Forslag til kommunal planstrategi 2024-2027

Kommuneplanutvalget vedtok å offentligjøre forslag til kommunal planstrategi for Sola i møte 14. mai 2023 etter plan- og bygningslovens §10-1.  Frist for merknader og innspill til planstrategien er 14. juni 2024.

Merknader og innspill kan sendes epost@sola.kommune.no, eller pr brev til Sola kommune, postboks 99, 4097 Sola.

Det er lagt opp til behandling i kommunestyret 20. juni 2024.

I planstrategien skriver vi om hvilke utfordringer og utviklingstrekk som er gjeldene for kommunen i den neste fireårsperioden. Det utfordringsbildet og de utviklingstrekkene som da beskrives i planstrategien legger deretter føringer for vurderingen av om kommuneplanen skal revideres eller videreføres. I tillegg kan også planstrategien si noe om kommunens plansystem, planressurser og samlede planbehov i kommunestyreperioden.

Kunnskapsgrunnlag for planstrategien er Folkehelseoversikt 2023-2027 - Sånn har vi det i Sola (PDF, 4 MB), dette dokumentet sammen med nasjonale og regionale utfordringer og forventninger danner grunnlag for utforderingsbildet beskrevet i planstrategien.