Opptak og frister

Hovedopptak og løpende opptak

 • I hovedopptaket vil plassene tildeles etter søknadsdato etter denne prioriteringen:

  1. Barn innenfor opptakskretsen med lovfestet rett til prioritet jf. Lov om barnehager §18.
  2. Søsken med lovfestet rett til barnehageplass, §16.
  3. Femåringer.
  4. 1. plass, 2. plass, 3. plass og 4. plass

 • Etter hovedopptaket starter løpende opptak. Plass tilbys fortløpende ved ledig kapasitet, og tildeles etter søknadsdato.

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. februar. Her finner du mer informasjon om hvordan du søker.

Venteliste

Vi har dessverre ikke mulighet til å opplyse søkere om ventelisteplassering.

Har du søkt om plass i løpet av året ved løpende opptak, men ikke fått tilbud, trenger du ikke sende ny søknad for å delta i hovedopptaket. 

Har barnet rett til plass i hovedopptaket?

For at barnet skal ha lovfestet rett til plass i hovedopptaket, må følgende kriterier være oppfylt:

 • Barnet har ikke barnehageplass fra før.
 • Barnet fyller ett år innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass. Barnet har rett til plass fra måneden det fyller ett år (gjelder barn født i september, oktober og november).
 • I søknaden må du hake av minimum 1 barnehage for å være garantert plass i august.
 • Søknad om plass må være mottatt innen 1. februar.
 • I kommunale barnehager må man være bosatt i kommunen innen 3 måneder etter oppstart.
 • Søkt om ønsket oppstart senest 31.12.2022.

Dersom det ikke er plass i noen av barnehagene du har søkt om, vil barnet få tilbud om plass i en annen barnehage.

Retten til barnehageplass er innfridd når du mottar tilbud om plass.

Hvordan foregår hovedopptaket?

Opptakskriterier og antall ledige plasser er avgjørende for hvem som får plass i ønsket barnehage.

Tilbud om plass i første runde av hovedopptaket sendes ut i begynnelsen av mars. Svarfrist på tilbudet er cirka én uke.

Har barnet rett til plass i første opptaksrunde?

Lovfestet rett til plass garanterer ikke at du får plass i første opptaksrunde.

Etter første opptaksrunde blir det ofte ledige plasser, da en del takker nei til tilbud eller sier opp barnehageplassen sin. Disse plassene tilbys søkere i neste opptaksrunde. Søkere som får tilbud i en senere tilbudsrunde kan derfor også få tilbud om plass i barnehagen som var første ønsket.

Alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Retten til plass gjelder fra august samme år. Tilbud om plass kan om nødvendig bli gitt helt fram til august.

Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått tilbud. Resterende plasser fordeles på søkere i løpende opptak.

Private barnehager

Private barnehager har egne opptakskriterier som bestemmer hvem som får tilbud om ledige plasser i hovedopptaket. Les mer om opptakskriterier i den enkelte private barnehages vedtekter. Her finner du en oversikt over barnehagene i Sola.

Hvor har du rett på plass?

Barnet har rett på plass i den kommunen der han eller hun er bosatt.
 

Når får du svar?

Ventetiden er avhengig av når det blir ledig plass i den aktuelle barnehagen og/eller aldersgruppen. Barnet har rett til oppstart fra august det året du har søkt.

Prioriterte plasser - søknadsfrist 15.01

Barn med nedsatt funksjonsevne prioriteres ved opptak til barnehage. Sakkyndig instans, for eksempel lege, må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester gis også prioritet.

Søk om prioritert barnehageplass

Merk at du også må sende inn søknad om barnehageplass, søknadsskjema finner du her. 

Kontaktinfo

Fagstab oppvekst
Tlf: 51653381