Permisjon, skyss og skolebytte

Elevpermisjoner

Søk om elevpermisjon
 

Her kan du søke om elevpermisjon 


Er det nødvendig å søke om permisjon?

Alle barn i opplæringspliktig alder har opplæringsplikt. Utgangspunktet er at elevene skal være på skolen gjennom hele skoleåret. Av den grunn ber vi om at permisjonssøknader holdes på et minimum, blant annet ved at feriereiser blir lagt til skolens ferier.


Hvor mange dager kan du/dere søke om?

Du/dere kan søke om permisjon fra skolen i inntil ti sammenhengende skoledager (to uker).  


Lovfestet rett til permisjon

Det er kun elever som tilhører trossamfunn utenfor Den norske kirke som har en lovfestet rett til permisjon. Disse elevene har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. 


Søknad om permisjon i inntil tre skoledager

Søknaden sendes på e-post til kontaktlærer. Kontaktlærer gir svar ved innvilgelse av søknaden. Ved avslag på søknaden, gir rektor svar i form av et enkeltvedtak som du/dere har klagerett på. Statsforvaltaren i Rogaland er klageinstans.


Søknad om permisjon i mer enn tre skoledager

Utfylt digitalt søknadsskjema blir sendt til skolen. Rektor avgjør om permisjonssøknaden blir innvilget. Rektors avgjørelse er et enkeltvedtak som du/dere har klagerett på. Statsforvaltaren i Rogaland er klageinstans.


Hvem kan søke om elevpermisjon?

Der begge foreldrene bor sammen med barnet, er det nok at en av foreldrene har fylt inn navn og sendt søknaden.

Ved delt foreldreansvar, må den av foreldrene som fyller ut søknadsskjemaet hake av for at den andre av foreldrene er informert om permisjonssøknaden. Når det er gjort, er skole innforstått med at begge foreldrene samtykker i permisjonssøknaden. Ved delt foreldreansvar, sender rektor enkeltvedtaket til begge foreldrene.

Skoler i Sola

Retningslinjer for elevpermisjoner (PDF, 289 kB)

Skoleskyss

Når kan du få skoleskyss?

For å ha rett til skoleskyss, må avstanden mellom hjem og skole være over 2 km for 1. klassinger, og over 4 km for 2.-10. klassinger. 

Hvis du bor nærmere skolen enn disse avstandene, kan du likevel ha rett til skoleskyss dersom du

  • har en særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • er varig eller midlertidig funksjonshemmet  

Rett til skoleskyss forutsetter at eleven går på skolen som ligger nærmest hjemmet.

Slik søker du

Søknaden om skoleskyss sendes til den enkelte skole. Det er rektor ved skolen som behandler søknaden. 

Skoler i Sola

Skolebytte

I Sola kommune tilhører elevene i utgangspunktet nærskolen sin. Se oversikt over skolekretsene i Sola her. Hvis du ønsker at barnet ditt skal gå på en annen skole enn nærskolen, må du søke om dette. Dette gjør du ved å levere en søknad til rektor på nærskolen.  

For kommende elever på 1. trinn vil rektor behandle søknaden først etter at innskrivingen er gjennomført i november/desember i året før barnet skal begynne på skolen. I innskrivningsskjemaet er det mulig å krysse av for skolebytte.

Utenom dette, vil rektor behandle søknader om skolebytte fortløpende.

Når søknaden vurderes, vil det ofte være nødvendig for rektor å innhente opplysninger fra foreldrene, PPT, en annen skole og eventuelle andre instanser som er relevante for å kunne ta en avgjørelse. 

Hva avgjør om barnet får bytte skole? 

Hva som er det beste for eleven betyr mye i vurderingen. Andre forhold som kan spille inn: 

  • Eleven har rett til spesialundervisning 
  • Eleven har søsken som går på skolen 
  • Eleven har særlige sosiale, emosjonelle eller relasjonelle utfordringer som tilsier at et skolebytte vil være særlig negativt 

Noen ganger kan foreldre, eleven og skolen være uenige om hva som er elevens beste, eller rektor må ta stilling til andre faktorer som veier tyngre. 

Rett til å klage 

Du kan klage på rektors enkeltvedtak. Klagen må sendes til rektor ved den aktuelle skolen, som sender den videre til Statsforvalteren i Rogaland. 

Lovverk 

Opplæringsloven § 8-1 sier at grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet til eleven. Begrunnelsen for nærskoleprinsippet er at det i norsk skole er regnet som en verdi at et mangfold av elever skal gå på den samme skolen. 

 

Ordensreglement (PDF, 473 kB)

Kontaktinfo

Fagstab oppvekst