Nye medlemmer til eldrerådet og funksjonshemmedes råd

Nå kan du sende forslag til kandidater. 

Eldrerådet er og funksjonshemmedes råd er rådgivende organer for kommunen. Tre brukerrepresentanter med vara og to politikere skal velges som nye medlemmer i begge rådene.

Slik sender du forslag til kandidater

Vi oppfordrer foreninger, lag og organisasjoner til å melde inn forslag til kandidater. Kandidatene må ha bosted i Sola kommune. Husk å legge ved  kontaktinformasjon og en bekreftelse fra foreslått kandidat på at de ønsker å oppnevnes, og hvilket råd de oppnevnes til. 

Du kan sende forslag på e-post til epost@sola.kommune.no eller i posten til Sola kommune, politisk sekretariat, Postboks 99, 4097 Sola. 

Frist for innsending av forslag

Frist for innsending av forslag er 28. september. 

Om eldrerådet

Eldrerådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder eldre i kommunen. Rådets rolle er da å gi anbefalinger og innspill, uttalelsene fra rådet skal følge saksdokumentene til det organet som fatter endelig vedtak i saken. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Det kan være mange ulike saker, for eksempel

 • årsbudsjett og økonomiplaner
 • plansaker, blant annet lokaliseringspolitikk, byutvikling, nærmiljøutvikling
 • transport og tilgjengelighet
 • boligutbygging og reguleringssaker
 • helse-, pleie og omsorg, herunder folkehelse og forebyggende tiltak
 • kultur, idrett og friluftsliv
 • frivillighetspolitikk
 • tilsynssaker
 • digitalisering
 • medvirkning og eldre som ressurs
 • årsmeldinger og rapporter fra etater innen saksområder som gjelder eldre

Hvert år deler eldrerådet ut prisen Årets senior, de arrangerer FNs internasjonale eldredag og tar del utgivelsen av informasjonsheftet Seniåringen.

Om funksjonshemmedes råd

Funksjonshemmedes råd har rett til å uttale seg i alle saker angående rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne, som likestilling, likeverdig tilgang til kommunale tjenester og saker om universell utforming/tilgjengelighet. Rådets rolle er da å gi anbefalinger og innspill. Uttalelsene fra rådet skal følge saksdokumentene til det organet som fatter endelig vedtak i saken. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Rådet kan for eksempel jobbe med saker som er knyttet til retten til et selvstendig liv på områder som

 • økonomiplan og årsbudsjett
 • barnehage
 • skole og utdanning
 • arbeidsdeltakelse og kommunens rolle som arbeidsgiver
 • helse- og omsorgstjenester
 • kommunale plansaker
 • plan og bygg / uteområder
 • transport
 • kultur og fritid
 • kommunikasjon