Felling av trær

Søk om å felle trær

Du kan søke om å få felle trær eller rydde vegetasjon i et kommunalt friområde.

Søk om felling av trær

Vedlegg

Vurdering av søknaden

Trær er viktige for trivsel og helse i Sola, i tillegg er det viktig å sikre det biologiske mangfoldet i nærområdene våre. Vi vil vurdere:

  • konsekvenser som sol og skygge
  • mulige konflikter mellom naboer og brukere av området
  • estetiske aspekter og trærnes betydning i området
  • treets alder, art, tilstand og livsløp
  • klimatiske endringer, for eksempel økt vindeksponering ved fjerning av vegetasjon
  • det biologiske mangfoldet
  • planbestemmelser for området

Vi gjør oppmerksom på at søknader om å fjerne trær for å oppnå utsikt vanligvis ikke godkjennes.

Søknaden blir vurdert etter Plan- og bygningsloven, Naboloven og Naturmangfoldloven.