Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminne og kulturmiljø

Et kulturminne er sporene etter mennesker som har levd før oss, deres liv og virke.

Begrepet kulturarv blir ofte benyttet for både immaterielle og materielle kulturminner.

Et kulturmiljø er et område der flere kulturminner inngår i en større sammenheng, som et område i en by, et fiskevær eller et industriområde med fabrikker, infrastruktur og bosteder.

Naturelementer med kulturhistorisk verdi kan også være en del av et kulturmiljø.

Sola hatt en viktig rolle gjennom den norske historien, og området vårt er rikt på spor etter menneskers virksomhet – fra steinalder via bronsealder, vikingtid og frem til i dag. Rike gravfunn, fornminner og spor etter store gårder forteller om en storhetstid helt tilbake til bronsealderen.

Kulturminneforvaltning

Sola har vedtatt en egen kommunedelplan for kulturminner 2017 – 2027 (plan 6006a)

Grunnlaget for planen er delen som heter Kulturhistorisk Riss, og som er en kort beskrivelse av Solas utvikling og historie. Denne oversikten finner du her.

Selve plandelen gir også en god oversikt over de viktigste kulturminnene og kulturmiljøene i kommune. Plandelen er her.

Viktige kulturhistoriske steder og miljøer

Det eneste bygget som er vedtaksfredet etter kulturminneloven i Sola er

Monsenhuset i Tananger

Den eldste delen av Monsenhuset er fra rundt 1730. Eiendommen ble kjøpt av losoldermann Mons Gabrielsen i 1797, og eiendommen var i Monsensfamiliens eie i mer en 220 år.

I huset har det fra de tidligste tider vært holdt ting og rettssaker. I tillegg har her vært vertshus, landhandel, lasarett, overnattingssted for loser, og det har blitt utleid i flere enheter. Blant annet bodde flere familier her under krigen.

Tananger har også flere andre bygg som er verd et besøk.

Melingsjøhuset og Kystkultursamlingen i Tananger

Det store Melingsjøhuset ble bygget i 1851 av lensmann Enok Torgersen. Gabriel Olsen Meling overtok sjøhuset i 1883.

Sjøhuset består av tre etasjer og har en lang og fargerik historie. Her har det blant annet vært fiske- og hummermottak, sildesalteri og trankokeri.

I 1992 fikk Kystkultursamlingen leie sjøhuset og området rundt, og i dag er sjøhuset hjem for en omfattende samling maritime gjenstander, og det som trolig er av landets mest omfattende bruksbåtsamlinger, sammen med tusenvis av unike gjenstander fra Tanangers historie.

Tollstasjonen

Tollstasjonen som ligger på Melingssiden, ikke langt fra kystkultursamlingen ble bygget i 1841. Det var egen tollstasjon på Tananger fra 1777 til 1960.

Farmorhuset

Rett ved siden av Monsenhuset ligger det flotte Farmorhuset som ble reist i 1856 av Mons Monsen

Andre steder og bygg i Sola som er verd et besøk er

Sola Ruinkyrkje

Kirken som ble bygget på garden Sola i årene 1120 – 1140 var i bruk helt frem til ny kirke ble bygget i 1842. De neste tretti årene stod bygget uten tak som en ruin, før kunstmaleren Johan Bennetter kjøpte ruinen i 1871. Han bygget om ruinen til bolig og atelier. Det ble brukt til dette frem til Bennetter døde i 1907, da brukte familien deler av bygget til å bygge et nytt, mindre hus i hagen, og kirkebygget ble igjen stående som en ruin. Slik stod det frem til 1940. Da ble bygget forlagt revet av den tyske flyplasskommandanten. Bygget ble merket og revet.

Sola kommune overtok eiendommen i 1978 og fikk satt i gang et restaureringsarbeid i 1982.

Ruinkyrkja slik den er i dag ble ferdigstilt i 1995, og det var sivilarkitekt Louis Kloster som var utførende arkitekt og byggeleder for arbeidet. Ruinkyrkja er automatisk fredet etter kulturminneloven.

Kirken er mye brukt til både vielser, konserter og andre kulturarrangementer. Finn mer informasjon om hvordan du leier kirken her.

Åsen batteri

Åsen batteri er militærhistorisk interessant fordi det er knyttet direkte til den omfattende tyske utbyggingen av flyplassanleggene på Sola og Forus. Leiren skiller seg spesielt ut ved det omfattende systemet med forlegninger bygget i mur og sten som det eksisterer få av på landsbasis. Av de ekstyske anleggene rundt Stavanger er Åsen batteri det eneste som er bevart tilnærmet komplett og uten store strukturelle endringer.

Ølberg leir

Ølberg leir er vernet for å ta vare på de ekstyske bombevernene, veistrukturen og to ekstyske bunkere med tosidig innkjøring, sammen med eksemplene på ammunisjonslagre fra flere tidsperioder. Helheten er viktig og preget av lagringsområde for ammunisjon frem til i dag bør bevares i størst mulig grad. Den tette vegetasjonen med furu er et lunende element i det ellers åpne jærlandskapet, dette er ellers det eneste skogsområdet på denne delen av Jæren. Dette gjør at området også har landskapsmessige kvaliteter som tur og rekreasjonsområde.

Rægehaugen

Rægehaugen ligger sør for flyplassen, høyt i terrenget slik som de aller fleste gravhaugene.

Dette er en bronsealdergrav, en nesten 3200 år gammel kvinnegrav, hvor grunneieren i 1881 avdekket to store gravkister, bygd av steinheller, helt uskadet. Rægehaugen er det best bygde og rikest utstyrte gravmæle som er funnet i landet fra denne tidsperioden.

Domsteinene

Denne steinformasjonen ble første gang omtalt av amtmann Bendix Christian de Finne i 1745. Formasjonen er beskrevet som en stor sirkel, laget av hodestore stein, med 24 større høyreiste steiner plasser regelmessig på denne sirkelen. I sentrum er det en mindre steinsirkel og i midten av denne igjen en stor steinhelle. Ut fra sentrum stråler 8 rette linjer av hodestore steiner, som igjen danner 8 like store ”kakestykker”. Steinringen er gjenreist av Sola historielag i 2008.

Sola historielag

Historielaget har gjennom årene samlet svært mye spennende informasjon om både eldre og nyere historie i Sola. De er et svært aktivt lag med om lag 200 medlemmer. Det er jevnlig medlemsmøter med ulike temaer, og laget gir også ut en årbok. Historielaget har en egen hjemmeside med mye god informasjon.

Museer og samlinger