Handlings- og økonomiplan 2019 - 2022

 1. 1 Innledning og innstilling til vedtak
  1. 1.1 Grep for morgendagen
  2. 1.2 Innstilling til vedtak
 2. 2 Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer
  1. 2.1 Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)
   1. 2.1.1 Nasjonale forutsetninger
   2. 2.1.2 Lokale forutsetninger
  2. 2.2 Andre inntekter
   1. 2.2.1 Overføringer fra Lyse
   2. 2.2.2 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger
  3. 2.3 Utgiftsforutsetninger
   1. 2.3.1 Lønnsvekst
   2. 2.3.2 Prisvekst
   3. 2.3.3 Renteforutsetninger
   4. 2.3.4 Pensjonskostnader
  4. 2.4 Netto driftsresultat
  5. 2.5 Omstilling
   1. 2.5.1 Bakgrunn
   2. 2.5.2 Tall fra KOSTRA
    1. 2.5.2.1 Grunnskole
    2. 2.5.2.2 Barnehage
    3. 2.5.2.3 Barn, ungdom og familietjenesten
    4. 2.5.2.4 Barnevern
    5. 2.5.2.5 Kultur
    6. 2.5.2.6 Levekår - pleie og omsorg
    7. 2.5.2.7 Levekår - NAV Sosiale tjenester
    8. 2.5.2.8 Eiendom
    9. 2.5.2.9 Kommunalteknikk
   3. 2.5.3 Hvordan gjennomføre omstilling?
  6. 2.6 Rådmannens forslag til investeringer 2019-2022
   1. 2.6.1 Hovedprioriteringer investeringer
   2. 2.6.2 Investeringstabell
   3. 2.6.3 Investeringer - beskrivelse
    1. 2.6.3.1 Felles, inklusive administrasjonsbygg
    2. 2.6.3.2 Samfunnsutvikling - Turveg
    3. 2.6.3.3 Samfunnsutvikling - Kirke
    4. 2.6.3.4 Samfunnsutvikling - Diverse
    5. 2.6.3.5 Samfunnsutvikling - Idrett
    6. 2.6.3.6 Samfunnsutvikling - Vann, avløp og renovasjon
    7. 2.6.3.7 Samfunnsutvikling - Kommunale veger
    8. 2.6.3.8 Kultur
    9. 2.6.3.9 Levekår
    10. 2.6.3.10 Oppvekst - Skole og SFO
    11. 2.6.3.11 Oppvekst - Barnehage
    12. 2.6.3.12 Sola sentrumsplan - Rekkefølgekrav
    13. 2.6.3.13 Sola sentrumsplan - Parkeringsanlegg
    14. 2.6.3.14 Sola sentrumsplan - Vann- og avløpsanlegg
    15. 2.6.3.15 Finansiering
    16. 2.6.3.16 Startlån
    17. 2.6.3.17 Sola tomteselskap KF
    18. 2.6.3.18 Sola Parkeringsselskap KF
   4. 2.6.4 Finansiering av investeringer
   5. 2.6.5 Utvikling i lånegjeld
   6. 2.6.6 Gjeldsgrad
  7. 2.7 Rådmannens forslag til endringer i drift 2019-2022
   1. 2.7.1 Hovedprioriteringer - drift
   2. 2.7.2 Driftsrammetabell
   3. 2.7.3 Nye tiltak i drift - beskrivelse
    1. 2.7.3.1 Frie inntekter
    2. 2.7.3.2 Sentrale inntekter
    3. 2.7.3.3 Sentrale utgifter
    4. 2.7.3.4 Tilskudd regionale prosjekt
    5. 2.7.3.5 Rådmann med sentrale staber inkl. omstiling
    6. 2.7.3.6 Oppvekst og kultur - Omstilling
    7. 2.7.3.7 Oppvekst og kultur - Grunnskole og SFO
    8. 2.7.3.8 Oppvekst og kultur - Sola PPT
    9. 2.7.3.9 Oppvekst og kultur - Barnehage
    10. 2.7.3.10 Oppvekst og kultur - Barnevern
    11. 2.7.3.11 Oppvekst og kultur - Barn, ungdom og familietjenesten
    12. 2.7.3.12 Oppvekst og kultur - Fagstab kultur
    13. 2.7.3.13 Oppvekst og kultur - Fritid
    14. 2.7.3.14 Oppvekst og kultur - Sola bibliotek
    15. 2.7.3.15 Oppvekst og kultur - Sola kulturskole
    16. 2.7.3.16 Levekår - Omstilling
    17. 2.7.3.17 Levekår - Fagstab
    18. 2.7.3.18 Levekår - Tjeneste og koordineringskontoret
    19. 2.7.3.19 Levekår - Sola bo- og hjemmetjenester
    20. 2.7.3.20 Levekår - Tananger bo- og hjemmetjenester
    21. 2.7.3.21 Levekår - Miljøtjenesten
    22. 2.7.3.22 Levekår - Psykisk helsearbeid og rus
    23. 2.7.3.23 Levekår - NAV Sosiale tjenester
    24. 2.7.3.24 Levekår - Fysio- og ergoterapitjenesten
    25. 2.7.3.25 Samfunnsutvikling - Omstilling
    26. 2.7.3.26 Samfunnsutvikling - Fagstab
    27. 2.7.3.27 Samfunnsutvikling - Eiendom
    28. 2.7.3.28 Samfunnsutvikling - Kommunalteknikk
    29. 2.7.3.29 Samfunnsutvikling - Areal
 3. 3 Samfunn og bærekraft
  1. 3.1 Planarbeid
  2. 3.2 Visjon, verdier og nye strategiske mål
  3. 3.3 Solabuen
   1. 3.3.1 Befolkningsframskrivninger
  4. 3.4 Folkehelse
  5. 3.5 Samskaping
  6. 3.6 Infrastruktur og transport
  7. 3.7 Sentrumsstruktur
  8. 3.8 Næringsstruktur
  9. 3.9 Samfunnssikkerhet og beredskap
 4. 4 Tjenesteområdene og rådmann med sentrale staber
  1. 4.1 Tjenesteområde Oppvekst og kultur
   1. 4.1.1 Fagstab oppvekst
   2. 4.1.2 Skole, SFO og Voksenopplæring
   3. 4.1.3 Barnehage
   4. 4.1.4 Barnevern
   5. 4.1.5 Barn, ungdom og familietjenesten
   6. 4.1.6 PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste
   7. 4.1.7 Kultur
    1. 4.1.7.1 Sola kulturskole
    2. 4.1.7.2 Sola bibloteket
    3. 4.1.7.3 Fritid
    4. 4.1.7.4 Fagstab med kulturhuset
  2. 4.2 Tjenesteområde Levekår
   1. 4.2.1 Fagstab Levekår
   2. 4.2.2 Institusjoner, hjemmetjenester og fysio- og ergoterapi
   3. 4.2.3 NAV Sosiale tjenester
  3. 4.3 Tjenesteområde Samfunnsutvikling
   1. 4.3.1 Fagstab Samfunnsutvikling
   2. 4.3.2 Eiendom
   3. 4.3.3 Kommunalteknikk
   4. 4.3.4 Areal
  4. 4.4 Rådmannsnivå med sentrale staber
   1. 4.4.1 Politisk nivå med sekretariat
   2. 4.4.2 Rådmannsgruppen
   3. 4.4.3 Organisasjonsavdeling
   4. 4.4.4 Økonomiavdeling
 5. 5 Kommunale foretak og Sola kirkelige fellesråd
  1. 5.1 Sola tomteselskap KF
  2. 5.2 Sola Parkeringsselskap KF
  3. 5.3 Sola kirkelige fellesråd
 6. 6 Rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger
  1. 6.1 Oppvekst og kultur
   1. 6.1.1 Barnehage
   2. 6.1.2 Skolefritidsordning - SFO
   3. 6.1.3 Kulturskole
  2. 6.2 Levekår
   1. 6.2.1 Betaling for langtidsopphold
    1. 6.2.1.1 Fradrag for boutgifter
   2. 6.2.2 Betaling for korttidsopphold
   3. 6.2.3 Betaling for dagsenteropphold
    1. 6.2.3.1 Aktivitetssenter for psykisk utviklingshemmede
    2. 6.2.3.2 Dagsenter for eldre og funksjonshemmede
   4. 6.2.4 Betaling for trygghetsalarm
   5. 6.2.5 Betaling for praktisk bistand i hjemmet
   6. 6.2.6 Betaling Frisklivssentralen
   7. 6.2.7 Betaling fysioterapi
  3. 6.3 Samfunnsutvikling
   1. 6.3.1 Eiendom
    1. 6.3.1.1 Idrettslag og gymsaler
   2. 6.3.2 Kommunalteknikk
    1. 6.3.2.1 Gebyrutvikling innenfor VAR-området 2019-2022 (årsgebyrer)
    2. 6.3.2.2 Gebyrberegning vann og avløp
    3. 6.3.2.3 Årsgebyr
     1. 6.3.2.3.1 Årsgebyr vann
     2. 6.3.2.3.2 Årsgebyr avløp
     3. 6.3.2.3.3 Årsgebyr slamtømming
     4. 6.3.2.3.4 Renovasjonsgebyr, hyttekunder
     5. 6.3.2.3.5 Renovasjonsgebyr, husholdningskunder
   3. 6.3.3 Arealbruk
    1. 6.3.3.1 Gebyrer Arealplan
    2. 6.3.3.2 Gebyrer Seksjon Kart og oppmåling
    3. 6.3.3.3 Gebyrer Byggesak
  4. 6.4 Årsavgift for feiing og tilsyn per pipeløp
 7. 7 Forskriftsregulerte skjema
  1. 7.1 Økonomisk oversikt - Drift
  2. 7.2 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
  3. 7.3 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet per virksomhet/virksomhetsområde
  4. 7.4 Driftsbudsjettet fordelt per KOSTRA funksjon
  5. 7.5 Økonomisk oversikt - Investering
  6. 7.6 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet
  7. 7.7 Budsjettskjema 2B - Investeringer per prosjekt

1 Innledning og innstilling til vedtak

 

 

1.1 Grep for morgendagen

Sola kommune skaper gode velferdstjenester for innbyggere i alle livsfaser. Redusert aktivitet og lav økonomisk vekst i regionen vår har ført til lavere skattenivå og reduserte inntekter for kommunen. For å sikre velferd for kommende generasjoner solabuer, må kommunen finne måter å løse velferdsoppdraget på, samtidig som vi ivaretar økonomisk bærekraft i fremtiden. Dette krever kontinuerlig forenkling, forbedring og fornying av tjenestene, og at kommunen klarer å ta i bruk mulighetene som ligger i ny teknologi og digitalisering av arbeidsprosesser.
 

Gode kommunale tjenester, men strammere økonomisk handlingsrom

Sola kommune har god økonomi og skaper gode velferdstjenester for innbyggerne våre. I Kommunebarometeret som Kommunal rapport utfører basert på nøkkeltall fra kommunens drift, er Sola i 2018 på tiende plass av alle landets kommuner. I NHOs årlige rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner (Kommune-NM), har Sola vært på topp sju år på rad. Disse resultatene er vi stolte av.

Som følge av konjunkturnedgang og lav økonomisk vekst i regionen, er skatteinntektene våre betydelig redusert. Fra å ha skatteinntekter per innbygger på 141,5 prosent i 2015, var skattenivået i 2017 på 122 prosent av landsgjennomsnittet. Dette krever nødvendig tilpasning og er utfordrende i seg selv. Samtidig er det viktig å presisere at kommunens skattenivå fortsatt er over gjennomsnittet, og et godt utgangspunkt for videreutvikling av tjenestene.

Befolkningsveksten forventes å være på 1 prosent i 2018 og det legges opp til tilsvarende vekst i den kommende planperioden. Arbeidsledigheten var på sitt høyeste med 6 prosent i januar 2017, mens den ved utgangen av september 2018 er på 3,2 prosent. Dette er en gledelig utvikling og et godt tegn på at bunnen er nådd.

 

Framtidens velferdsutfordringer krever omstilling

Sola kommune har levert gode tjenester til innbyggere i alle aldre. Imidlertid står vi, som resten av landet, overfor langsiktige utfordringer for å opprettholde velferdstjenester på dagens nivå, særlig i lys av endrede økonomiske rammebetingelser, aldrende befolkning og færre yrkesaktive.

Dette gjør at vi må finne nye løsninger for å skape velferd, og endre måten vi jobber på. Sola kommune har nylig valgt nye verdier som skal bidra til å skape kraft og identitet. Disse gjenspeiler den retningen kommunen ønsker å bevege seg; Raushet – Mestring – Mot. Verdiene vil gi god retning for et krevende endringsarbeid fremover.

Kommunen møter omstillingsutfordringene gjennom forenkling, forbedring og fornying (FFF) av tjenester. I 2018 ble Sola kommune, sammen med Sarpsborg og Træna, nominert til Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris. Dette er en annerkjennelse av det systematiske fornyingsarbeidet vi driver. Kommunen har tatt i bruk nye teknologiske løsninger i FFF arbeidet, og erfarer allerede at endring av arbeidsprosesser som digitalisering fører med seg gevinster både i form av kvalitet for innbyggerne og reduserte kostnader for kommunen. I tråd med nylig vedtatt digital strategi vil vi øke kunnskapen og kompetansen vår for å utnytte og utforske teknologiske muligheter i tiden framover.

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022 er i hovedsak basert på videreføring av vedtatt handlings- og økonomiplan 2018-2021. For å oppnå budsjettbalansen i tråd med inntektsforutsetningene som er lagt til grunn, foreslår rådmannen et samlet omstillingskrav på 20 millioner kroner i 2019, noe som utgjør 1,6 prosent av driftsbudsjettet. Det legges opp til ytterligere opptrapping på 20 millioner kroner i 2020. Dette videreføres i planperioden.

 

Økonomiske måltall

Forslaget i driftsbudsjettet innebærer et netto driftsresultat på 3 prosent i tråd med kommunestyrets vedtatte målsetting. Dette er nødvendig for å kunne opprettholde økonomisk handlingsrom og tilfredsstillende egenfinansiering av investeringer.

Gjeldsgrad eksklusiv lån til videre utlån (startlån og utlån til tomteselskapet) samt lån for selvfinansierte byggeprosjekter blir på 87 prosent i 2019, 78 prosent i 2020, 74 prosent i 2021 og 66 prosent i 2022. Investeringsnivået i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022 er høyt, og er i overkant av 1,3 milliarder.

Kommuneorganisasjonen må tilpasses endrede økonomiske rammer de kommende årene. God økonomistyring, effektiv drift og høy gjennomføringsevne må til for å nå målene. Vi har et godt utgangspunkt for å lykkes, og våre forutsetninger er bedre enn for mange andre kommuner. 

 

Sola 25. oktober 2018

 

Ingrid Nordbø                                                                                                                                    Sabina Leto
rådmann                                                                                                                                             økonomisjef

 

 

 

 

1.2 Innstilling til vedtak

Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2019-2022 vil bli som følger:

 • Formannskapet behandler rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022 den 20. og 21. november 2018.
 • Kommunestyret vedtar handlings- og økonomiplan 2019-2022 den 13. desember 2018.

Rådmannens anbefalte innstilling og forslag til vedtak: 

 1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022 for Sola kommune. Netto budsjettramme for 2019 fastsettes i henhold til:
  1.1. Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjett per virksomhet/virksomhetsområde (kapittel 7, avsnitt 7.3).
  1.2. Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet (kapittel 7, avsnitt 7.6).
  1.3. Budsjettskjema 2B – Investeringer per prosjekt (kapittel 7, avsnitt 7.7).
   
 2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatt, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat i henhold til Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet (kapittel 7, avsnitt 7.2).
   
 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.
   
 4. Kommunestyret oppretter årsverk som følge av nye tiltak i drift. Se kapittel 2, avsnitt 2.7.2 og 2.7.3 driftsrammetabell med beskrivelse av nye tiltak i drift.
   
 5. Det tas opp totalt 381,71 millioner kroner i lån til finansiering av investeringer i 2019 til henholdsvis:
  5.1.    Lån til finansiering av egne investeringer utenom VAR-sektor og Sola sentrumsplan, 329,20 millioner kroner 
  5.2.    Lån til finansiering av VAR-sektor, 9,10 millioner kroner
  5.3.    Lån til finansiering av Sola sentrumsplan, 43,41 millioner kroner.
   
 6. Det tas opp 50 millioner kroner i 2019 til startlån for videre utlån fra Husbanken.
   
 7. Det betales ordinære avdrag i 2019 i tråd med minimumsbestemmelsene i kommuneloven. I tillegg betales det ekstraordinært avdrag på 15,9 millioner kroner i 2019.
   
 8. Kommunestyret godkjenner endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det fremgår i kapittel 6 i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022.
   
 9. Handlings- og økonomiplanen innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall:
  9.1.  For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.
  9.2.  For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidig låneopptak tilpasses en gjeldsgrad (lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter) som på sikt ikke bør ligge over 60 prosent.
   
 10. Kommunestyret godkjenner Handlings- og økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 for Sola tomteselskap KF i samsvar med rådmannens anbefaling og i tråd med styrets vedtak. Det tas opp lån til finansiering av investeringer i 2019 på 79,5 millioner kroner. Lånet tas opp via Sola kommune.
   
 11. Kommunestyret godkjenner Handlings- og økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 for Sola Parkeringsselskap KF i samsvar med rådmannens anbefaling og i tråd med styrets vedtak.
  Det tas opp lån til finansiering av investeringer i 2019 på 1,0 million kroner Lånet tas opp via Sola kommune. 
   
 12. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettert generell omstilling i henhold til linjene 28, 32, 69 og 102 i driftsrammetabellen, se kapittel 2.7.2 og 2.7.3 innenfor det enkelte tjenesteområde og rådmann med sentrale staber.