Høringer: Vann og avløp

Begrenset høring om endring av §5 i i forskrift om vann- og avløpsgebyr.
 

08.11.2023

Kommunen skal gi gode vann- og avløpstjenester til innbyggerne sine. Vann- og avløpstjenestene finansieres av selvkost, og kommunen arbeider kontinuerlig med å holde kostnadene nede. De kommunale gebyrene har i hovedsak hatt to årlige terminer. For å redusere administrative kostnader ønsker kommunen å endre dette til månedlig fakturering. Innbyggere som ønsker, kan selv be kommunen om å ha to årlige terminer fra sommeren 2024. Det er derfor sendt inn et endringsforslag på vann- og avløpsgebyr forskriften som trer i kraft 01.01.24. Dette er behandlet politisk i kommunestyret 02.11.23, sak 95/2023.

Les hele forskriften for vann- og avløpsgebyr med endringsforslag i § 5.

Den nye endringen vil ikke medføre at innbyggerne får høyere kommunale avgifter.

For abonnenter med vannmålere vil årsoppgjøret for 2023 komme i februar 2024. Dette er helt lik tidligere praksis, mens for 2024 og fremover vil oppgjøret foregå på slutten av hvert år. 

Alle abonnenter vil få en faktura hver måned, som vil være èn tolvtedel av forventet årsfaktura. Denne vil bli sendt ut første gang 20. desember 2023, med betalingsfrist januar 2024.

Endringen legges herved ut på begrenset offentlig høring for å kunne hente inn synspunkter og opplysninger i forbindelse og i forkant av endelig politisk behandling i desember 2023. 

Høringen er åpen for alle innbyggere. 

Send inn dine meninger innen 30.11.23 ved å sende e-post til epost@sola.kommune.no. Henvendelsen må merkes med "Merknad VA- forskrift"

 

 

Høring (utløpt): revidering av gebyrforskrift for vann- og avløpsgebyr

Dette er nødvendig for å sikre at vi følger gjeldende lover og regler. Denne revideringen vil også gjøre forskriften enklere. Dagens forskrift er fra 1976.

Forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr var ute på høring fra 26. september til og med 13. november 2022. Utvalg for plan og miljø vedtok forskriften 1. februar 2023 med ett endringsforslag.

Endringen går ut på at abonnementsgebyret for bolig og fritidsbolig skal være et likt beløp for alle, uavhengig av størrelse. Forslaget til administrasjonen om at abonnementsgebyret for bolig og fritidsbolig skulle beregnes etter bruksarealet, ønsket ikke politikerne.

Det betyr ny høringsperiode der du kan gi innspill og tilbakemelding på endringsforslaget.

Les hele forskriften for vann- og avløpsgebyr med endringsforslaget i § 3-5. 

Høringsfristen var 28. mars 2023.

Målet er en forskrift som er rettferdig, tydelig og fleksibel

Sola kommunes vann- og avløpsgebyrer bygger på selvkostprinsippet. Dette betyr at de kostnadene kommunen har for å levere vann- og avløpstjenester, skal dekkes av kommunale avgifter som innbyggerne betaler. 

  • Gebyrene skal gjenspeile kostnaden kommunen har for å levere tjenestene (selvkost). 
  • Uklare og vage formuleringer i forskriften skal bort. Forskriften skal bli lettere å forstå og praktisere.
  • Kommunestyret bestemmer årlig gebyrenes størrelse gjennom gebyrregulativet i handlings- og økonomiplanen. Forskriften vil fungere som en verktøykasse, slik at politikerne kan vedta både fordelingen og størrelsen på gebyrene.