Permisjon, skyss og skolebytte

Elevpermisjoner

Hvor mange dager kan du søke om?

Du kan søke om permisjon fra skolen for inntil 10 skoledager/2 uker. Det er rektor som avgjør om permisjonssøknaden blir innvilget. 

Lovfestet rett til permisjon

Det er kun elever som tilhører trossamfunn utenfor Den norske kirke som har en lovfestet rett til permisjon. Disse elevene har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. 

Slik søker du

Send en skriftlig søknad til den aktuelle skolen. Søknadsskjema får du ved å henvende deg til skolen.

Skoler i Sola

Retningslinjer for elevpermisjoner (PDF, 289 kB)

Skoleskyss

Når kan du få skoleskyss?

For å ha rett til skoleskyss, må avstanden mellom hjem og skole være over 2 km for 1. klassinger, og over 4 km for 2.-10. klassinger. 

Hvis du bor nærmere skolen enn disse avstandene, kan du likevel ha rett til skoleskyss dersom du

  • har en særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • er varig eller midlertidig funksjonshemmet  

Rett til skoleskyss forutsetter at eleven går på skolen som ligger nærmest hjemmet.

Slik søker du

Søknaden om skoleskyss sendes til den enkelte skole. Det er rektor ved skolen som behandler søknaden. 

Skoler i Sola

Skolebytte

I Sola kommune tilhører elevene i utgangspunktet nærskolen sin. Se oversikt over skolekretsene i Sola her. Hvis du ønsker at barnet ditt skal gå på en annen skole enn nærskolen, må du søke om dette. Dette gjør du ved å levere en søknad til rektor på nærskolen.  

Når søknaden vurderes, vil det ofte være nødvendig for rektor å innhente opplysninger fra foreldrene, PPT, en annen skole og eventuelle andre instanser som er relevante for å kunne ta en avgjørelse. 

Hva avgjør om barnet får bytte skole? 

Hva som er det beste for eleven betyr mye i vurderingen. Andre forhold som kan spille inn: 

  • Eleven har rett til spesialundervisning 
  • Eleven har søsken som går på skolen 
  • Eleven har særlige sosiale, emosjonelle eller relasjonelle utfordringer som tilsier at et skolebytte vil være særlig negativt 

Noen ganger kan foreldre, eleven og skolen være uenige om hva som er elevens beste, eller rektor må ta stilling til andre faktorer som veier tyngre. 

Rett til å klage 

Du kan klage på rektors enkeltvedtak. Klagen må sendes til rektor ved den aktuelle skolen, som sender den videre til Statsforvalteren i Rogaland. 

Lovverk 

Opplæringsloven § 8-1 sier at grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet til eleven. Begrunnelsen for nærskoleprinsippet er at det i norsk skole er regnet som en verdi at et mangfold av elever skal gå på den samme skolen. 

 

Ordensreglement (PDF, 473 kB)

Kontaktinfo

Skolekontoret