Må jeg søke?

Du må følge plan- og bygningsloven når du skal bygge, rive eller gjøre endringer på eiendommen din. Sjekk om du må søke ved å bruke Direktoratet for byggkvalitet sin veiviser:

Sjekk om du må søke.

Les mer om hva du kan gjøre på egen eiendom uten å søke i Plan- og bygningsloven § 20-3 og Byggesaksforskriften § 4-1

Dersom du finner at bygningen er søknadspliktig

Dersom du finner at bygningen ikke er søknadspliktig

  • Hvis bygningen ikke er søknadspliktig, kan du bygge uten å informere kommunen på forhånd.

Du er selv ansvarlig for at tiltaket er unntatt søknadsplikt, og at det oppføres i henhold til gjeldende reguleringsplan og plan- og bygningsloven med forskrifter. Selv om det ikke krav til søknad og nabovarsling anbefaler vi at du informerer naboene om planene dine.

Hvis du skal oppføre en frittliggende bygning eller et tilbygg, må du informere kommunen om bygningen og plasseringen når den er oppført. Du informerer kommunen ved å sende inn Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt og situasjonskart som viser bygningens plassering. Situasjonskart kan bestilles hos kommunen.

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.

Viktig å huske på

  • Tiltak som er i strid med plan- og bygningsloven eller reguleringsplan er alltid søknadspliktig.
  • Fritak fra søknadsplikten gjelder kun dersom tiltaket er i henhold til gjeldende reguleringsplan og kommuneplan. Hvilken reguleringsplan som gjelder for din eiendom kan du se i kommunens innsynsløsning eByggWeb.
  • Ved bygging av garasje, hagestue og tilbygg, må du sjekke utnyttelsesgraden for tomten. Hva som er gjeldende utnyttelsesgrad for din tomt finner du i reguleringsplanen. Direktoratet for byggkvalitet har laget en kalkulator for utregning av utnyttelsesgrad.
  • Ved terrengarbeid må du huske å sjekke om det ligger ledninger i grunnen. Du kan ikke endre terreng over ledninger uten samtykke fra ledningseier.
  • Hvis eiendommen grenser mot offentlig vei og det ikke er vist byggegrense mot vei i reguleringsplanen, gjelder veilovens byggegrenser (15 meter fra kommunalvei og 50 meter fra fylkes- og riksvei).

Mer informasjon

Bygg uten å søke - informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet

 

Kontaktinfo

Hilde Hellstrand
Seksjonsleder byggesak, landbruk og miljø
Tlf: 51 65 34 14

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.