Søke om barnehageplass

Du kan søke om barnehageplass så snart barnet har fått tildelt personnummer. Vi har felles samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i kommunen. Dette skjer i Oppvekstportalen. 

Informasjon til søkere i Tjelta og Høgeholen barnehage.
Det er gjort politisk vedtak om samlet drift i kun en kommunal barnehage fra august 2024. I kommunestyret i februar 2024 vil det tas stilling til om driften skal fortsette i Tjelta eller i Høgeholen.
Det vil si at dere i hovedopptaket vil kunne få tilbud fra den barnehagen som politikerne vedtar videre drift i. 

I Oppvekstportalen kan du

 • søke om plass
 • si opp plass
 • endre på søknad
 • endre på personopplysninger

Du logger inn ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID, Commfides eller Buypass). For mer informasjon om ID-porten, se her.

Logg inn i Oppvekstportalen her.

Viktig: Alle endringer på søknaden gir ny søknadsdato og ansiennitet. Det er mulig å sende inn ny søknad med endringer, men den siste søknadsdatoen er alltid gjeldende. 

Eventuelle spørsmål om barnehagene og ledig plass kan rettes til styrer i den aktuelle barnehagen.

Hvordan søke barnehageplass?

 • Du kan søke om barnehageplass så snart barnet har fått tildelt personnummer.
 • Du må registrere en egen søknad for hvert barn.
 • Er du folkeregistrert i Sola kommune, må du logge inn for å søke.
 • Du kan prioritere 4 barnehager.
 • Du trenger ikke søke på ny dersom du har en aktiv registrert søknad.
 • Har du takket nei til plass og venteliste, må du sende inn ny søknad innen fristen for hovedopptaket dersom du ønsker plass ved neste hovedopptak og oppstart i august.

Søk barnehageplass

Søknadsfrist

Du kan søke om plass hele året, men 1. februar er søknadsfrist til hovedopptaket som gjelder plasser fra august samme år. Les mer om opptak og frister her

Før du sender søknaden

Før du sender søknaden bør du lese barnehagens vedtekter og opptaksregler, som gir nyttig informasjon om barnehagen.

Vedtektene for kommunale barnehager finner du her. (PDF, 440 kB)

Vedtektene til den enkelte private barnehagene finner du på deres egne nettsider. Oversikt over barnehagene i Sola med kart.

Tilbud om plass

 • Tilbudet om plass i forbindelse med hovedopptaket sendes ut i begynnelsen av mars for alle barnehager.
 • Svarfrist for mottatt tilbud er ca én uke. Svarer du ikke innen fristen, mister du din tildelte plass og søknaden slettes.
 • Dersom det ikke er ledig i de barnehagene du har søkt i hovedopptaket, vil du få tilbud om plass i annen barnehage.
 • Ved løpende opptak gis tilbud om plass ved ledig kapasitet.
 • Hvis du takker nei til tilbud om plass kan du velge å stå på venteliste til 1. valget.
 • I kommunale barnehager må man være bosatt i kommunen innen 3 måneder etter oppstart.

Mangler barnet ditt norsk personnummer?

Mangler barnet ditt norsk personnummer, kan du søke om barnehageplass ved å fylle ut skjemat nedenfor.

Is your child missing a Norwegian identity number?

 If your child does not have a Norwegian identity number, fill out the form below to apply for kindergarten.

Apply here for children without Norwegian identity number

Prioritert plass

Barn med nedsatt funksjonsevne prioriteres ved opptak til barnehage. Sakkyndig instans, for eksempel lege, må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester gis også prioritet.

Søk om prioritert barnehageplass

Klagerett

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket. Klagen skal være skriftlig, og kan sendes på e-post eller per post.

Vi vil undersøke saken og videresende den til den aktuelle barnehagen. Hvis klagen godtas, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledig i ønsket barnehage etter at søkere med førsteprioritet har fått tilbud om plass.

Dersom klagen ikke får medhold hos kommunen, sendes klagen videre til Sola kommunes klagenemnd for endelig behandling.