Veiledning vann- og avløpsgebyr for landbruk

Landbrukseiendommer er ofte sammensatte og det kan derfor være vanskelig for kommunen å sette opp korrekt gebyr ut fra kjent informasjon.  Under følger en forklaring til noen scenarioer som kan forklare hvordan kommunen tenker.

Sist oppdatert: 23.04.2024

Landbruk består ofte av en eller flere driftsbygninger og ett eller flere bolighus. Det er flere forskrifter som spiller sammen, når det gjelder tilknytning og gebyrer for landbruk.

Noen hovedregler

Hovedregel 1:

Landbruksbygninger (løe, fjøs, og lignende) får et fast abonnementsgebyr for avløp, når avløpet fra disse bygningene går i møkkakjeller og eiendommen er knyttet til offentlig avløp. Abonnementsgebyret for vann beregnes ut fra samlet kapasitet på vannmålere.

Hovedregel 2:

Boliger på gårdsbruket skal betale gebyr på lik linje med andre boliger i kommunen. Dette betyr at driftsbygning og bolig har forskjellige regler og må behandles hver for seg.

Hovedregel 3: 

Alle må ha en godkjent avløpsordning; enten til offentlig nett, privat renseanlegg eller slamavskiller.

Hovedregel 4: 

Vann inn er lik vann ut. For en driftsbygning (og annen næring) er det mulighet til å skille brukt vann og levert avløp ved å måle avløpsmengden for seg selv. 

Hovedregel 5: 

Beregningsmetode for mengde skal være helhetlig. Det betyr at dersom det er installert vannmåler, må også avløpet beregnes etter denne. Man kan ikke kombinere målt vann og stipulert avløp.

 

Hva medfører dette for deg som eier av en landbrukseiendom?

Det er viktig at du leser deg opp på regelverket. Vi har avholdt et informasjonsmøte hvor alle eiere av landbrukseiendommer var invitert. Referat fra møtet kan leses her (kopi av utsendt møtereferat 22.03.2024 (PDF, 2 MB)).

Ledningsnettet på din eiendom må dokumenteres. Det er utarbeidet et eget skjema som må benyttes. Skjema for å dokumentere ledningsnett på landbrukseiendom

Det anbefales også at orientering som ble gitt til politikere 17.04.24 leses. Kommunen bestilte en juridisk vurdering angående landbrukseiendommer som følge av spørsmål fra informasjonsmøte i mars 2024. 
Orientering om juridiske betraktninger rundt kommunale gebyrer for landbrukseiendommer i Sola kommune
Ekstern juridisk vurdering

I tillegg har det blitt sendt ut brev til eiere av landbrukseiendommer med presisering. Selve brevet finner du her:  Utfyllende svar på spørsmål i forbindelse med vann- og avløpsgebyr på landbruk 23.04.2024 (PDF, 123 kB)

  
 

For å forstå mulighetene bedre har vi laget noen eksempler

Scenario 1 - landbrukseiendommen er knyttet til offentlig vann og avløp.

a. Driftsbygning må ha egen vannmåler (krav for alle som ikke er bolig/fritid).
b. Boligene må som hovedregel betale for faktisk forbrukt vann og levert avløp (via vannmåler).
c. Det vil være et abonnementsgebyr for vann og avløp for hver av boligene, mens forbruket kan være samlet.
d. Driftsbygningene betale abonnementsgebyr etter vannmålerens størrelse og for forbruk på vann og avløp. 
e. Dersom driftsbygningen ikke ønsker å betale avløp for alt vann inn, må det installeres en egen vannmåler som måler avløpet.

Scenario 2 - landbrukseiendommen har bare offentlig vann og det er møkkakjeller.

a. Driftsbygningen må ha egen vannmåler (krav for alle som ikke er bolig/fritid).
b. Boligene må som hovedregel betale for faktisk forbrukt vann (via vannmåler).
c. Det vil være et abonnementsgebyr for vann for hver av boligene, mens forbruket kan være samlet.
d. Driftsbygningene betaler abonnementsgebyr etter vannmålerens størrelse og for forbruk på vann.
e. Avløpet for boligene må gå til en avløpsløsning godkjent av kommunen og betale gebyr for dette.

Scenario 3 - landbrukseiendommen har ingen driftsbygninger (løe, etc)

Eiendommen håndteres fullt ut som bolig.

Scenario 4 - vannledning fra landbrukseiendommen går til andre eiendommer/ eiere

Gebyr skal betales for bare en gang. Dersom vannmåleren leverer vann til andre eiendommer/ bygninger, må alle som er tilknyttet etter den første måleren også ha vannmåler. Det er ikke mulighet i forskrift å stipulere et forbruk etter måler.  Se også hovedregel 5.

Scenario 5 - landbrukseiendommen har driftsbygning (løe, etc), men de er ikke i bruk

Eiendommen må betale gebyrer etter regelverket. Se scenario 1 eller 2 for å finne ut hva som passer.