Kirkegårder

Det er tre kirkegårder i Sola. Ræge kirkegård, Sola kirkegård og Tananger kirkegård. 

Gravplasser

Alle som bor i Sola kommune har rett til fri gravplass i kommunen. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at personer som ikke bor i kommunen også kan få gravplass.

Det er Kirkelig fellesråd som har ansvaret for å arrangere gravferdene, mens kommunen har ansvar for graving av graver og vedlikehold på kirkegårdene.

Fredning av gravplass

Fredningsperioden for en grav er minimum 20 år. Når fredningstiden er over, skal den som er ansvarlig for graven, gis anledning til å feste graven. Kistegraver kan festes sammen til ett gravsted. I så fall er den graven som tas i bruk først, fri grav i fredningsperioden. En anonym grav har ingen som er ansvarlige for graven. Gravens plassering er da kun kjent for kirkegårdsmyndighetene.