Felling av trær

Du kan søke om å få felle trær eller rydde vegetasjon i et kommunalt friområde.

Søknad

Søk om felling av trær

Vedlegg

Vurdering av søknad

Vi ønsker å bidra til å sikre kommunens arealer for økt trivsel og helse, i tillegg til å sikre det biologiske mangfoldet i nærområdene våre. Trær er derfor viktige i denne sammenheng. Vi vil vurdere momenter som:

  • Ulemper, som sol/skygge
  • Vurdering av mulige konflikter mellom naboer og brukere av området
  • Estetiske vurderinger og trærnes betydning i området
  • Treets alder, art, tilstand, livsløp
  • Klimatiske endringer- for eksempel økt vindeksponering ved fjerning av vegetasjon
  • Hensyn til det biologiske mangfoldet
  • Planbestemmelser for området

Vi gjør oppmerksom på at fjerning av trær for å oppnå utsikt normalt ikke imøtekommes.

Søknaden blir vurdert etter Plan- og bygningsloven, Naboloven og Naturmangfoldloven.