Felling av trær

Søk om å felle trær

Du kan søke om å få felle trær eller rydde vegetasjon i et kommunalt friområde.

Søk om felling av trær

Vedlegg

  • Kart som viser eiendomsgrenser og omtrentlig plassering av trær. Søk opp adresse og bestill kart her.
  • Bilder av trær eller vegetasjon som du ønsker å få fjernet.
  • Du kan med fordel legge ved underskrift fra naboer eller velforening.

Vurdering av søknaden

Trær er viktige for trivsel og helse i Sola, i tillegg er det viktig å sikre det biologiske mangfoldet i nærområdene våre. Vi vil vurdere:

  • konsekvenser som sol og skygge
  • mulige konflikter mellom naboer og brukere av området
  • estetiske aspekter og trærenes betydning i området
  • treets alder, art, tilstand og livsløp
  • klimatiske endringer, for eksempel økt vindeksponering ved fjerning av vegetasjon
  • det biologiske mangfoldet
  • planbestemmelser for området

Vi gjør oppmerksom på at søknader om å fjerne trær for å oppnå utsikt vanligvis ikke godkjennes.

Søknaden blir vurdert etter Plan- og bygningsloven, Naboloven og Naturmangfoldloven. 
Søknadsfrist er 15. november hvert år. Kommunen behandler søknadene fortløpende. Tresaker som handler om sikkerhet, prioriteres.