Kirkegårder

Kirkegårder i Sola

I Sola kommune finnes det kirkegårder på Ræge, Tananger og i Sola.

Gravplasser

Alle som bor i Sola kommune har rett til fri gravplass i kommunen. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan få gravplass.

Det er Kirkelig fellesråd som har ansvaret for å arrangere gravferdene, mens kommunen har ansvar for graving av graver og vedlikehold på kirkegårdene.

Fredning av gravplass

Fredningsperioden for en grav er minimum 20 år. Etter at fredningstiden er omme, skal den som er ansvarlig for graven, gis anledning til å feste graven. Kistegraver kan festes sammen til ett gravsted. I så fall er den graven som tas i bruk først, fri grav i fredningsperioden. En anonym grav har ingen som er ansvarlig, og gravens plassering er bare kjent for kirkegårdsmyndighetene.