Veileder for vei-rammeplan

Etter gjeldende kommuneplan for Sola 2023-2040, vedtatt av Sola kommunestyre 28. september 2023, skal vei-rammeplan utarbeides til førstegangsbehandling av alle reguleringsplaner. Rammeplanen skal godkjennes av kommunalteknikk før andregangsbehandling.

Det kan være behov for analyser i forkant av vei-rammeplan, nærmere bestemt: trafikkanalyse, mobilitetsanalyse, trafikknotat, eller vei-vurderinger i stedsanalyse eller planbeskrivelse. Dette avklares med planseksjonen. Vei-rammeplan vil bygge videre på arbeidet som gjøres i disse.