Flyktninger fra Ukraina

Her har vi samlet informasjon til ukrainske borgere som søker beskyttelse i Sola kommune. Du finner informasjon om:

 • Registrering av ukrainske borgere
 • Akuttmottak for ukrainske flyktninger i Sola
 • Midlertidig innkvartering
 • Rettigheter flyktninger har
 • Myndighetenes rolle
Jeg har nettopp kommet til Norge/Sola og er ikke registrert

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år

Hovedregelen er at flyktninger skal komme til Norge via Råde, men det er også mulig å registrere seg Sandnes.

Dersom du ikke er registrert, må du ta kontakt med politiet for å melde din ankomst. Det gjør du ved å møte opp på Hotell Sverre, Storgate 45 i Sandnes sentrum. Du kan også kontakte politiet på telefon 48 99 66 40. Telefonen er åpen mandag til søndag kl. 08:00 til 23:00. 

Den norske staten ved UDI tilbyr midlertidig innkvartering på Hotell Sverre og Thon Hotel Sandnes. Her kan du bo midlertidig dersom du ikke har vært innom Råde, og dersom du mangler et sted å bo før du formelt har registrert deg hos politiet. 

Når du har meldt din ankomst vil du få innkalling til registreringssamtale hos politiet. Dette kan ta noen dager eller uker. Registreringssamtalen danner grunnlaget for asylsøknaden din, og for at du får opphold med midlertidig kollektiv beskyttelse og D-nummer (et norsk personnummer)

I særskilte tilfeller der du står uten penger til å dekke helt nødvendige utgifter, kan du søke NAV om akutt nødhjelp. Kontakt NAV Sola på telefon 412 15 707.  Se kontaktinformasjon og åpningstider hos NAV Sola.

Akuttmottak for ukrainske flyktninger i Sola

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å ta imot flyktninger som kommer til Norge. Disse akuttinnkvarteres på mottak.

Sola kommune skal fra 4. april 2022 drifte et akuttmottak for opptil 150 personer i den tidligere befalsforlegningen i Sola sjø, Sola Prestegårdsveg 228. Der er 58 boenheter inntil nylig brukt som studentboliger og vurdert som godt egnet til innkvartering. 

Les mer: Sola åpner akuttmottak for flyktninger

Det er Inkluderings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som ber kommunene bosette flyktninger. Sola kommune er positiv til å ta et ekstraordinært ansvar for å bosette totalt 110 flyktninger, i tråd med anmodning fra IMDi.

 

Jeg er registrert hos politiet og venter på videre prosess

Dersom du er flyktning fra Ukraina og har registrert deg hos politiet kan du:

 • Få opphold i statlig mottak (akuttmottak) et sted i Norge. Politiet sørger for plass og transport. Les mer om opphold i asylmottak her.
 • Dersom du har fått vedtak om midlertidig kollektiv beskyttelse, har fått D-nummer og ønsker å bo i Sola kommune, kan du henvende deg til NAV Sola for å få mer informasjon om mulighetene for dette. Har du selv funnet en bolig i Sola kommune kan du søke om avtalt selvbosetting. Les mer under "Har du funnet bolig selv?".

Når du er bosatt i en kommune har du rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram, der du blant annet får opplæring i norsk. Du vil få introduksjonsstønad til livsopphold og husleie i en periode før du eventuelt får jobb. Du har rett på helsehjelp på lik linje med andre innbyggere i Norge. Barna har rett på barnehage og skole. Når du har fått D-nummer kan du opprette bankkonto og kjøpe mobilabonnement i Norge.

Dersom du klarer deg selv økonomisk over tid (for eksempel ved at du har en jobb) og har et sted å bo, kan du bosette deg på eget initiativ. Det kan du gjøre uten avtale med kommunen og IMDI.

Et alternativ til akutt innkvartering, avtalt selvbosetting og MAMOT er søknad om bosetting med offentlig hjelp for privatbeboende.

Jeg har tatt med kjæledyret mitt fra Ukraina. Hva må jeg gjøre?

Mattilsynet må registrere og kontrollere alle dyrene som kommer til Norge. Dette for å redusere risikoen for spredning av dødelige sykdommer (som rabies) til mennesker og dyr. 
Dersom dyrene ikke allerede er kontrollert ved passering over grensen til Norge, er det viktig å ta kontakt med Mattilsynet umiddelbart. Ring telefon 22 40 00 00. Les mer hos Mattilsynet.no.
 

Har du funnet bolig selv?

Dersom du er flyktning fra Ukraina og har funnet bolig i Sola selv, kan du søke om å få en avtale med kommunen. Dette kalles avtalt selvbosetting. Dette gjelder deg som

 • har fått skriftlig innvilget oppholdstillatelse av UDI.
 • bor ved et mottak eller privat i påvente av bosetting.
 • ikke fått tildelt bosettingskommune av IMDi.
 • funnet en bolig som er tilgjengelig til leie for deg og ditt behov.

Avtalt selvbosetting gir rett til stønadsordninger fra NAV, introduksjonsprogram etter integreringsloven, og tilgang til kommunens øvrige tjenester.

For å få godkjent avtalt selvbosetting i Sola kommune: 

 • Boligen må ligge i Sola kommune.
 • Boligen må være godkjent til boligformål.
 • Varigheten på kontrakten må være minst 1 år med 3 måneders gjensidig oppsigelse.
 • Garanti for depositum kan være inntil 3 månedsleier, og inntil 1års garantitid. Leietaker sender egen søknad til NAV.
 • Kontraktsdato 3 uker frem i tid på grunn av saksbehandlingstid hos NAV og IMDi.

Veiledende retningslinjer for dekning av boutgifter eksklusiv strøm

 • Bolig for enslig person (hybel) kr. 5 500 kroner per måned
 • Bolig med 1 soverom kr. 8 000 kroner per måned
 • Bolig med 2 soverom kr.9 000 kroner per måned
 • Bolig med 3 soverom kr. 11 500 per måned
 • Bolig med 4 soverom eller mer; individuell vurdering

Kontakt NAV Sola dersom du ønsker et møte om avtalt selvbosetting

Kvalifiserer du innenfor retningslinjene over kan du ta kontakt med NAV Sola på telefon 481 42 892, hverdager mellom kl. 10.00 – 12.00, for å avtale et møte. NAV Sola vil vurdere søknaden din, og IMDI vil gi endelig godkjenning.

For kartlegging knyttet til bosetting har NAV Sola åpent hver tirsdag og torsdag kl. 12.30 – 14.00. NAV Sola holder til på rådhuset, i Rådhusvegen 21, 4050 Sola. 

Presiserende informasjon

 • Ved inngåelse av kontrakt er du selv ansvarlig for å finne ny bolig om du vil flytte.
 • Husleiekontrakt må ikke signeres før du har fått positivt svar fra IMDi og Sola kommune. Utbetalinger til huseier før godkjennelse av Sola kommune dekkes ikke.

Flyktninger med avtalt selvbosetting inngår i antallet flyktninger kommunen har vedtatt å bosette.

Bor du hjemme hos noen i Sola?

Dersom du er flyktning fra Ukraina og bor hjemme hos noen i stedet for å bo i statlig asylmottak, kan du søke om å få midlertidig alternativ mottaksplass (MAMOT). (udi.no)

Dette gjelder asylsøkere som venter på oppholdstillatelse og bosetting i en kommune. Får du en midlertidig alternativ mottaksplass følges du opp og ivaretas på lik linje med de som bor i et asylmottak. Dette innbærer helsetjenester og økonomisk støtte til livsopphold. 

Sola kommune har retningslinjer for denne ordningen. Midlertidig alternativ mottaksplass kan være aktuelt for deg dersom:

 • boenheten er egnet og godkjent til varig opphold og:
  • er fortrinnsvis hos nære familiemedlemmer
  • har eget soverom med fri tilgang til bad, kjøkken og stue (ikke provisoriske løsninger)
  • vedkommende inngår som en naturlig del av husholdningen i boligen
 • Ikke arbeidsgiver – arbeidstaker forhold

Hvis du imøtekommer retningslinjene kan du ta kontakt med Sola kommune v/NAV på telefon 481 42 892 hverdager mellom 10.00 – 12.00. De avgjør videre om det er aktuelt å godkjenne en MAMOT søknad og hjelper deg i prosessen videre.

Hvilke rettigheter har ukrainske borgere som søker beskyttelse?

Helsedirektoratet har laget en informasjonsside på ukrainsk om helserettigheter for flyktninger og asylsøkere.

 

Flyktninger har ulike rettigheter på ulike tidspunkt:

 • På akuttmottak før registrering, har flyktninger kun rett på nødvendig helsehjelp som ikke kan vente.

 • Flyktninger som bor på asylmottak har rett til skole, barnehage og utvidet helsehjelp (blant annet vaksiner).

 • Flyktninger som bosettes for varig opphold i kommunen, har rett til tjenester på lik linje med andre innbyggere.

 • Flyktninger som bor i private hjem, har rett til nødvendig helsehjelp, råd og veiledning.  

Barn under 16 år:

 • har full rett til helsehjelp
 • trenger ikke betale for lege, psykolog, fysioterapeut, sykehus eller røntgen

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er gratis. Alle barn har rett til undersøkelse og vaksinasjon i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. For barn er all tannbehandling, utenom tannregulering, gratis til og med det året de fyller 18 år. Den offentlige tannhelsetjenesten kan si hvilke tannleger som behandler barn gratis.

Tuberkuloseundersøkelse

Når du kommer til Norge må du undersøkes for tuberkulose. Dette gjelder alle som kommer fra land med mye tuberkulose. All behandling mot tuberkulose er gratis. Les mer på nettsidene til Folkehelseinstituttet. 

Alle over 10 år undersøkes med røntgen av lungene. Barn fra 6 måneder til og med 9 år får ta en blodprøve hvis de er eksponert for tuberkulose. Spedbarn fra o til 6 måneder får helsesjekk og vurdering av lege.

Vaksiner

Alle barn og unge har rett til å få gratis vaksiner mot flere sykdommer. De aller minste barna år bør få tilbud om vaksinering så raskt som mulig. Eldre barn og unge skal få tilbud om vaksinering i løpet av de første månedene etter ankomst. Har du spørsmål om vaksiner til barnet ditt, kan du snakke med helsetjenesten om dette. Du velger selv om ditt barn skal vaksineres.

All vaksinering er frivillig i Norge. Alle personer over 15 år skal få tilbud om gratis koronavaksine (vaksine mot covid19) etter ankomst til Norge.

 

Dette er myndighetenes roller. Hvem gjør hva? 

Politiet: Registrerer søknader om asyl.

UDI: Gir beskyttelse og sørger for innkvartering i ulike mottakssentre.

IMDi: Koordinerer bosetting- og integreringsarbeid.

Sola kommune: Gir tjenester (helse, skole, barnehage) til flyktninger som bor i mottak eller i akuttinnkvartering, og bosetter og integrerer flyktninger etter avtale med IMDi.  Her kan du lese mer om barnehage og grunnskole for ukrainske flyktninger. 

 

 Nyttige lenker

 

Informasjon hos andre myndigheter