Felling og beskjæring av trær, og rydding av vegetasjon

 • Du må søke om felling eller beskjæring av trær og busker i et kommunalt område.
 • Mottatte søknader blir normalt behandlet innen to måneder.
 • Ønsker du selv å felle eller beskjære trær på kommunens eiendom, må du få tillatelse fra kommunen først.
 • Tresaker som handler om sikkerhet, prioriteres.
 • Dersom du er nabo til trær som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne. Det er ulovlig å felle eller beskjære trær på kommunale arealer uten tillatelse. Kommunen kan kreve gjenplanting eller erstatning.
   

Søk om felling eller beskjæring av trær, eller rydding av vegetasjon 
 

Slik søker du
 1. Fyll ut og send inn det elektroniske søknadskjemaet for felling av trær eller rydding av vegetasjon. Saksbehandlingen går raskere når skjemaet er utfylt så nøyaktig som mulig.
   
 2. Legg ved et vedlegg av et kart som viser eiendomsgrenser og omtrentlig plassering av trær eller busker. Sett kryss på kartet omtrent der trærne er. Sett ring på kartet der buskene er. Kart kan lastes ned fra Kommunekart.com eller Seeiendom.kartverket.no.
   
 3. Legg ved bilder av trær eller vegetasjon som du ønsker å få fjernet.
   
 4. Varsle naboer. Før du fyller ut skjemaet, må du ha varslet berørte naboer som grenser til samme området. I skjemaet må du oppgi navn og adresse til de berørte naboene, og om disse er enige eller uenige i søknaden.
Vurdering av søknaden

Søknaden blir vurdert etter Plan- og bygningsloven, Naboloven og Naturmangfoldloven.  Vi legger stor vekt på vurdering av estetiske aspekter og trærnes betydning i området, treets alder, art, tilstand og livsløp samt betydningen for det biologiske mangfoldet i området. Mottatte søknader blir normalt behandlet innen to måneder. 

Felling av trær kan være aktuelt når:

 • det er akutt fare for skade på person eller eiendom på grunn av treets tilstand eller plassering
 • trærne kaster skygge på store deler av hagen, terrassen eller balkongen, eller er årsak til lite lys i huset
 • trærne har mistet sin funksjon eller estetiske verdi på grunn av skade, sykdom eller lignende
   

Felling av trær er ikke aktuelt:

 • for å oppnå bedre utsikt fra enkelte tomter
 • for å minske nedfall av løv og nåler
 • hvis grunnen for søknaden er at det ikke har vært trær i friområdet ved innflytting eller at eksisterende trær har blitt større
 • hvis de kaster skygge på mindre deler av eiendommen eller bare få timer om dagen
Kan jeg felle trær selv?
 • Kommunen prioriterer kun saker som er lovpålagt eller går under sikkerhet. Du kan søke om å gjøre arbeidet selv eller leie inn fagkyndige til å utføre arbeidet, da gir kommunen tillatelse under visse omstendigheter.
   
 • Dersom du har erfaring med trefelling eller vegetasjonsrydding, kan du utføre arbeidet selv etter anvisning fra kommunen. Du slipper da lang ventetid.
   
 • I noen tilfeller ønsker kommunen likevel å utføre arbeidet, for eksempel med hensyn til sikkerheten eller hvis det er behov for en faglig beskjæring.
   
 • Sola kommune har ikke ansvaret for felling eller beskjæring hvis du velger å gjøre det selv. Da gjør du det for egen regning.
   
 • Du må fylle ut en egenerklæring for bruk av motorsag/motorisert ryddesag som du får tilsendt av kommunen. Du kan sette i gang når du har mottatt tillatelse.
   
 • Arbeid må utføres utenfor hekkesesongen for fugl, som er 1. april til 1. september.