Grensejustering

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer. Det er arealet for den minste av de involverte eiendommene som avgjør hvor stort areal som kan justeres. Mindre justeringer vil si at:

Grensejustering

  • Arealet for de involverte eiendommene kan ved en grensejustering økes eller reduseres med inntil 5 prosent (maksimalt 500 m2). Det er arealet for den minste av de involverte eiendommene som avgjør hvor stort areal som kan justeres.
  • Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av eiendommene med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).
  • I tillegg til størrelsen på arealene må også reguleringsmessige forhold vurderes. Arealene som berøres av justeringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal med ulike formål (for eksempel vei og bolig) krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Tosidig grensejustering

  • Tosidig grensejustering er en gjensidig overføring av areal mellom to eiendommer.
  • En eiendom kan likevel ikke avgi areal som overstiger 20 prosent av eiendommens areal før justeringen.

Grensejustering info

Hva får du?
  • Offentlig godkjente grensemerker blir satt ned der det er mulig.
  • Du får matrikkelbrev for eiendommen.
Hvem kan søke?

Den som ønsker å justere grensen på sin eiendom må sende inn søknad. Søknaden må signeres av alle eiere av de involverte eiendommene.

Hva koster det?

Areal 0-250 m²: 5960 kr 

Areal 251-2000 m²: 8920 kr

For anleggseiendom, se priser her.

 

Slik søker du

 

Dette må du legge ved søknaden

Søknaden må inneholde forslag til ny grense tegnet inn på kartutsnitt og opplysninger om hvor stort areal som overføres. Her kan du se og bestille kart gratis.

Søk om grensejustering

Hva skjer videre etter at du har søkt?
  • Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for oppmøte og oppmåling. 
  • Det gjennomføres en oppmålingsforretning. 
  • Partene skriver under avtale om grensejustering i forbindelse med oppmålingsforretningen, som utarbeides av ansvarlig landmåler fra kommunen.

Kontaktinfo

Øystein Krokstrand
Seksjonsleder kart- og oppmåling
Tlf: 51 65 34 40
Bjørg Elin Slettjord
Geodata / Kart og oppmåling
Tlf: 51 65 34 18

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning, kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.