Felling av trær og rydding av vegetasjon

Du kan søke om å få felle trær eller rydde vegetasjon i et kommunalt friområde.

Søk om felling av trær eller rydding av vegetasjon 

Vedlegg

  • Kart som viser eiendomsgrenser og omtrentlig plassering av trær eller busker. Sett kryss på kartet omtrent der trærne er. Sett ring på kartet omtrent der buskene er. Kart kan lastes ned fra kommunekart.com eller seeiendom.kartverket.no. 
  • Bilder av trær eller vegetasjon som du ønsker å få fjernet.
  • Du kan med fordel legge ved underskrift fra naboer eller velforening.

Vurdering av søknaden

Trær er viktige for trivsel og helse i Sola, i tillegg er det viktig å sikre det biologiske mangfoldet i nærområdene våre. Vi vil vurdere:

  • konsekvenser som sol og skygge
  • mulige konflikter mellom naboer og brukere av området
  • estetiske aspekter og trærnes betydning i området
  • treets alder, art, tilstand og livsløp
  • klimatiske endringer, for eksempel økt vindeksponering ved fjerning av vegetasjon
  • det biologiske mangfoldet
  • planbestemmelser for området

Vi gjør oppmerksom på at søknader om å fjerne trær for å oppnå utsikt vanligvis ikke godkjennes.

Søknaden blir vurdert etter Plan- og bygningsloven, Naboloven og Naturmangfoldloven.Mottatte søknader blir normalt behandlet innen 2 måneder. Tresaker som handler om sikkerhet, prioriteres.