Erverv (overtakelse) og deling av eiendom

 

Konsesjon for erverv (overtakelse) av fast eiendom

Skal du kjøpe fast eiendom, er kjøpet omfattet av konsesjonsloven. Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

De fleste erverv er konsesjonsfrie, men du må vanligvis sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Kommunen avgjør søknader om konsesjon. Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen.

Kommunen fører konsesjonsfrie erverv

Dette betyr at du ikke lenger sender "Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom m.v." til Kartverket - Tinglysningen.

For kjøp av eiendom som krever egenerklæring om konsesjonsfrihet, er følgende nytt:

  1. Kjøper sender egenerklæringsskjemaet for konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. (grønt skjema/LDIR-360) sendes til Landbruk og miljø til behandling som før. Kart og oppmåling fører konsesjonsvedtaket i matrikkelen når vedtaket er fattet.
  2. Kjøper får melding fra kommunen om at skjemaet er godkjent og vedtaket er ført i matrikkelen. Kjøperen sender da skjøtet til Kartverket - Tinglysningen for tinglysning. Dersom kjøper sender inn et skjøte til Kartverket - Tinglysningen uten av kommunen har registrert den aktuelle konsesjonsinformasjonen i matrikkelen, vil skjøtet bli avvist eller nektet tinglyst.

Ved kjøp av konsesjonspliktig eiendom, er følgende nytt:

  1. Søknad om konsesjon (blått skjema/LDIR-359B) sendes til Landbruk og miljø til behandling som før. Kart og oppmåling fører konsesjonsvedtaket i matrikkelen når vedtaket er fattet.
  2. Kjøper får melding fra kommunen om at skjemaet er godkjent og vedtaket er ført i matrikkelen. Kjøperen sender da skjøtet til Kartverket - Tinglysningen for tinglysning. Dersom kjøper sender inn et skjøte til Kartverket - Tinglysningen uten av kommunen har registrert den aktuelle konsesjonsinformasjonen i matrikkelen, vil skjøtet bli avvist eller nektet tinglyst.

Dersom bekreftelse ønskes sendt til en annen adresse enn det som fremgår av skjema eller på e-post, må du informere om dette.

Hvordan søke?

Mer informasjon om hvordan du søker konsesjon, egenerklæring om konsesjonsfrihet, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på landbruksdirektoratet.no

Deling av landbrukseiendom

Skal du dele en landbrukseiendom er dette omfattet av jordlovens delingsbestemmelser. Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å overdra deler av eiendommen til noen andre, for eksempel en tomt, er det nødvendig med samtykke fra landbruksmyndighetene.

Hvordan søke?

Mer informasjon om deling av landbrukseiendom og regelverk finnes på landbruksdirektoratet.no.

Søknad om tillatelse til deling av landbrukseiendommer skal sendes til kommunen der eiendommen ligger. Kommunen avgjør søknaden. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen.

Dersom formålet med deling gjør det nødvendig med samtykke til omdisponering etter jordlovens § 9, kan delingssamtykke ikke gis uten at det er gitt samtykke til omdisponering.

Etter jordloven § 12 sjette ledd er en eiendom bestående av flere matrikkelnumre, og også eventuelle sameieandeler, i utgangspunktet å regne for én eiendom, slik at det må søkes delingssamtykke for å kunne selge unna enkelte matrikkelnumre i driftsenheten.

Kontaktinfo

Aud-Åse Rosland Mjølsnes
Fagkonsulent Landbruk, seksjon landbruk og miljø
Tlf: 51 65 34 06

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Landbrukskontoret: mandag til fredag: 13.00 - 15.15

Servicetorget: mandag til fredag: 08.00 - 15.30