Gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing

Her finner du gebyrsatser for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing. Finner du feil i grunnlaget for gebyrene du betaler, kan du kontakte oss i skjemaene på denne siden.

Gebyrsatsene ble vedtatt av kommunestyret 14. desember 2023 og gjelder fra 1. januar 2024.

Vann og avløp 

Mai 2023 ble ny forskrift vedtatt av kommunestyret. De største forskjellene med den nye forskriften er innføring av abonnementsgebyr og begrepet leieareal forsvinner. Nå vil bruksareal (BRA) bli benyttet.

Abonnementsgebyr

Alle abonnenter får et abonnementsgebyr, både for vann og avløp.

Abonnementsgebyr prises per abonnement (bolig/fritid) eller per standardmåler (næring). I 2024 er prisen (grunnlaget):

 • for vann kr 645,- eks mva /  806,25 inkl mva 
 • for avløp kr 692,- eks mva /  865,- inkl mva

Bolig eller fritid 

 • Bolig/fritidsbolig har ett fast beløp for vann og ett for avløp pr boenhet registrert i Matrikkelen. Dette er uavhengig av størrelsen på boenheten.
  a. Et hus med en boenhet betaler kr 645 + 692 = 1337 eks mva i abonnementsgebyr, mens
  b. Et hus med leilighet i kjelleren (egen boenhet) betaler 2 x (kr 645 + 692)  = 2 674 eks mva
  c. Sameie med flere leiligheter betaler kr 645 + 692 = 1337 eks mva pr leilighet 

Næring

 • Gebyret for næring beregnes etter hvor stor vannmåler som er registrert. Har du for eksempel. 2 stk ¾'' vannmålere, gir dette 2 abonnementsgebyr i grunnlag.
  Se egen veileder til VA- gebyr for landbruk
  Landbrukseiendommer regnes ut likt som næring på vann, mens avløp beregnes til et 0,625 abonnementsgebyr.
Vannmålerdimensjon
Dimensjon Maks vannmengde (m3/t) Antall abonnementsgebyr
1/2 tommer (15 mm) 2,5 0,625
3/4 tommer (standardmåler 25 mm) 4 1
1,5 tommer (32 mm) 16 4
2 tommer (50 mm) 35 8,75
3 tommer (80 mm) 63 15,75
4 tommer (100 mm) 100 25
6 tommer (150 mm) 250 62,5
Tabellen viser sammenhengen mellom dimensjon på vannmåler, maks kapasitet og antall abonnementsgebyr. Har du f.eks. 1 stk 1,5 tommer og 1 stk 100 mm får du 4+25 = 29 stk abonnementsgebyr (vann og avløp)

Ser du feil på abonnementsgebyret i fakturaen du får?

Ser du feil i abonnementsgebyret på fakturaen, kan du melde fra til oss i skjemaet:

Meld feil på abonnementsgebyr 

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes enten etter medgått vannmengde eller etter bruksareal (BRA). Forbruksgebyr med vannmåler er i 2024 (kr/m3):

 • for vann 15,18,- eks mva /  18,975 inkl mva
 • for avløp 19,77,- eks mva /  24,7125 inkl mva
  Har du brukt 200 m3 med vann og er tilknyttet offentlig avløp, blir forbruksgebyret 200 x 15,18 + 200 x 19,77 = 6990 eks mva / 8737,50 inkl mva
   

Forbruksgebyr uten vannmåler er i 2024 (kr/m2 BRA) er basert på en omregningsfaktor 1.2 fra målt forbruk. 

 • for vann 18,22 eks mva /  22,775 inkl mva
 • for avløp 23,72 eks mva /  29,65 inkl mva

Har du et areal på 120 m2 med vann og er tilknyttet offentlig avløp, blir forbruksgebyret 120 x 18,22 + 120 x 23,72 = 5033 eks mva /  6291,25 inkl mva

Omregningsfaktor blir brukt for å omgjøre vannforbruk (m3) til en arealstørrelse (m2). Omregningsfaktoren er basert på nasjonale føringer for antatt vannforbruk per m2 bruksareal.
Fritidsboliger har en omregningsfaktor på 0.5 i forhold til boliger.

 • Har du installert vannmåler, blir du fakturert etter forbruk som leses av vannmåleren i november/ desember hvert år. 11 av 12 måneder blir stipulert ut fra forrige år og antatt årsforbruk, mens den 12. regningen er avregning (oppgjør) for faktisk bruk i løpet av året.

Bolig eller fritid

 • Har du ikke vannmåler, blir forbruket beregnet ut fra ditt bruksareal (BRA). Dette hentes automatisk fra eiendomsregisteret (Matrikkelen). 

Næring

 • Alle næringsabonnenter (inkl landbruk) skal ha installert vannmåler. 

Ser du feil på forbruksgebyret i fakturaen du får?

Er det feil på forbruksgebyret kan du sende oss en henvendelse via skjema under:

Meld feil på bruksareal (BRA) 

Se også veileder til bruksareal (BRA)

Meld feil på vannmåleropplysninger

Ser du feil informasjon om bygningstypen?

Kommunen henter alle data fra eiendomsregisteret til kartverket (Matrikkelen). Informasjonen vi henter herfra går automatisk inn i gebyrsystemet vårt og viser igjen på fakturaen du får.  Oppdager du feil i grunnlaget, må du melde fra i skjemaet under. Da vil vi rette opp feilen i eiendomsregisteret. 

Meld feil på bygningstype (bolig/fritid/næring)

Vannmålerleie

Har du vannmåler, må du betale leie av denne til kommunen, leien avhenger av størrelsen på måleren. Vannmålerleien beregnes ut fra den faktiske kostprisen av måleren, inklusive administrasjons- og utskiftningskostnader, etter forurensningsforskriften (§ 16-4, 2. ledd).

Vannmålerleie er i 2024 (kr/måler/år):

 • målerstørrelse ½, ¾, 1, 1.5 og 2 tommer (15 - 50 mm):  688,- eks mva /  860 inkl mva
 • måler større enn 2 tommer (50 mm):  2958,- eks mva /  3697,50 inkl mva

 

Slam

Slamgebyr betales årlig selv om tømmehyppighet avhenger av hvilken eiendom dette gjelder. 

Prisene i 2024 er:

 • Slamavskiller 0 til og med 3,9 m3, med en tømming hvert 2. år: 2402 kr eks mva
 • Slamavskiller 4,0 til og med 6,9 m3, med en tømming hvert 2. år: 4028 kr eks mva
 • Slamavskiller 7,0 til og med 9,5 m3, med en tømming hvert 2. år: 5456 kr eks mva

I tillegg kan vi fakturere:

 • oppmøtegebyr ved bomtur: 850 kr eks mva
 • slamtømming ved bruk av traktor - tillegg: 750 kr eks mva
 • slamtømming ved bruk av båt - tillegg:  1100 kr eks mva

Renovasjon

Etter forurensningsloven skal abonnementene betale fullt ut for den renovasjonsordning som administreres av kommunen. 

Husholdningsabonnent

Et standard abonnement består av en fastpris og et variabelt gebyr. Det variable gebyret avhenger av hvilken innsamlingsløsning (egne beholdere eller nedgravd). Det er bestemt i avfallsforskriften at avfall i hovedsak skal utsorteres ved kildesortering. Dette betyr at alle abonnenter må sortere de fraksjoner som det er innsamling for.

I standardabonnementet for abonnenter med egne beholdere inngår:

 • beholdere for restavfall/ plast, papir og matavfall; alle er på 140 liter 
 • beholder for hageavfall (valgfri, 240 liter)
 • fastpris per abonnement (inkl Hent avfall, administrasjon med mer)
  Standardabonnement for husholdninger er kr 4076,- pr år eks mva.
   

I standardabonnementet for abonnenter med nedgravde beholdere inngår:

 • nedgravde beholdere; alle er på 5000 liter 
 • fastpris per abonnement (inkl Hent avfall, administrasjon med mer)
  Standardabonnement pr abonnent som har nedgravd er kr 2651,- eks mva pr år.

 

Gebyr fastpris renovasjon
Varetype Enhet Pris for 2024 eks mva Pris for 2024 inkl mva
Fastpris Pr abonnent 406 507,50
Gebyrer avfallsbeholdere renovasjon 2024
Beholder Tømming Pris for 2024 eks mva Pris for 2024 inkl mva
Restavfall 140 liter Hver 2. uke 1610 2012,50
Restavfall 240 liter Hver 2. uke 2805 3506,25
Restavfall 660 liter Hver 2. uke 6693 8366,25
Papiravfall 140 liter Hver 4. uke 642 802,50
Papiravfall 240 liter Hver 4. uke 954 1192,50
Papiravfall 660 liter Hver 4. uke 2289 2861,25
Matavfall 140 liter Hver 2. uke 1418 1772,50
Matavfall 240 liter Hver 2. uke 2343 2928,75
Hageavfall 240 liter Hver 4. uke mar - okt 0 0
Nedgravde avfallssystemer, rest,/plast, papir og matavfall Når full 2245 2806,25
Hytterenovasjon Hver 4. uke mar - okt 1632 2040
Kompostbeholder (leie per år) 533 666,25
Behandlingsgebyr hvis du endrer abonnementet ved bytte/hente/levere beholder(-e) 400 500
Ekstra nøkkelbrikke til nedgravde containere 95,20 119
Ekstra restavfallssekk inkl. tømming/deponering 176,80 221


Hytterenovasjon

Hytteavfall hentes i sesongen april til og med september (6 måneder). Renovasjonsgebyr for hyttekunder er 6/12 av ett standard abonnement for husholdninger, det vil si kr 2038,-/ år.

Endring av renovasjonsabonnement

Abonnenter som har egne beholdere kan endre størrelse på avfallsbeholder eller gjøre andre endringer på ditt abonnementet i appen Min renovasjon.

Min Renovasjon (for iphone)

Min Renovasjon (for android)

Du kan også bruke tømmekalender.no.

Boligtilsyn og feiegebyr

Har du bolig med ildsted tilknyttet en pipe, skal du betale for tilsyn og feiing. Dette gebyret er en del av de kommunale gebyrene som husstander betaler til kommunen hvert år.  Gebyret betales sammen med de kommunale avgifter i mars (½) og september (½).

Gebyret blir vedtatt av kommunestyret hvert år. Årsgebyret for 2024 er 329,- eks mva / 411,25 inkl mva per pipeløp.

Rogaland brann og redning utfører tilsyn og feiing av piper og ildsteder. De sjekker at ildsted og pipe er i forskriftsmessig stand, og gir veiledning om riktig fyring. De informerer også om slokkemidler, varslingsutstyr og rømningsveier. 

For å slippe å betale for tilsyn og feiing, må ildstedet fysisk fjernes fra pipeløpet, og gjenstående hull etter ovnsrøret må mures igjen. Arbeidet må være forsvarlig utført, og dokumentasjon må sendes inn via dette skjemaet. Når dette er godkjent, kan gebyret fjernes. Det betyr at dersom du har mottatt en faktura med feiegebyr, må denne betales.

Ser du feil i feiegebyret?

Betaler du feil gebyrer for feiing? Bruk skjemaet under for å ta kontakt med Rogaland brann og redning:

Meld feil på pipeløp

Du finner mer informasjon om boligtilsyn, feiing og hvordan Rogaland brann og redning arbeider på Rogaland brann og rednings nettsider. 

Lurer du på noe om tilsyn og feiing, kan du ringe tjenestetorget i Rogaland brann og redning på telefon 51 50 22 60 eller sende en e-post til tjenestetorget@rogbr.no.

Om fakturaen 

Kommunen sender som hovedregel ut 12 fakturaer i året, en gang pr måned. Disse har betalingsfrist den 20. hver måned. For de med vannmåler er faktura som sendes ut hver desember en oppgjørsfaktura for inneværende år og den har også forskudd for januar neste år. 

Ønsker du kopi av faktura for kommunale gebyrer?

Mottaker av fakturaen finner fakturaen ved å logge seg inn på Min Side. Trenger du kopi av fakturaen for kommunale gebyrer og ikke finner denne på Min Side, kan du sende oss en henvendelse i skjemaet:

Bestille fakturakopi

Vi du endre antall fakturaer til to i året?

Fra 24. mai 2024 blir det åpnet for at bolig- og fritidsabonnenter kan endre antall fakturaer selv på “Min Side”. Det er da eier som kan gjøre dette. Dersom det er sameie eller næring, må endringen bestilles via skjema som finnes på hjemmesiden.

Vil du bytte fakturamottaker?

De kommunale gebyrene sendes til den personen eller det selskapet som til enhver tid er registrert som eier (hjemmelshaver) hos Statens kartverk.  Dette gjelder også for sameie og borettslag. Dette hentes automatisk og det er ikke anledning til å be om at regning sendes til andre enn eier. Har imidlertid boligen flere eiere, kan vi bytte fakturamottaker til en annen registrert eier.

For næringseiendommer som har forskjellig forretningsadresse og postadresse, kan vi endre postadressen.

Fra og med 1. mars 2024 har det skjedd en omlegging i bankenes eFaktura-system. Tidligere kunne du bestemme hvem i husholdningen som skulle betale gjennom eFaktura-avtalen med banken. Nå kan du ikke det lenger. Fakturaen går direkte til den som står som eier av boligen i Statens kartverk.

Vil du bytte fakturamottaker (privat), endre postadressen eller endre faktureringsperiode til måndelig eller halvårlig (næring)?

Send oss en henvendelse i denne skjemaet

Vi har solgt, hva skjer med de kommunale gebyrene?

Kommunen forholder seg til den personen eller det selskapet som til en hver tid er registrert hos Statens Kartverk som eier (hjemmelshaver). I en salgsprosess er det da selger som må avtale med kjøper hvordan regningen skal gjøres opp. Det er viktig å lese av vannmåler siden kommunen kun leser av denne i forbindelse med årsoppgjøret på slutten av året. Dersom det har vært en lekkasje i løpet av året, er det først ved avlesning at faktura vil reflektere dette.

Les mer om faktura fra Sola kommune.

Har du spørsmål?

Dersom du mener noe er feil i grunnlaget for beregningen av gebyret du har fått, ber vi deg benytte et av skjemaene ovenfor, slik at vi kan saksbehandle dette på en best mulig måte. Det er i utgangspunktet ikke mulig å klage på størrelsen av gebyret. 

Trenger du hjelp med å sende oss en henvendelse via disse skjemaene, kan vi hjelpe deg på rådhuset onsdager fra klokken 09.00-10.00 fra og med 3. januar 2024. Vi har også telefontid hver dag mellom klokken 12.00 - 13.00.