Kommuneplan

Kommuneplanen bestemmer hvordan vi ønsker å utvikle Sola kommune i årene som kommer.  Den viser mål og veivalg for kommunen som lokalsamfunn, og for kommunen som organisasjon.

Alle kommuner i landet må ha en kommuneplan. Reglene for dette finner du i plan- og bygningsloven. 

Kommuneplan  2023-2040

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel, og inneholder en rekke plandokumenter.  

Samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 14 MB)

Arealdelen 

Planbeskrivelse av arealdelen (PDF, 568 kB) 

Kommuneplanbestemmelser og retningslinjer  (PDF, 2 MB) 

Kommuneplanens arealkart (PDF, 11 MB)

ROS- og konsekvensvurdering  (PDF, 9 MB) 

 Se også planregisteret og  kommunekart.​​​​​​

Hva inneholder kommuneplanens samfunnsdel?  

Kommuneplanens samfunnsdel er vår strategi for å møte fremtidens utfordringer.  Samfunnsdelen setter kurs og viser retning for hvordan vi ønsker å utvikle kommune og lokalsamfunnet over tid. Vi må først bestemme hvor vi vil, og deretter gjøre tiltak som får oss dit. Derfor handler kommuneplanens samfunnsdel ikke om tiltak og konkrete forhold, men om retning.  Hvordan vi løser det , og tar det videre, avgjøres i andre og underliggende planer, herunder i kommuneplanens arealdel og handlings- og økonomiplan (HØP) som er samfunnsdelens handlingsplan.

Visjon 

Kommuneplan for Sola kommune 2023-2040 skal bidra til å realisere kommunens visjon, Ansvar for hverandre. Målene i kommuneplanen har derfor en klar kobling til visjonen, gjennom å peke på hva som skal være viktige prioriteringer i denne kommuneplanperioden.   

Kommunestyret har fremhevet frem innsatsområder som skal prioriteres i planperioden:

  • sammen om fremtiden
  • like muligheter
  • sikkerhet i en usikker verden
  • gode tettsteder og bomiljø
  • fremtidens arbeidsplasser

Disse bidrar til retning til kommunens fire samfunnsmål og hvordan vi vil nå målene.  De er også svar på kommunens utfordringsbilde.

Strategiske mål 

I Sola skaper vi tilhørighet gjennom deltakelse  

I Sola bygger vi et bærekraftig samfunn  

I Sola gir en solid økonomi oss handlekraft 

I Sola er vi kreative og tar i bruk nye løsninger  

Arealstrategi 

Kommunens arealstrategi skal bidra til å sikre en helhetlig og langsiktig forvaltning av kommunens arealer, og er en kobling mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdelen.  

Hva inneholder kommuneplanens arealdelen? 

Arealdelen i kommuneplanen er styrende for hvordan arealene i kommunen vår skal brukes. Den består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer i hele Sola.