsgebyret blir beregnet ut i fra bruksareal (BRA) fra Matrikkelen, Norges eiendomsregister, og faktureres i hovedsak ved igangsettingstillatelse. 

Tilknytningsgebyr betales for nybygg, bebygd eiendom som tilknyttes, tilbygg eller påbygg, brakkerigg m.m. 

Midlertidige bygg, som f.eks brakkerigg skal også betale tilknytningsgebyr, men kan søke om refusjon av innbetalt tilknytningsgebyr hvis bygget fjernes innen fristen. 

Dersom det gjelder tilbygg på en eiendom som allerede er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløp, skal tilbygget betale tilknytningsgebyr uavhengig om det er innlagt vann og/eller avløp i tilbygget. 

Dersom det gjelder påbygg av en eiendom som allerede har betalt tilknytningsgebyr skal eiendommen kun betale tilknytningsgebyr for BRA for påbygget.

Den som er abonnent (eier av eiendom) på det tidspunkt gebyrplikt oppstår er ansvarlig for betaling av gebyret og vil få tilsendt faktura. Tilknytningsgebyr faktureres hovedsakelig ved gitt igangsettingstillatelse. Dersom det gjelder et bygg som ikke er søknadspliktig etter lov om plan og byggesak blir tilknytningsgebyret fakturert ved søknad om sanitær. 

Kommunen har ingen mulighet til å kreditere tilknytningsgebyret, og gebyret må betales innen forfallsdato.

For eiendom hvor det er betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnader for vann- og/eller avløpsanlegg som er utført etter planer godkjent av kommunen, og som overtas av kommunen, skal det betales tilknytningsgebyr etter lav sats.  Dette gjelder førstegangsetablering. Søker/utbygger må selv dokumentere at det er betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnader. 

For eiendom som ikke har betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnader for vann- og/eller avløpsanlegg som er utført etter planer som er godkjent av kommunen, og ikke skal overtas av kommunen, skal det betales tilknytningsgebyr etter normal sats.  Tilknytning av midlertidige karakter, som f.eks. brakker,  vil hovedsakelig normal sats legges til grunn.