Handlings- og økonomiplan 2019 - 2022

Innholdsfortegnelse

  1. 1 Innledning og innstilling til vedtak
    1. 1.1 Grep for morgendagen
    2. 1.2 Innstilling til vedtak
  2. 2 Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer
    1. 2.1 Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)
      1. 2.1.1 Nasjonale forutsetninger
      2. 2.1.2 Lokale forutsetninger
    2. 2.2 Andre inntekter
      1. 2.2.1 Overføringer fra Lyse
      2. 2.2.2 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger
    3. 2.3 Utgiftsforutsetninger
      1. 2.3.1 Lønnsvekst
      2. 2.3.2 Prisvekst
      3. 2.3.3 Renteforutsetninger
      4. 2.3.4 Pensjonskostnader
    4. 2.4 Netto driftsresultat
    5. 2.5 Omstilling
      1. 2.5.1 Bakgrunn
      2. 2.5.2 Tall fra KOSTRA
        1. 2.5.2.1 Grunnskole
        2. 2.5.2.2 Barnehage
        3. 2.5.2.3 Barn, ungdom og familietjenesten
        4. 2.5.2.4 Barnevern
        5. 2.5.2.5 Kultur
        6. 2.5.2.6 Levekår - pleie og omsorg
        7. 2.5.2.7 Levekår - NAV Sosiale tjenester
        8. 2.5.2.8 Eiendom
        9. 2.5.2.9 Kommunalteknikk
      3. 2.5.3 Hvordan gjennomføre omstilling?
    6. 2.6 Rådmannens forslag til investeringer 2019-2022
      1. 2.6.1 Hovedprioriteringer investeringer
      2. 2.6.2 Investeringstabell
      3. 2.6.3 Investeringer - beskrivelse
        1. 2.6.3.1 Felles, inklusive administrasjonsbygg
        2. 2.6.3.2 Samfunnsutvikling - Turveg
        3. 2.6.3.3 Samfunnsutvikling - Kirke
        4. 2.6.3.4 Samfunnsutvikling - Diverse
        5. 2.6.3.5 Samfunnsutvikling - Idrett
        6. 2.6.3.6 Samfunnsutvikling - Vann, avløp og renovasjon
        7. 2.6.3.7 Samfunnsutvikling - Kommunale veger
        8. 2.6.3.8 Kultur
        9. 2.6.3.9 Levekår
        10. 2.6.3.10 Oppvekst - Skole og SFO
        11. 2.6.3.11 Oppvekst - Barnehage
        12. 2.6.3.12 Sola sentrumsplan - Rekkefølgekrav
        13. 2.6.3.13 Sola sentrumsplan - Parkeringsanlegg
        14. 2.6.3.14 Sola sentrumsplan - Vann- og avløpsanlegg
        15. 2.6.3.15 Finansiering
        16. 2.6.3.16 Startlån
        17. 2.6.3.17 Sola tomteselskap KF
        18. 2.6.3.18 Sola Parkeringsselskap KF
      4. 2.6.4 Finansiering av investeringer
      5. 2.6.5 Utvikling i lånegjeld
      6. 2.6.6 Gjeldsgrad
    7. 2.7 Rådmannens forslag til endringer i drift 2019-2022
      1. 2.7.1 Hovedprioriteringer - drift
      2. 2.7.2 Driftsrammetabell
      3. 2.7.3 Nye tiltak i drift - beskrivelse
        1. 2.7.3.1 Frie inntekter
        2. 2.7.3.2 Sentrale inntekter
        3. 2.7.3.3 Sentrale utgifter
        4. 2.7.3.4 Tilskudd regionale prosjekt
        5. 2.7.3.5 Rådmann med sentrale staber inkl. omstiling
        6. 2.7.3.6 Oppvekst og kultur - Omstilling
        7. 2.7.3.7 Oppvekst og kultur - Grunnskole og SFO
        8. 2.7.3.8 Oppvekst og kultur - Sola PPT
        9. 2.7.3.9 Oppvekst og kultur - Barnehage
        10. 2.7.3.10 Oppvekst og kultur - Barnevern
        11. 2.7.3.11 Oppvekst og kultur - Barn, ungdom og familietjenesten
        12. 2.7.3.12 Oppvekst og kultur - Fagstab kultur
        13. 2.7.3.13 Oppvekst og kultur - Fritid
        14. 2.7.3.14 Oppvekst og kultur - Sola bibliotek
        15. 2.7.3.15 Oppvekst og kultur - Sola kulturskole
        16. 2.7.3.16 Levekår - Omstilling
        17. 2.7.3.17 Levekår - Fagstab
        18. 2.7.3.18 Levekår - Tjeneste og koordineringskontoret
        19. 2.7.3.19 Levekår - Sola bo- og hjemmetjenester
        20. 2.7.3.20 Levekår - Tananger bo- og hjemmetjenester
        21. 2.7.3.21 Levekår - Miljøtjenesten
        22. 2.7.3.22 Levekår - Psykisk helsearbeid og rus
        23. 2.7.3.23 Levekår - NAV Sosiale tjenester
        24. 2.7.3.24 Levekår - Fysio- og ergoterapitjenesten
        25. 2.7.3.25 Samfunnsutvikling - Omstilling
        26. 2.7.3.26 Samfunnsutvikling - Fagstab
        27. 2.7.3.27 Samfunnsutvikling - Eiendom
        28. 2.7.3.28 Samfunnsutvikling - Kommunalteknikk
        29. 2.7.3.29 Samfunnsutvikling - Areal
  3. 3 Samfunn og bærekraft
    1. 3.1 Planarbeid
    2. 3.2 Visjon, verdier og nye strategiske mål
    3. 3.3 Solabuen
      1. 3.3.1 Befolkningsframskrivninger
    4. 3.4 Folkehelse
    5. 3.5 Samskaping
    6. 3.6 Infrastruktur og transport
    7. 3.7 Sentrumsstruktur
    8. 3.8 Næringsstruktur
    9. 3.9 Samfunnssikkerhet og beredskap
  4. 4 Tjenesteområdene og rådmann med sentrale staber
    1. 4.1 Tjenesteområde Oppvekst og kultur
      1. 4.1.1 Fagstab oppvekst
      2. 4.1.2 Skole, SFO og Voksenopplæring
      3. 4.1.3 Barnehage
      4. 4.1.4 Barnevern
      5. 4.1.5 Barn, ungdom og familietjenesten
      6. 4.1.6 PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste
      7. 4.1.7 Kultur
        1. 4.1.7.1 Sola kulturskole
        2. 4.1.7.2 Sola bibloteket
        3. 4.1.7.3 Fritid
        4. 4.1.7.4 Fagstab med kulturhuset
    2. 4.2 Tjenesteområde Levekår
      1. 4.2.1 Fagstab Levekår
      2. 4.2.2 Institusjoner, hjemmetjenester og fysio- og ergoterapi
      3. 4.2.3 NAV Sosiale tjenester
    3. 4.3 Tjenesteområde Samfunnsutvikling
      1. 4.3.1 Fagstab Samfunnsutvikling
      2. 4.3.2 Eiendom
      3. 4.3.3 Kommunalteknikk
      4. 4.3.4 Areal
    4. 4.4 Rådmannsnivå med sentrale staber
      1. 4.4.1 Politisk nivå med sekretariat
      2. 4.4.2 Rådmannsgruppen
      3. 4.4.3 Organisasjonsavdeling
      4. 4.4.4 Økonomiavdeling
  5. 5 Kommunale foretak og Sola kirkelige fellesråd
    1. 5.1 Sola tomteselskap KF
    2. 5.2 Sola Parkeringsselskap KF
    3. 5.3 Sola kirkelige fellesråd
  6. 6 Rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger
    1. 6.1 Oppvekst og kultur
      1. 6.1.1 Barnehage
      2. 6.1.2 Skolefritidsordning - SFO
      3. 6.1.3 Kulturskole
    2. 6.2 Levekår
      1. 6.2.1 Betaling for langtidsopphold
        1. 6.2.1.1 Fradrag for boutgifter
      2. 6.2.2 Betaling for korttidsopphold
      3. 6.2.3 Betaling for dagsenteropphold
        1. 6.2.3.1 Aktivitetssenter for psykisk utviklingshemmede
        2. 6.2.3.2 Dagsenter for eldre og funksjonshemmede
      4. 6.2.4 Betaling for trygghetsalarm
      5. 6.2.5 Betaling for praktisk bistand i hjemmet
      6. 6.2.6 Betaling Frisklivssentralen
      7. 6.2.7 Betaling fysioterapi
    3. 6.3 Samfunnsutvikling
      1. 6.3.1 Eiendom
        1. 6.3.1.1 Idrettslag og gymsaler
      2. 6.3.2 Kommunalteknikk
        1. 6.3.2.1 Gebyrutvikling innenfor VAR-området 2019-2022 (årsgebyrer)
        2. 6.3.2.2 Gebyrberegning vann og avløp
        3. 6.3.2.3 Årsgebyr
          1. 6.3.2.3.1 Årsgebyr vann
          2. 6.3.2.3.2 Årsgebyr avløp
          3. 6.3.2.3.3 Årsgebyr slamtømming
          4. 6.3.2.3.4 Renovasjonsgebyr, hyttekunder
          5. 6.3.2.3.5 Renovasjonsgebyr, husholdningskunder
      3. 6.3.3 Arealbruk
        1. 6.3.3.1 Gebyrer Arealplan
        2. 6.3.3.2 Gebyrer Seksjon Kart og oppmåling
        3. 6.3.3.3 Gebyrer Byggesak
    4. 6.4 Årsavgift for feiing og tilsyn per pipeløp
  7. 7 Forskriftsregulerte skjema
    1. 7.1 Økonomisk oversikt - Drift
    2. 7.2 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
    3. 7.3 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet per virksomhet/virksomhetsområde
    4. 7.4 Driftsbudsjettet fordelt per KOSTRA funksjon
    5. 7.5 Økonomisk oversikt - Investering
    6. 7.6 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet
    7. 7.7 Budsjettskjema 2B - Investeringer per prosjekt