Foreldremedvirkning

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Alle barnehager skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU), som er et samarbeid mellom foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Dette skal være med å sikre et godt barnehagemiljø. 

Foreldreråd

Foreldrerådet skal gi foreldre/foresatte mulighet til medvirkning i barnehagens drift. Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna i barnehagen, og de velger sine representanter til Samarbeidsutvalget (SU).

Samarbeidsutvalg

Et formelt og lovbestemt organ sammensatt av representanter fra foreldre, ansatte og eier av barnehagen. Virksomhetslederens rolle er å være sekretær og saksbehandler for utvalget. SU arbeider med saker som er viktige for barnehagens innhold, drift og forhold til foreldrene.

Samarbeidsutvalget skal sikre samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen, og skape kontakt mellom foreldre/foresatte, personalet og nærmiljøet. Det skal også gjenspeile hva foreldregruppen er opptatt av. Temaer som utvalget behandler kan være:

  • fastsetting av årsplan
  • temaer på foreldremøter
  • endringer i drift
  • utnytting av areal

Sakslister og referater fra møtene distribueres internt til alle foreldre.

Mer informasjon