Dyrket mark

 

Omdisponering av dyrket og dyrkbar jord

Skal du ta i bruk dyrket eller dyrkbar jord til annet enn landbruk, eller gjøre jorden uegnet til landbruksproduksjon på et senere tidspunkt, omfattes dette av omdisponeringsbestemmelsene i jordloven. Dyrket og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyningen på kort og lang sikt. Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å bruke dyrket jord til annet enn jordbruksproduksjon, må det derfor søkes om tillatelse til dette.

Hvordan søke?

Mer informasjon om omdisponering av dyrket og dyrkbar jord og regelverk finnes på landbruksdirektoratet.no.

Nydyrking

Nydyrking er pekt på som en av flere måter vi kan nå det nasjonale målet om å øke norsk matproduksjon på. Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning.

Som nydyrking regner en fulldyrking og overflatedyrking av udyrket mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unyttet i over 30 år. Opparbeiding av overflatedyrket mark til fulldyrket mark blir ikke regnet som nydyrking. 

Hvordan søke?

Mer informasjon om hvordan man søker om nydyrking, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på landbruksdirektoratet.no

Kontaktinfo

Aud-Åse Rosland Mjølsnes
Fagkonsulent Landbruk, seksjon landbruk og miljø
Tlf: 51 65 34 06

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Landbrukskontoret: mandag til fredag: 13.00 - 15.15

Servicetorget: mandag til fredag: 08.00 - 15.30