Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig team

Som forelder kan det være vanskelig å vite hva slags hjelp ditt barn/ungdom trenger og hvem som kan bistå. Da kan det være nyttig å møte representanter fra flere fagområder samtidig for å avklare behov og videre hjelp sammen.

Hva er tverrfaglig team?

Tverrfaglig team samarbeider om utfordringer eller bekymringer knyttet til et barns utvikling.

Tverrfaglig team avklarer oppfølgingsbehov og videre plan sammen med foreldrene. I tilfeller hvor flere tjenester skal følge opp barnet, avklarer de behovet for videre samarbeid og ansvarsfordeling mellom de som skal gi hjelp.

Deltakere i tverrfaglig team

 • Foreldre/foresatte
 • Barnehage/skole
 • Helsetjeneste
 • Barneverntjeneste
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 • Familiesenteret
 • Ungdomsteamet (gjelder Team 3- ungdom)

Hvem kan henvende seg til tverrfaglig team?

Det tverrfaglige samarbeidssystemet er for barn i barnehage og grunnskole og deres familier, i tilfeller hvor det er behov for drøfting, råd og veiledning om et barn. 

For ungdommer som er over 16 år kan du kontakte familiesenteret eller den videregående skolen barnet går på for å be om et tverrfaglig møte.

Hvordan går du fram som forelder/foresatt?

Har du behov for råd eller veiledning, kan du ta kontakt med barnehagen, skolen eller andre tjenester og be om et tverrfaglig samarbeidsmøte. 

Du kan også ta kontakt med tverrfaglig mottaksteam:

Tverrfaglig mottaksteam
Navn E-post Telefon
Bjørghild Underhaug - virksomhetsleder Barn, ungdom og familietjenesten bjorghild.underhaug@sola.kommune.no   51 65 32 20 / 957 30 332
Steinar Søraas - leder PPT   steinar.soraas@sola.kommune.no 945 30 289
Kjersti Sandanger - leder barneverntjenesten kjersti.sandanger@sola.kommune.no   51 65 35 46 / 918 83 331

Send inn en henvendelse til tverrfaglig team

Samtykke fra foreldre/foresatte er en forutsetning for at de ulike aktørene kan utveksle informasjon om barn og unge i møtet. 
 
 

Kontaktinfo tverrfaglig team

Kontaktinfo tverrfaglig team
Team Navn E-post Telefon
Team 1: småbarn 0-6 Gro Kornelia Østhus gro.kornelia.osthus.sola@sola.kommune.no 474 73 412
Team 2: barn 6-12 år Sølvi Broadhurst solvi.broadhurst@sola.kommune.no 51 65 35 09 / 474 51 376
Team 3: ungdom 12-16 år Pål Nedrebø pal.nedrebo@sola.kommune.no 51 65 31 64 / 969 43 031
 

Møtedatoer 

 • 04. juni
 • 25. juni
 • 20. august
 • 10. september
 • 01. oktober
 • 22. oktober
 • 12. november
 • 03. desember

Hvorfor er foresatte viktige i tverrfaglige møter?

 • Som forelder er du den som kjenner barnet/ungdommen best og som står dem nærmest.
 • Som forelder vil du få kjennskap til ulike fagfelt og tjenester som dere kan få hjelp fra. Du får informasjon om hjelpeinstanser i og utenfor kommunen som kan hjelpe deg og ditt barn.

Sammen om barn og unge

Tverrfaglige møter er en del av samhandlingsmodellen Sammen om barn og unge. Modellen viser hvordan vi samhandler med innbyggere og ulike tjenester i Sola kommune. Les mer om "Sammen om barn og unge" her.

Samarbeid med barn/foreldre

Et godt samarbeid mellom familien og kommunen er avgjørende for å finne gode løsninger for familien. Samarbeidet må ta utgangspunkt i familiens behov, og familiens opplevelse av situasjonen. Familien må gis rom til å delta aktivt i samarbeidet. Kommunen ønsker derfor at foresatte deltar på møter som gjelder tiltak for familien.

Barn har rett til å få informasjon om forhold som angår dem selv. Informasjonen skal være alderstilpasset. Barn har også rett til å bli hørt og tatt med på råd om forhold som angår dem selv.

Alle ansatte har plikt til å sørge for at barn får den informasjonen de trenger og lytte til hvordan barnet opplever sin situasjon.

For å henvende deg til tverrfaglige møter les mer under "Hjelp til barn og unge" her.

Personopplysninger

Utgangspunktet for tverrfaglig samarbeid og informasjon til andre tjenester er at det er familien som eier opplysningene, og det er familien som styrer hvem som skal ha informasjon om hva.

Dette gjelder ikke ved bekymring for at barn er utsatt for vold, overgrep eller annen alvorlig omsorgssvikt, jf. ansattes meldeplikt til barneverntjenesten.

Samarbeidsavtale mellom barnehage og barnevern

Formål

Barnehagene og barneverntjenesten skal samarbeide til barnets beste. Formål:

 • Økt kunnskap om og respekt for hverandres oppgaver og ståsted.
 • Sikre at barn får den hjelpen det trenger.
 • Tidlig innsats gjennom å legge til rette for forebyggende arbeid

Ledernivå

Det avholdes to årlige møter mellom barneverntjenesten (v/kontaktperson) og den enkelte barnehage. Møtene holdes vår og høst. Barneverntjenesten kaller inn til møtene.

Tema i samarbeidsmøtene: 

 • Drøfte samarbeidet mellom tjenestene
 • Evaluere rutiner, samarbeid, informasjon, kontaktperson og lignende
 • Oppdatere hverandre på den enkelte tjenestes behov
 • Sikre at barn får den hjelpen det trenger

Medarbeidernivå

Hver barnehage har en kontaktperson i barneverntjenesten.
Kontaktperson deltar årlig på personalmøter/foreldremøter. (en til to ganger pr.år)
Ansatte i barnehagen følger barnehagens rutiner i forhold til bekymring og kontakt med barneverntjenesten.

Den enkelte barnehage kontakter sin kontaktperson og avklarer forventninger og kontakt.

Mål

 • Legge til rette for tidlig innsats
 • Sikre godt samarbeid i enkeltsaker
 • Bli godt kjent med hverandres ansvarsområde
 • Legge til rette for lav terskel for kontakt
 • Sikre at barn får den hjelpen det trenger

Barnevernets rolle overfor barnehagene

Målet er at alle barnehagene i Sola kommune skal ha en kontaktperson fra barneverntjenesten. Dette er blant annet at det skal være lettere for barnehagene å ta kontakt for å drøfte barn, bekymringer/uro en har for et barn og få veiledning på hvordan en skal håndtere bekymringen o.l.

Kontaktperson og barnehagen avklarer seg imellom innholdet i kontakt/ samarbeid. Barnehagen står for første kontakt, og har ansvar for å signere og iverksette samarbeidsavtalen.

Barneverntjenesten skal delta på barnehagens personalmøter og foreldremøter årlig. På møtene kan en blant annet informere om barneverntjenesten sitt mandat samt hvordan man jobber.

Det er viktig at alle barnehageansatte har kunnskap om egne plikter knyttet til meldeplikt når en er bekymret for et barn og det har vist seg at det er lettere for barnehager å ta kontakt med barneverntjenesten når en vet hvem en kan kontakte.  Dette kan skape trygghet og økt forståelse mellom tjenestene.