Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig team

Som forelder kan det være vanskelig å vite hva slags hjelp ditt barn/ungdom trenger og hvem som kan bistå. Da kan det være nyttig å møte representanter fra flere fagområder samtidig for å avklare behov og videre hjelp sammen.

Hva er tverrfaglig team?

Tverrfaglig team samarbeider om utfordringer eller bekymringer knyttet til et barns utvikling.

Tverrfaglig team avklarer oppfølgingsbehov og videre plan sammen med foreldrene. I tilfeller hvor flere tjenester skal følge opp barnet, avklarer de behovet for videre samarbeid og ansvarsfordeling mellom de som skal gi hjelp.

Deltakere i tverrfaglig team

 • Foreldre/foresatte
 • Barnehage/skole
 • Helsetjeneste
 • Barneverntjeneste
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 • Familiesenteret

Hvem kan henvende seg til tverrfaglig team?

Det tverrfaglige samarbeidssystemet er for barn i barnehage og grunnskole og deres familier, i tilfeller hvor det er behov for drøfting, råd og veiledning om et barn. 

For ungdommer som er over 16 år kan du kontakte familiesenteret eller den videregående skolen barnet går på for å be om et tverrfaglig møte.

Hvordan går du fram som forelder/foresatt?

Har du behov for råd eller veiledning, kan du ta kontakt med barnehagen, skolen eller andre tjenester og be om et tverrfaglig samarbeidsmøte. 

Send inn en henvendelse til tverrfaglig team

Samtykke fra foreldre/foresatte er en forutsetning for at de ulike aktørene kan utveksle informasjon om barn og unge i møtet. 
 

Kontaktinfo tverrfaglig team

Kontaktinfo tverrfaglig team
Team Navn E-post Telefon
Team 1 Margrete Fiskå Aarbakke Send e-post 488 63 439
Team 2 Synnøve Hopen Send e-post 51 65 32 24 / 924 31 775
Team 3 Sølvi Broadhurst Send e-post 51 65 35 09 / 474 51 376
Team 5 Nina Fjelde Nilsen Send e-post 51 65 35 03 / 409 21 574
Team 6 Kirsten Sunda Haga Send e-post 51 65 35 29
Team 6 Eldrid Robbestad Send e-post 459 75 155
Team 7 Angelika Kittel Send e-post 474 50 758
 

Møtedatoer 

Møter tverrfaglig team

Team 1: Barnehager Sola sentrum

Sande barnehage, Kornberget barnehage, Sola barnehage, Solahagen barnehage, Stemvegen barnehage, The Children's house. 

Møtedatoer:

 • 23.01
 • 13.02
 • 12.03
 • 02.04
 • 30.04
 • 28.05
 • 18.06

 

Team 2: Barnehager Sola nord

Grannes barnehage, Sørnes barnehage, Røyneberg barnehage, SIS barnehage, Tjordmarka barnehage, Hammaren barnehage.

Møtedatoer: 

 • 23.01
 • 13.02
 • 12.03
 • 02.04
 • 30.04
 • 28.05
 • 18.06
Team 3: Barnehager Tananger

Havnealléen barnehage, Risnes barnehage, Sømme barnehage, Snøde barnehage, Ekofisk barnehage, Jåsund læringsverkstedet barnehage, Rodamyr barnehage, Tananger menighetsbarnehage.

Møtedatoer: 

 • 09.01
 • 30.01
 • 20.02
 • 19.03
 • 16.04
 • 07.05
 • 04.06
Team 4: Barnehager Sola sør

Høgeholen barnehage, Tjelta barnehage, Hålandsmarka barnehage, Eikeberget barnehage, Solstrålen barnehage, Eventyrberget barnehage, Skadberg barnehage. 

Møtedatoer: 

 • 09.01
 • 30.01
 • 20.02
 • 19.03
 • 16.04
 • 07.05
 • 04.06

 

Team 5: Skoler Tananger

Tananger ungdomsskole, Haga skole, Storevarden skole, Sola skole.

Møtedatoer:

 • 16.01
 • 06.02
 • 05.03
 • 26.03
 • 23.04
 • 14.05
 • 11.06
Team 6: Skoler Sola sør

Dysjaland skule, Håland skole, Skadberg skole.

Møtedatoer:

 • 16.01
 • 06.02
 • 05.03
 • 26.03
 • 23.04
 • 14.05
 • 11.06
Team 7: Skoler Sola sentrum/nord

Røyneberg skole, Sande skole, Grannes skole, Sola ungdomsskole.

Møtedatoer: 

 • 16.01
 • 06.02
 • 05.03
 • 26.03
 • 23.04
 • 14.05
 • 11.06

 

Hvorfor er foresatte viktige i tverrfaglige møter?

 • Som forelder er du den som kjenner barnet/ungdommen best og som står dem nærmest.
 • Som forelder vil du få kjennskap til ulike fagfelt og tjenester som dere kan få hjelp fra. Du får informasjon om hjelpeinstanser i og utenfor kommunen som kan hjelpe deg og ditt barn.

Sammen om barn og unge

Tverrfaglige møter er en del av samhandlingsmodellen Sammen om barn og unge. Modellen viser hvordan vi samhandler med innbyggere og ulike tjenester i Sola kommune. Les mer om "Sammen om barn og unge" her.

Metodebok for samarbeidsmodellen

Metodebok

Her finner du metodeboken for samarbeidsmodellen. (PDF, 228 kB) Metodeboken brukes av de ansatte i arbeid med samarbeidsmodellen og i de tverrfaglige møtene.

Skjema

Under finner du link til de ulike skjemaene som kan brukes i de tverrfaglige møtene:

Samarbeid med barn/foreldre

Et godt samarbeid mellom familien og kommunen er avgjørende for å finne gode løsninger for familien. Samarbeidet må ta utgangspunkt i familiens behov, og familiens opplevelse av situasjonen. Familien må gis rom til å delta aktivt i samarbeidet. Kommunen ønsker derfor at foresatte deltar på møter som gjelder tiltak for familien.

Barn har rett til å få informasjon om forhold som angår dem selv. Informasjonen skal være alderstilpasset. Barn har også rett til å bli hørt og tatt med på råd om forhold som angår dem selv.

Alle ansatte har plikt til å sørge for at barn får den informasjonen de trenger og lytte til hvordan barnet opplever sin situasjon.

For å henvende deg til tverrfaglige møter les mer under "Hjelp til barn og unge" her.

Personopplysninger

Utgangspunktet for tverrfaglig samarbeid og informasjon til andre tjenester er at det er familien som eier opplysningene, og det er familien som styrer hvem som skal ha informasjon om hva.

Dette gjelder ikke ved bekymring for at barn er utsatt for vold, overgrep eller annen alvorlig omsorgssvikt, jf. ansattes meldeplikt til barneverntjenesten.

Samarbeidsavtale mellom barnehage og barnevern

Formål

Barnehagene og barneverntjenesten skal samarbeide til barnets beste. Formål:

 • Økt kunnskap om og respekt for hverandres oppgaver og ståsted.
 • Sikre at barn får den hjelpen det trenger.
 • Tidlig innsats gjennom å legge til rette for forebyggende arbeid

Ledernivå

Det avholdes to årlige møter mellom barneverntjenesten (v/kontaktperson) og den enkelte barnehage. Møtene holdes vår og høst. Barneverntjenesten kaller inn til møtene.

Tema i samarbeidsmøtene: 

 • Drøfte samarbeidet mellom tjenestene
 • Evaluere rutiner, samarbeid, informasjon, kontaktperson og lignende
 • Oppdatere hverandre på den enkelte tjenestes behov
 • Sikre at barn får den hjelpen det trenger

Medarbeidernivå

Hver barnehage har en kontaktperson i barneverntjenesten.
Kontaktperson deltar årlig på personalmøter/foreldremøter. (en til to ganger pr.år)
Ansatte i barnehagen følger barnehagens rutiner i forhold til bekymring og kontakt med barneverntjenesten.

Den enkelte barnehage kontakter sin kontaktperson og avklarer forventninger og kontakt.

Mål

 • Legge til rette for tidlig innsats
 • Sikre godt samarbeid i enkeltsaker
 • Bli godt kjent med hverandres ansvarsområde
 • Legge til rette for lav terskel for kontakt
 • Sikre at barn får den hjelpen det trenger

Barnevernets rolle overfor barnehagene

Målet er at alle barnehagene i Sola kommune skal ha en kontaktperson fra barneverntjenesten. Dette er blant annet at det skal være lettere for barnehagene å ta kontakt for å drøfte barn, bekymringer/uro en har for et barn og få veiledning på hvordan en skal håndtere bekymringen o.l.

Kontaktperson og barnehagen avklarer seg imellom innholdet i kontakt/ samarbeid. Barnehagen står for første kontakt, og har ansvar for å signere og iverksette samarbeidsavtalen.

Barneverntjenesten skal delta på barnehagens personalmøter og foreldremøter årlig. På møtene kan en blant annet informere om barneverntjenesten sitt mandat samt hvordan man jobber.

Det er viktig at alle barnehageansatte har kunnskap om egne plikter knyttet til meldeplikt når en er bekymret for et barn og det har vist seg at det er lettere for barnehager å ta kontakt med barneverntjenesten når en vet hvem en kan kontakte.  Dette kan skape trygghet og økt forståelse mellom tjenestene.