Kommunedelplan

Hva er en kommunedelplan?

En kommunedelplan er en arealplan for et avgrenset geografisk område av kommunen, eller for et avgrenset tema. 

Kommunedelplan

Kommunedelplan for klima og miljø (pågående planarbeid)

Vedtatt planprogram

Sola kommune holder på å utarbeide ny kommunedelplan for klima- og miljø. Planen skal vedtas i 2021. I arbeidet med den vil det vurderes ulike tiltak som kan føre til reduksjon av klimagasser, redusert energibruk og en større andel fornybar energi. Det kan også være tiltak som sikrer biologisk mangfold og en bedre ressursforvaltning.

Planprogrammet er nå vedtatt og det finner du tilgjengelig her.

Et planprogram gjør rede for det videre arbeidet med planen og hva den skal inneholde. Planprogrammet kan også bestilles på servicetorget, tlf. 51 65 33 00, e-post: epost@sola.kommune.no.

Sentrale tema i planen

Relevante tema for planen vil blant annet bli: 

 • Areal og transport, herunder elektrifisering
 • Energi- og materialbruk i bygg og anlegg   
 • Innkjøp, forbruk, gjenbruk, gjenvinning og avfallsbehandling 
 • Grøntområder og naturmangfold
 • Landbruk
 • Støy
 • Luftkvalitet
 • Vannmiljø
 • Miljøgifter i produkter
 • Forurenset grunn i sjøen og på land
 • Plast på avveie
 • Radon   
 • Klimatilpasning

Neste fase i planarbeidet er å utarbeide et planforslag, som blir lagt ut på høring rundt årsskiftet 2020/2021. I den forbindelse vil vi inviterer til samarbeid og innspill.

Planen skal danne grunnlag for Sola kommunes bidrag til nasjonale og regionale mål innen klima og miljø

Politisk behandling

Kommunestyret fastsatte planprogrammet den 17.09.2020. Se dokumenter her. 

Tidligere behandlinger. Planprogrammet ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn i kommuneplanutvalget den 24.3.2020. Se dokumentene her. Vedtaket for oppstart av arbeidet ble vedtatt i kommunestyret den 20.06.2019, sak 40/2019. Se dokumentene her.

Spørsmål kan rettes til:

Leder av smartbykontoret/kommuneplanlegger: Ståle Undheim tlf. 473 17 001.
E-post: stale.undheim@sola.kommune.no

Kommunedelplan for energi og miljø

Kommunedelplanen viser planforutsetninger og skisserer 5 satsingsområder for kommunen:

 • Arealplanlegging og transport.
 • Stasjonær energibruk i bygg, innkjøp.
 • Avfall, forbruk og holdningsskapende arbeid.
 • Industri, landbruk og annen næring.
 • Klimatilpasning.

Satsingsområdene er grunnlaget for at kommunen kan bidra til at nasjonale og regionale mål innen fornybar energi, energiomlegging, klimagassutslipp og klimatilpasning nås.

Kommunedelplan for kultur

Kommunedelplan for kultur 2015-2025 ble vedtatt av kommunestyret i møte 18.juni 2015.

Den nye kommunedelplanen for kultur beskriver ulike kulturelle fagområder, fagområdenes utfordringer og forslag til tiltak og prioriteringer.

 

Kommunedelplan for tjenesteutvikling i helse- og velferdstjenester

Kommunedelplan for tjenesteutvikling i helse- og velferdstjenester 2017-2029 i Sola kommune skal vise en tydelig retning for utvikling av tjenestene i kommunen.

Planen handler om tjenesteutvikling innen helse og velferdstjenester, knyttet til faktiske hjelpebehov uavhengig av alder, etnisitet, diagnose eller funksjonsnivå. Det overordnede målet for planen er "sammen om tjenesteutvikling" og har syv satsningsområder som er gruppert i tre hovedkategorier:

 • Forutsetninger: Samhandling, brukermedvirkning og forebygging
 • Ressurser: Innbyggere, pårørende og frivillige, personell og kompetanse
 • Verktøy: Nye arbeidsmetoder, velferdsteknologi

Kommunedelplan for tjenesteutvikling i helse- og velferdstjenesten 2017- 2029 (PDF, 3 MB)