Høring: forbudssoner fyrverkeri

Kommunen har laget en forskrift om forbudssoner for bruk av fyrverkeri. Nå kan du si hva du mener om dette.

Formannskapet vedtok i møte den 14.05.2024 at kommunedirektøren skulle forberede og fremme en sak om lokal forskrift om forbudssoner for bruk av fyrverkeri. Her kan du lese saken.  (PDF, 71 kB)

Det foreslås i høringssaken 7 forbudssoner for bruk av fyrverkeri i Sola kommune. Forbudssonene som foreslås er vist på kart som vedlegg i forskriften: Jåsund, Tananger og omegn, Grannes, Sørnes, Sola sentrum og omegn, Hålandmarka og Tjelta/Dysjaland. Her er kart med definerte soner.  (PDF, 2 MB)

Høringssvar sendes til postmottak@sola.kommune.no  Merk saken med 24/2140

 Høringsfristen settes til: 25.08.2024.

 

Forskrift om forbudssoner for bruk av fyrverkeri, Sola kommune, Rogaland 

Hjemmel: Fastsatt av Sola kommunestyre xxxxx xxx med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjoner og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 43 bokstav e. 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier , ved å redusere faren for brann, ulykker og uhell som følger av fyrverkeri. 

§ 2 Virkeområde 

Denne forskriften gjelder avfyring av fyrverkeri i klasse II, III og IV innenfor nærmere spesifiserte forbudssoner i Sola kommune. 

§ 3 Definisjoner 

I denne forskriften skal de ulike klassene av fyrverkeri forstås slik: a. Klasse I a: Kruttlapper, knall Bon-Bon etc. b. Klasse I b: Bordbomber, Party-Poppers, stjerneskudd etc. c. Klasse II: Markfyrverkeri samt mindre romerske lys, soler og annet fyrverkeri med begrenset fareområde. d. Klasse III: Raketter, luftbomber, ildbeger og større romerske lys og bombebatterier etc. e. Klasse IV: Profesjonelt Display-fyrverkeri. 

§ 4 Forbud mot bruk av fyrverkeri 

Det er forbudt å avfyre fyrverkeri i klasse II, III og IV innenfor følgende områder: a. Jåsund, som vist på kart som er vedlagt forskriften. b. Tananger og omegn, som vist på kart som er vedlagt forskriften. c. Grannes som vist på kart som er vedlagt forskriften. d. Sørnes som vist på kart som er vedlagt forskriften. e. Sola sentrum og omegn som vist på kart som er vedlagt forskriften. f. Hålandsmarka som vist på kart som er vedlagt forskriften g. Tjelta/Dysjaland som vist på kart som er vedlagt forskriften 

§ 5 Reaksjonsmidler 

Ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, gjelder bestemmelsen i brann – og eksplosjonsvernloven § 42. 

§ 6 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks den er vedtatt