Ansvarlige for modellen

Ansvaret for at modellen og rutinene blir fulgt opp er forankret på flere ulike nivå – på ansattnivå, ledernivå og kommunedirektørnivå. Ansvar for evaluering og rapportering er satt i system på de ulike nivåene.

Kommunal samhandlingsmodell (PDF, 97 kB)

Ansvarlige for modellen

Tverrfaglig lederforum - utsatte barn og familier

Mandat: Ansvar for å følge opp arbeidet med identifikasjon og oppfølging av utsatte barn.

Deltakere: Ledere for virksomheter som gir tjenester til barn og virksomheter som gir tjenester til voksne.

Oppgaver: Gjennomgå evaluering og rapportering fra virksomhetene. Vurdere tjenestetilbud og samarbeid.

Tverrfaglig lederforum rapporterer til rådmannsnivå.

Kommunedirektørnivå

Kommunedirektørnivå har et overordnet ansvar for å følge opp statusrapporteringer om kommunens arbeid med målgruppen, og for å informere politisk nivå gjennom politiske utvalg, budsjett- og årsrapporteringer. 

Kommunenivå

Gjeldende kommuneplan sier at alle barn skal ha en trygg oppvekst i Sola.

Barn og unge og tidlig innsats prioriteres særlig i Handlings- og økonomiplanen.

Kommunens nye verdier (2018) er raushet, mestring og mot. Ny kommuneplan er under utarbeidelse, og samskaping er kommunens samlede strategi i den nye kommuneplanen.

Samskaping skal foregå mellom innbyggerne, kommunens ansatte, næringsliv, lag og organisasjoner for å skape velferd for alle. Samskaping og samhandling på tvers av tjenesteområder for å skape gode løsninger sammen med innbyggerne står sentralt. Kommunen vektlegger innovasjon, og nye arbeidsmetoder skal prøves ut.

Kommunedelplan for tjenesteutvikling i helse- og velferdstjenesten 2017-2029 fokuserer på innbyggermedvirkning og samskaping.