Kommuneplan 2019 - 2035

Kommuneplanen bestemmer hvordan kommunen skal utvikle seg. Den setter opp mål og veivalg for kommunen som lokalsamfunn, og for kommunen som organisasjon. Alle kommuner i landet må ha en kommuneplan. Reglene for dette finner du i plan- og bygningsloven. 

Kommuneplan 2019-2035 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel, og inneholder en rekke plandokumenter.  

Samfunnsdel 

Arealdelen 

 Se også planregisteret og  kommunens digitale kartportal. 

Hva inneholder kommuneplanens samfunnsdel?  

I kommuneplanens samfunnsdel pekes det ut en retning for utviklingen av Sola frem mot 2035. Utviklingen styres i retningen av  kommunens visjon, og hvor kommunens verdier skal være et redskap for ta avgjørelser i hverdagen og i møte med innbyggere og samarbeidspartnere.  De strategiske målene beskriver områdene som skal ha ekstra oppmerksomhet og ressurser i planperioden.  

Visjon 

Kommuneplan for Sola kommune 2019-2035 skal bidra til å realisere kommunens visjon, Ansvar for hverandre. Målene i kommuneplanen har derfor en klar kobling til visjonen, gjennom å peke på hva som skal være viktige prioriteringer i denne kommuneplanperioden. 

Verdier 

Kommunens verdier, raushet, mestring og mot, skal danne grunnlaget for god tjenesteyting, forvaltning, lederskap og medarbeiderskap, men skal og være en god drivkraft i organisasjonen.  

Strategiske mål 

  • I Sola skaper vi tilhørighet gjennom deltakelse (samskaping og folkehelse) 

  • I Sola bygger vi et bærekraftig samfunn (folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling) 

  • I Sola gir en solid økonomi oss handlekraft (bærekraftig samfunnsutvikling, solid økonomi, innovasjon og nyskaping) 

  • I Sola er vi kreative og tar i bruk nye løsninger (bærekraftig samfunnsutvikling, solid økonomi, innovasjon og nyskaping) 

Arealstrategi 

Kommunens arealstrategi skal bidra til å sikre en helhetlig og langsiktig forvaltning av kommunens arealer, og er en kobling mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdelen.  

Hva inneholder kommuneplanens arealdelen? 
Arealdelen i kommuneplanen er styrende for hvordan arealene i kommunen vår skal brukes. Den består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer i hele Sola.