Kommunedelplan

Hva er en kommunedelplan?

En kommunedelplan er en arealplan for et avgrenset geografisk område av kommunen, eller for et avgrenset tema. 

Kommunedelplan

Kommunedelplan for klima og miljø (pågående planarbeid)

Sola kommune har startet arbeidet med ny klima og miljøplan. Se dokumentene her.

Sentrale tema i planen

 • Areal og transport, herunder elektrifisering
 • Energi- og materialbruk i bygg og anlegg   
 • Innkjøp, forbruk, gjenbruk, gjenvinning og avfallsbehandling 
 • Grøntområder og naturmangfold
 • Landbruk
 • Støy
 • Luftkvalitet
 • Vannmiljø
 • Miljøgifter i produkter
 • Forurenset grunn i sjøen og på land
 • Plast på avveie
 • Radon   
 • Klimatilpasning

Planen skal danne grunnlag for Sola kommunes bidrag til nasjonale og regionale mål innen klima og miljø.

Kommunedelplan for energi og miljø

Kommunedelplanen viser planforutsetninger og skisserer 5 satsingsområder for kommunen:

 • Arealplanlegging og transport.
 • Stasjonær energibruk i bygg, innkjøp.
 • Avfall, forbruk og holdningsskapende arbeid.
 • Industri, landbruk og annen næring.
 • Klimatilpasning.

Satsingsområdene er grunnlaget for at kommunen kan bidra til at nasjonale og regionale mål innen fornybar energi, energiomlegging, klimagassutslipp og klimatilpasning nås.

Kommunedelplan for kultur

Kommunedelplan for kultur 2015-2025 ble vedtatt av kommunestyret i møte 18.juni 2015.

Den nye kommunedelplanen for kultur beskriver ulike kulturelle fagområder, fagområdenes utfordringer og forslag til tiltak og prioriteringer.

 

Kommunedelplan for tjenesteutvikling i helse- og velferdstjenester

Kommunedelplan for tjenesteutvikling i helse- og velferdstjenester 2017-2029 i Sola kommune skal vise en tydelig retning for utvikling av tjenestene i kommunen.

Planen handler om tjenesteutvikling innen helse og velferdstjenester, knyttet til faktiske hjelpebehov uavhengig av alder, etnisitet, diagnose eller funksjonsnivå. Det overordnede målet for planen er "sammen om tjenesteutvikling" og har syv satsningsområder som er gruppert i tre hovedkategorier:

 • Forutsetninger: Samhandling, brukermedvirkning og forebygging
 • Ressurser: Innbyggere, pårørende og frivillige, personell og kompetanse
 • Verktøy: Nye arbeidsmetoder, velferdsteknologi

Kommunedelplan for tjenesteutvikling i helse- og velferdstjenesten 2017- 2029 (PDF, 3 MB)

 

Kommunedelplan for Stavanger Lufthavn Sola
Kommunedelplan for Stavanger lufthavn Sola ble vedtatt av kommunestyret 23. mars 2017. 
Planen legger til rette for at lufthavnen kan videreutvikles i tråd med regionens framtidige behov og trafikkutvikling.
 
Lufthavnområdet er utvidet med område L8, del av parallell rullebane. Planen viser bussveitrase fra Sola sentrum via Sømmevågen til terminalområdet på lufthavnen, adkomstvei i sør og privat parkering ved Vaulaberget.
Næringsområde N2 på Utsola er utvidet, samt golfbaneområdet med I1. Planen viser hensynssone for naturvern, kulturvern og havnivåstigning, samt båndlegging av område for naturvern og kulturminner.
 

Kommunedelplan for Stavanger Lufthavn Sola