Handlings- og økonomiplan 2019 - 2022

 1. 1 Innledning og innstilling til vedtak
  1. 1.1 Grep for morgendagen
  2. 1.2 Innstilling til vedtak
 2. 2 Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer
  1. 2.1 Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)
   1. 2.1.1 Nasjonale forutsetninger
   2. 2.1.2 Lokale forutsetninger
  2. 2.2 Andre inntekter
   1. 2.2.1 Overføringer fra Lyse
   2. 2.2.2 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger
  3. 2.3 Utgiftsforutsetninger
   1. 2.3.1 Lønnsvekst
   2. 2.3.2 Prisvekst
   3. 2.3.3 Renteforutsetninger
   4. 2.3.4 Pensjonskostnader
  4. 2.4 Netto driftsresultat
  5. 2.5 Omstilling
   1. 2.5.1 Bakgrunn
   2. 2.5.2 Tall fra KOSTRA
    1. 2.5.2.1 Grunnskole
    2. 2.5.2.2 Barnehage
    3. 2.5.2.3 Barn, ungdom og familietjenesten
    4. 2.5.2.4 Barnevern
    5. 2.5.2.5 Kultur
    6. 2.5.2.6 Levekår - pleie og omsorg
    7. 2.5.2.7 Levekår - NAV Sosiale tjenester
    8. 2.5.2.8 Eiendom
    9. 2.5.2.9 Kommunalteknikk
   3. 2.5.3 Hvordan gjennomføre omstilling?
  6. 2.6 Rådmannens forslag til investeringer 2019-2022
   1. 2.6.1 Hovedprioriteringer investeringer
   2. 2.6.2 Investeringstabell
   3. 2.6.3 Investeringer - beskrivelse
    1. 2.6.3.1 Felles, inklusive administrasjonsbygg
    2. 2.6.3.2 Samfunnsutvikling - Turveg
    3. 2.6.3.3 Samfunnsutvikling - Kirke
    4. 2.6.3.4 Samfunnsutvikling - Diverse
    5. 2.6.3.5 Samfunnsutvikling - Idrett
    6. 2.6.3.6 Samfunnsutvikling - Vann, avløp og renovasjon
    7. 2.6.3.7 Samfunnsutvikling - Kommunale veger
    8. 2.6.3.8 Kultur
    9. 2.6.3.9 Levekår
    10. 2.6.3.10 Oppvekst - Skole og SFO
    11. 2.6.3.11 Oppvekst - Barnehage
    12. 2.6.3.12 Sola sentrumsplan - Rekkefølgekrav
    13. 2.6.3.13 Sola sentrumsplan - Parkeringsanlegg
    14. 2.6.3.14 Sola sentrumsplan - Vann- og avløpsanlegg
    15. 2.6.3.15 Finansiering
    16. 2.6.3.16 Startlån
    17. 2.6.3.17 Sola tomteselskap KF
    18. 2.6.3.18 Sola Parkeringsselskap KF
   4. 2.6.4 Finansiering av investeringer
   5. 2.6.5 Utvikling i lånegjeld
   6. 2.6.6 Gjeldsgrad
  7. 2.7 Rådmannens forslag til endringer i drift 2019-2022
   1. 2.7.1 Hovedprioriteringer - drift
   2. 2.7.2 Driftsrammetabell
   3. 2.7.3 Nye tiltak i drift - beskrivelse
    1. 2.7.3.1 Frie inntekter
    2. 2.7.3.2 Sentrale inntekter
    3. 2.7.3.3 Sentrale utgifter
    4. 2.7.3.4 Tilskudd regionale prosjekt
    5. 2.7.3.5 Rådmann med sentrale staber inkl. omstiling
    6. 2.7.3.6 Oppvekst og kultur - Omstilling
    7. 2.7.3.7 Oppvekst og kultur - Grunnskole og SFO
    8. 2.7.3.8 Oppvekst og kultur - Sola PPT
    9. 2.7.3.9 Oppvekst og kultur - Barnehage
    10. 2.7.3.10 Oppvekst og kultur - Barnevern
    11. 2.7.3.11 Oppvekst og kultur - Barn, ungdom og familietjenesten
    12. 2.7.3.12 Oppvekst og kultur - Fagstab kultur
    13. 2.7.3.13 Oppvekst og kultur - Fritid
    14. 2.7.3.14 Oppvekst og kultur - Sola bibliotek
    15. 2.7.3.15 Oppvekst og kultur - Sola kulturskole
    16. 2.7.3.16 Levekår - Omstilling
    17. 2.7.3.17 Levekår - Fagstab
    18. 2.7.3.18 Levekår - Tjeneste og koordineringskontoret
    19. 2.7.3.19 Levekår - Sola bo- og hjemmetjenester
    20. 2.7.3.20 Levekår - Tananger bo- og hjemmetjenester
    21. 2.7.3.21 Levekår - Miljøtjenesten
    22. 2.7.3.22 Levekår - Psykisk helsearbeid og rus
    23. 2.7.3.23 Levekår - NAV Sosiale tjenester
    24. 2.7.3.24 Levekår - Fysio- og ergoterapitjenesten
    25. 2.7.3.25 Samfunnsutvikling - Omstilling
    26. 2.7.3.26 Samfunnsutvikling - Fagstab
    27. 2.7.3.27 Samfunnsutvikling - Eiendom
    28. 2.7.3.28 Samfunnsutvikling - Kommunalteknikk
    29. 2.7.3.29 Samfunnsutvikling - Areal
 3. 3 Samfunn og bærekraft
  1. 3.1 Planarbeid
  2. 3.2 Visjon, verdier og nye strategiske mål
  3. 3.3 Solabuen
   1. 3.3.1 Befolkningsframskrivninger
  4. 3.4 Folkehelse
  5. 3.5 Samskaping
  6. 3.6 Infrastruktur og transport
  7. 3.7 Sentrumsstruktur
  8. 3.8 Næringsstruktur
  9. 3.9 Samfunnssikkerhet og beredskap
 4. 4 Tjenesteområdene og rådmann med sentrale staber
  1. 4.1 Tjenesteområde Oppvekst og kultur
   1. 4.1.1 Fagstab oppvekst
   2. 4.1.2 Skole, SFO og Voksenopplæring
   3. 4.1.3 Barnehage
   4. 4.1.4 Barnevern
   5. 4.1.5 Barn, ungdom og familietjenesten
   6. 4.1.6 PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste
   7. 4.1.7 Kultur
    1. 4.1.7.1 Sola kulturskole
    2. 4.1.7.2 Sola bibloteket
    3. 4.1.7.3 Fritid
    4. 4.1.7.4 Fagstab med kulturhuset
  2. 4.2 Tjenesteområde Levekår
   1. 4.2.1 Fagstab Levekår
   2. 4.2.2 Institusjoner, hjemmetjenester og fysio- og ergoterapi
   3. 4.2.3 NAV Sosiale tjenester
  3. 4.3 Tjenesteområde Samfunnsutvikling
   1. 4.3.1 Fagstab Samfunnsutvikling
   2. 4.3.2 Eiendom
   3. 4.3.3 Kommunalteknikk
   4. 4.3.4 Areal
  4. 4.4 Rådmannsnivå med sentrale staber
   1. 4.4.1 Politisk nivå med sekretariat
   2. 4.4.2 Rådmannsgruppen
   3. 4.4.3 Organisasjonsavdeling
   4. 4.4.4 Økonomiavdeling
 5. 5 Kommunale foretak og Sola kirkelige fellesråd
  1. 5.1 Sola tomteselskap KF
  2. 5.2 Sola Parkeringsselskap KF
  3. 5.3 Sola kirkelige fellesråd
 6. 6 Rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger
  1. 6.1 Oppvekst og kultur
   1. 6.1.1 Barnehage
   2. 6.1.2 Skolefritidsordning - SFO
   3. 6.1.3 Kulturskole
  2. 6.2 Levekår
   1. 6.2.1 Betaling for langtidsopphold
    1. 6.2.1.1 Fradrag for boutgifter
   2. 6.2.2 Betaling for korttidsopphold
   3. 6.2.3 Betaling for dagsenteropphold
    1. 6.2.3.1 Aktivitetssenter for psykisk utviklingshemmede
    2. 6.2.3.2 Dagsenter for eldre og funksjonshemmede
   4. 6.2.4 Betaling for trygghetsalarm
   5. 6.2.5 Betaling for praktisk bistand i hjemmet
   6. 6.2.6 Betaling Frisklivssentralen
   7. 6.2.7 Betaling fysioterapi
  3. 6.3 Samfunnsutvikling
   1. 6.3.1 Eiendom
    1. 6.3.1.1 Idrettslag og gymsaler
   2. 6.3.2 Kommunalteknikk
    1. 6.3.2.1 Gebyrutvikling innenfor VAR-området 2019-2022 (årsgebyrer)
    2. 6.3.2.2 Gebyrberegning vann og avløp
    3. 6.3.2.3 Årsgebyr
     1. 6.3.2.3.1 Årsgebyr vann
     2. 6.3.2.3.2 Årsgebyr avløp
     3. 6.3.2.3.3 Årsgebyr slamtømming
     4. 6.3.2.3.4 Renovasjonsgebyr, hyttekunder
     5. 6.3.2.3.5 Renovasjonsgebyr, husholdningskunder
   3. 6.3.3 Arealbruk
    1. 6.3.3.1 Gebyrer Arealplan
    2. 6.3.3.2 Gebyrer Seksjon Kart og oppmåling
    3. 6.3.3.3 Gebyrer Byggesak
  4. 6.4 Årsavgift for feiing og tilsyn per pipeløp
 7. 7 Forskriftsregulerte skjema
  1. 7.1 Økonomisk oversikt - Drift
  2. 7.2 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
  3. 7.3 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet per virksomhet/virksomhetsområde
  4. 7.4 Driftsbudsjettet fordelt per KOSTRA funksjon
  5. 7.5 Økonomisk oversikt - Investering
  6. 7.6 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet
  7. 7.7 Budsjettskjema 2B - Investeringer per prosjekt

5 Kommunale foretak og Sola kirkelige fellesråd

Kapittel 5 Kommunale foretak og Sola kirkelige fellesråd er inndelt som følger:

5.1.        Sola tomteselskap KF

5.2.        Sola Parkeringsselskap KF

5.3.        Sola kirkelige fellesråd

Innledning

Et kommunalt foretak er en del av kommunen som konsern (juridisk enhet). Foretakets styre skal sende sin innstilling til rådmannen, som på bakgrunn av dette innstiller til vedtak til kommunestyret. Kommunestyret bestemmer henholdsvis netto driftsbudsjettramme, investeringsbudsjett og ramme for låneopptak for det enkelte kommunale foretaket. Kommuneloven sier at kommunestyret skal fastsette årsbudsjettet for kommunens virksomhet, inkludert foretakenes budsjetter.

Reglene om å dekke inn underskudd er de samme som for kommuneforvaltningen. Underskudd skal dekkes inn gjennom foretakets fondsbeholdning. Dersom foretaket ikke greier å dekke inn underskuddene, blir det kommunestyrets ansvar å bevilge midler til dette.

Når kommunestyret har vedtatt rammene for foretakets drift og investeringer, er det foretakets styre sitt ansvar å fastsette det detaljerte årsbudsjettet, og i tillegg utøve økonomistyring og oppfølging gjennom budsjettåret i samsvar med Kommuneloven med forskrifter.

Kapittel 5 presenterer hovedtallene for mål og prioriteringer slik de har blitt foreslått av Sola tomteselskap KF og Sola Parkeringsselskap KF sine styrer. Rådmannen har gitt sin anbefaling på bakgrunn av forslagene fra foretakenes styrer og egne vurderinger.

Sola kirkelige fellesråd sitt budsjettforslag er også inkludert i dette kapittelet. Rådmannens vurdering av forslaget står i kapittel 5.3.

5.1 Sola tomteselskap KF

Nedenfor følger forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 fra Sola tomteselskap KF. Forslaget er godkjent og undertegnet av foretakets styre.

Sola tomteselskap KF - HØP 2019-2022 (PDF, 594 kB)

Rådmannens merknader:

Sola tomteselskap KF ble vedtatt etablert av kommunestyret 4. februar 2016, jamfør k-sak 6/16 Etablering av kommunalt tomteselskap. Formålet til Sola tomteselskap er å organisere kommunens samlede ressurser og kompetanse i en hensiktsmessig organisasjonsstruktur, som skal sikre at Sola kommunes behov for areal til kommunens tjenesteproduksjon og boligpolitikk dekkes på en økonomisk rasjonell måte. Sola tomteselskap KF skal som hovedregel kun erverve, utvikle og selge tomter, ikke bygge på tomtene.

Sola tomteselskap KF hadde per 1. januar 2018 en samlet langsiktig gjeld på kr 181,7 mill., herav kr 164,0 mill. i ansvarlig lån. Dette tilsvarer verdien av tomtearealene som er overført fra Sola kommune og Kvithei utbyggingsselskap Sola KF, og kr 17,7 mill. i låneopptak for 2017. Forventet låneopptak for 2018 etter 2. tertialrapport utgjør kr 9,2 mill. Kommunestyret vedtok i k-sak 40/16 Tomteportefølje, åpningsbalanse og økonomiplan for Sola tomteselskap KF, møte 09.06.2016, at rentebetingelser på innlån ble satt til gjennomsnitt av NIBOR gjennom året + 1 prosent.

Budsjettet til Sola tomteselskap KF er delt mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett. I driftsbudsjett føres løpende utgifter til drift av selskapet samt renteutgifter på tomter hvor det ikke er aktivitet. Driftsbudsjettet dekkes inn gjennom disponering av salgsinntekter i investering.

Styrets forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 for Sola tomteselskap KF har et forventet aktivitetsnivå i investering tilsvarende kr 119,7 mill. i planperioden. Det er i planperioden budsjettert med kr 142,5 mill. i salgsinntekter, hvorav kr 126,9 mill. er planlagt disponert til betaling av avdrag og kr 13,6 mill. skal finansiere driftsutgifter inkludert renter på tomter uten aktivitet. Foretaket budsjetterer med et låneopptak i 2019 på kr 79,5 mill.

Rådmannens anbefaling til vedtak:

Kommunestyret godkjenner Handlings- og økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 for Sola tomteselskap KF i samsvar med rådmannens anbefaling og i tråd med styrets vedtak. Det tas opp lån til finansiering av investeringer i 2019 på kr 79,5 mill. Lånet tas opp via Sola kommune.

5.2 Sola Parkeringsselskap KF

Nedenfor følger forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022 for Sola Parkeringsselskap KF. Forslaget er godkjent er styret og undertegnet at styreleder og konstituert daglig leder.  

Sola Parkeringsselskap KF HØP 2019-2022 (PDF, 2 MB)

Rådmannens merknader:

Sola Parkeringsselskap KF ble opprettet etter vedtak i kommunestyret 15. juni 2017, jamfør k-sak 38/17 Etablering av parkeringsselskap og valg av styre. Eierstrategi og vedtekter ble vedtatt i samme sak. Formålet med foretaket er å organisere kommunens ressurser og kompetanse som skal ivareta parkeringsforholdene i Sola kommune på en forsvarlig og økonomisk rasjonell måte.

Parkeringsselskapet skal være hovedansvarlig for å realisere kommunens parkeringspolitikk, som er knyttet til sentrumsutvikling og realisering av transport- og miljøpolitikk.

Foretaket jobber med strukturering og organisering av selskapet. Et eventuelt samarbeid med Stavanger parkeringsselskap KF vil i hovedsak innebære håndheving av veitrafikkloven i hele Sola kommune, og per nå vilkårsparkering (parkering langs offentlig vei, parkeringsanlegg og offentlige parkeringsområder) i Sola sentrum.

I henhold til eierstrategien skal Sola Parkeringsselskap KF i utgangspunktet være ansvarlig for finansiering, oppføring og drift av parkeringsanlegg. Parkeringsanlegget ved Sola rådhus blir imidlertid oppført som en del av rådhusprosjektet, og skal etter ferdigstillelsen overføres til foretaket. Rådmannen vil fremme en egen sak om overføring av parkeringsanlegget mot at det gis et ansvarlig lån fra Sola kommune på samlet investeringskostnad for parkeringshuset. Dette er i dag budsjettert til kr 70,6 mill. Rentebetingelser for lån fra Sola kommune vil bli satt til gjennomsnittlig 3 måneders NIBOR gjennom året + 1 prosent, i likhet med rentebetingelser for Sola tomteselskap KF. Sola Parkeringsselskap KF vil betale avdrag når selskapet oppnår overskudd i drift, men etter at forskuttert beløp fra Sola kommune i drift er dekket.

Vilkårsparkering i Sola kommune ble vedtatt av formannskapet i møte 28. april 2015, jamfør f-sak 43/15 Vilkårsparkering i Sola kommune. I henhold til vedtakets punkt 7 i denne saken forutsetter formannskapet at det minimum skal være 1 times gratis parkering for besøkende i Sola og Tananger sentrum. Innføring av vilkårsparkering gjelder kun for offentlige veier og areal eid av kommunen (i hovedsak parkeringsplasser langs offentlig vei, foran kulturhuset og parkeringsanlegg under rådhuset). Alle privateide arealer vil være uberørt av innføringen av vilkårsparkeringen.

Områdeplan 0442 for Sola sentrum sier at parkering i Sola sentrum fortrinnsvis skal være under bakken jamfør § 3.22. Parkering over bakken «kan tillates på veigrunn som angitt i plankart. Det tillates ikke langtidsparkering (over 1/2 time) på områder på bakkenivå avsatt til parkering», jamfør § 18. Bestemmelsen har ingen tilbakevirkende kraft for ferdigregulerte områder. Vedtaket om 1 times gratis parkering og sentrumsplanens bestemmelser om maks en 1/2 times parkering bør samkjøres.

Styret i parkeringsselskapet finner det vanskelig å ivareta eierstrategiens forventning om en kostnadseffektiv drift opp mot det politiske vedtaket om 1 time gratis parkering, og styrets anbefaling er derfor at det ikke skal være gratis den første timen. Rådmannen støtter denne anbefalingen.

Sola Parkeringsselskap KF budsjetterer med kr 1,0 mill. i investering til kjøp av parkeringsautomater i 2019 som finansieres av låneopptak via Sola kommune. Videre har foretaket i 2019 budsjettert med kr 0,95 mill. i driftsutgifter, kr 0,72 mill. i renteutgifter samt kr 0,2 mill. i forventede driftsinntekter. Renteutgiftene er fordelt med kr 0,71 mill. i renteutgifter ansvarlig lån parkeringsanlegg og kr 0,01 mill. i renteutgifter låneopptak 2019. Forventet regnskapsmessig merforbruk utgjør dermed kr 1,47 mill. i 2019 som må dekkes gjennom forskuttering fra Sola kommune. Rådmannen har i sitt forslag til HØP 2019-2022 ikke innarbeidet inndekning av dette beløpet i 2019, men vil følge utviklingen til foretaket og komme tilbake med forslag til bevilgning i tertialrapporter 2019.  

Med bakgrunn i ovennevnte anbefaling har styret i sitt budsjettforslag lagt til grunn at det tas parkeringsavgift fra første stund, det vil si ikke fritak for første time. Forslag til HØP 2019-2022 fra Sola Parkeringsselskap KF innebærer at Sola kommune må forskuttere for forventet regnskapsmessig merforbruk i hele planperioden. Dette som følge av at inntektene forventes å være lavere enn utgiftene. Samlet for hele planperioden utgjør forskuttert beløp kr 8,0 mill., herav kr 7,6 mill. i renteutgifter ansvarlig lån parkingsanlegg. Dersom vedtaket om 1 time gratis parkering opprettholdes vil dette gi en merutgift i planperioden på kr 7,4 mill. grunnet en antatt inntektsreduksjon på 75 prosent., noe som gir en totalsum på kr 15,4 mill. i forskuttering fra Sola kommune i planperioden. Forskuttert beløp skal tilbakebetales til Sola kommune, og har prioritet før nedbetaling av langsiktig gjeld.  

Rådmannens anbefaling til vedtak:

Kommunestyret godkjenner Handlings- og økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 for Sola Parkeringsselskap KF i samsvar med rådmannens tilrådning og i tråd med styrets vedtak. Det tas opp lån til finansiering av investeringer i 2019 på kr 1,0 mill. Lånet tas opp via Sola kommune.

5.3 Sola kirkelige fellesråd

Under følger Sola kirkelige fellesråds innspill til Sola kommunes Handlings- og økonomiplan 2019-2022.  

 

Rådmannens merknader:

Sola kirkelige fellesråd ber i sitt budsjettinnspill om at ordinær driftsramme fra Sola kommune for 2018 framskrives for 2019 med hensyn til lønnsmerutgifter og prisstigning. I tillegg forutsetter fellesrådet at kirkelige investeringsprosjekter vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2018-2021 for Sola kommune videreføres som vedtatt av kommunestyret.

Ut over dette har Sola kirkelige fellesråd prioritert følgende tiltak i sitt budsjettinnspill til Sola kommune:

Drift:

 • Økning av vedlikeholdsreserve kirkebygg kr 0,3 mill. fra 2019.
 • 100 % stilling som ungdomsarbeider/ungdomsdiakon kr 0,65 mill. fra 2019.
 • Økte kostnader ved ny IKT-driftsavtale med elektronisk arkiv, kr 0,2 mill. fra 2019.

Investering:

 • Utskifting av vinduer i kafélokaler, Tananger kirke kr 0,15 mill. i 2019.
 • Fortsatt fornyelse av kirkerom, Sørnes kirke kr 0,5 mill. i 2019 og i 2020.
 • Reparasjon/impregnering av murvegger, Sola kirke kr 0,7 mill. i 2022.
 • Reparasjons- og rehabiliteringsarbeider Tananger kapell kr 3,5 mill. i 2022.
 • Etablering av navnet og anonym minnelund for urnegravlegging på Sola kirkegård.

Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at utskifting av vinduer i kafélokaler Tananger kirke må defineres som driftsutgift og kan ikke tas i investering. Det samme vil gjelde for den delen av reparasjon/impregnering av murvegg Sola kirke som gjelder høytrykksspyling samt meisling og erstatning av fuger.

I rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022 er Sola kirkelige fellesråds budsjettramme for drift videreført fra 2018 justert for lønnsvekst og indeksregulering av mva-kompensasjon. I tillegg foreslår rådmannen å øke budsjettrammen med kr 0,2 mill. til økte kostnader ved ny IKT-driftsavtale med elektronisk arkiv. Rådmannen har ikke funnet inndekning av andre foreslåtte driftstiltak eller prisjustering i sitt forslag til HØP 2019-2022.

I forslag til investeringsbudsjett har rådmannen budsjettert med rehabilitering av Tananger kapell med tanke på at dette kan bli et erstatningsbygg for Tananger kulturstasjon. Rådmannen har i utarbeidelse av HØP 19-22 vært i kontakt med Riksantikvaren som følge av at bygningen er listeført, og det er åpnet for å gjøre endringer i interiøret for å tilpasse kapellet den nye bruken. I tillegg er opparbeidelse av ny minnelund og nytt gravfelt for andre religioner i rådmannens forslag til HØP 19-22 planlagt ferdigstilt i 2022.

Rådmannen har ikke funnet rom for å bevilge midler i investeringsbudsjettet for perioden 2019-2022 til fortsatt fornyelse av Sørnes kirke og til impregnering av murvegger i Sola kirke.

Bevilgningen til Sola kirkelige fellesråd inngår i rådmannens tilrådning til budsjettvedtak for Sola kommune, jamfør kapittel 2.7.3.3 Sentrale utgifter.