Varsling

Hva er varsling?

Du kan si i fra om kritikkverdige forhold via kommunens varslingsordning.

Er du ansatt i Sola kommune bør du varsle gjennom vår interne varslingsordning som du finner nærmere beskrevet på intranettet (Solsiå) under Ansatt>Avvik og varsling.

Det kan være grunner til at ansatte, innbyggere, brukere, leverandører og andre vil si fra eller varsle ved kjennskap til brudd på lover og regler som:

  • korrupsjon, tyveri og underslag
  • brudd på regler om arbeidsmiljø og sosial dumping
  • brudd på regler for anskaffelser
  • upassende gaver eller bonuser
  • mobbing, trakassering eller diskriminering
  • brudd på kommunens etiske regler
  • fare for liv og helse

Hvordan varsler du?

Man skal prøve å løse sakene på lavest mulig nivå. Derfor bør ansatte først ta forholdet opp med sin leder eller den lederen forholdet angår.

Hvis varsling internt har vist seg nytteløst, eller saken er av en slik karakter at varsling internt er lite hensiktsmessig, kan ansatte varsle til vår eksterne samarbeidspartner, Kluge Advokatfirma. Sola kommune har avtale med Kluge Advokatfirma om å drifte et varslingsmottak på kommunens vegne.

Både ansatte, innbyggere, brukere og leverandører står fritt til å henvende seg til dette varslingsmottaket. Dette gjøres slik:

  • Ta kontakt via e-post: johan.krabbe-knudsen@kluge.no eller via telefon: 993 87 787. Husk at sensitive opplysninger ikke skal sendes på e-post.
  • Avklaring og formalisering av varselet gjøres i samarbeid med advokatfirmaet.
  • Advokatfirmaet videreformidler varselet til kommunen.

Anonymitet

Du kan velge å varsle anonymt. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for offentlig saksbehandling.

Varslingsmottaker vil så langt det er mulig respektere et ønske om å bevare anonymitet, men det kan likevel ikke garanteres. Det avhenger av hva varselet går ut på, og om det gjelder bestemte personer. Hensynet til å bevare melders anonymitet må avveies mot hensynet til eventuelle navngitte og berørte personers rett til å ta til motmæle (kontradiksjon). Dette vil kunne avklares på et tidlig tidspunkt i prosessen.   

 

Varsling og offentlighet - taushetsbelagte opplysninger unntas

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som andre dokumenter. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet. Varslerens identitet og opplysninger som er egnet til å identifisere varsler vil som hovedregel bli skjermet.

Opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentlighetsloven vil derimot kunne bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring eller vedtak hos Fylkesmannen.

At vi følger offentlighetslovens krav betyr også at eventuelle henvendelser som er utenfor formålet med varslingsordningen, som for eksempel klager på forsøpling etter feilparkerte biler, normalt ikke vil kunne unntas offentlighet, heller ikke avsenderens navn dersom dette er oppgitt.