Styrket kommuneøkonomi i Sola

God økonomistyring, økt inntekter og salg av Sola bredbånd AS gjør at Sola kommune kommer betydelig bedre ut av 2022 enn forventet. 

Det foreløpige regnskapet viser et netto driftsresultat på 216,8 millioner kroner, noe som tilsvarer 8,8 prosent av brutto driftsinntekter. Korrigert for salg av Sola bredbånd utgjør netto driftsresultat 5,2 prosent.  

Av de 216,8 millioner kroner er 63,7 millioner kroner allerede satt av for å finansiere investeringer. Resten av pengene er overført til ulike fond i tråd med regelverket, herunder disposisjonsfondet.  

Samlede disposisjonsfond ved utgangen av 2022 utgjør 382,1 millioner kroner, noe som tilsvarer 15,4 prosent av brutto driftsinntekter. 

Resultat for tjenesteområdene og stabene 

Det samlede merforbruket på tjenesteområdene og stabene er på 8 millioner kroner. Dette utgjør 0,5 prosent av det totale netto driftsbudsjettet. Det største merforbruket er i tjenesteområdet oppvekst og kultur, knyttet til voksenopplæring og spesialundervisning i skolene. 

Det er gjort en stor innsats i hele organisasjonen og særlig innenfor tjenesteområdet levekår. Her er omstillingstrykket svært høyt og jeg er imponert over det ledere, tillitsvalgte medarbeidere har fått til sammen. Det legger et godt grunnlag for å fortsette å tilpasse tjenestene med de store demografiutfordringer og det helsepersonellkommisjonen påpeker i sin rapport, sier kommunedirektør Knut Underbakke. 

Skatteinntekter og rammetilskudd

Skatteinntekter og rammetilskudd til Sola kommune ble på 1.898,1 millioner kroner i 2022, noe som er 16,5 millioner høyere enn budsjettert. Skatteinntektene var 11,5 prosent høyere enn året før og var 119,7 prosent av landsgjennomsnittet per innbygger i 2022. 

Salg av Sola bredbånd 

Sola kommune solgte i slutten av 2022 Sola bredbånd AS til en verdi av netto 510,1 millioner kroner. I tråd med regelverket er 89,6 millioner kroner bokført i driftsregnskapet, noe som alene forbedret kommunens resultat med 3,6 prosent. 

Salget gjør at vi kan redusere kommunens gjeld betydelig, og samtidig sikre framtidige investeringer i skole, barnehage, idrettsanlegg, helse og omsorg i Sola kommune, sier solaordfører Tom Henning Slethei etter at et politisk flertall i kommunestyret 15. desember 2022 vedtok salget. 

Kommunestyret vil få framlagt en sak hvordan salgsinntekter foreslås å disponeres. 

Staten kompenserte koronautgifter 

Kommunens direkte utgifter til pandemien var på 47,5 millioner kroner i 2022. Disse ble kompensert fra staten gjennom rammetilskudd og skjønnsmidler fra Statsforvalteren.   

Pandemien har vært krevende for alle, og vi var lenge bekymret for om staten kom til å kompensere disse utgiftene. Heldigvis fikk vi dekket disse, noe vi er veldig fornøyde med, sier økonomisjef Sabina Leto.  

Investeringer 

Sola kommune har et høyt investeringsnivå, og brutto investeringsutgifter var på 201,1 millioner kroner i 2022. Dette er lavere enn justert budsjett, som var på 231,4 millioner kroner og skyldes i hovedsak endret framdrift i noen investeringsprosjekter. 

Kommunens ordinære lånegjeld eksklusivt startlån var på 1.737,1 millioner kroner ved utgangen av 2022. Gjeldsgraden er på 63,9 prosent i 2022 når kjøp og salg av tomter for videre salg holdes utenom, i henhold til vedtaket i kommunestyret. 

Prosessen videre 

Årsregnskap er gjort opp etter gjeldende regelverk og overlevert til revisjon for kontroll og endelig godkjenning. 

Årsrapport for 2022 vil bli offentliggjort i slutten av mars. 

Årsrapport og årsregnskap for 2022 er planlagt behandlet i formannskapet 9. mai, og i kommunestyret 11. mai 2023. 

For ytterligere informasjon: 

Ordfører Tom Henning Slethei 997 00 635  

Kommunedirektør Knut Underbakke 911 96 888 

Økonomisjef Sabina Leto 926 99 315