Trygg og god oppvekst i Sola

Alle barn og unge har rett til å ha det bra i barnehagen og på skolen. 

Gruppebilde av barn på Skadberg skole - Klikk for stort bildeBarn på Skadberg skole Elisabeth Tønnessen      

Blir du mobbet?

Hvis du blir mobbet eller plaget er det viktig at du forteller det til en voksen. Om du synes det er vanskelig eller flaut å fortelle om det, er du ikke alene. Det er helt normalt. Men det hjelper ikke å holde det for seg selv.

Du kan ta kontakt med læreren din, helsesøster, dine foresatte, venner, trener eller andre du kjenner. På nettsiden nullmobbing.no kan du lese mer om hvordan du kan si ifra eller hvem du kan snakke med.

Inkludering

Inkludering handler om å høre til, og være en fullverdig deltaker i et fellesskap, og ha mulighet til å medvirke. I Sola tilstreber alle voksne som jobber med, og rundt barn, å være en varm og tydelig voksen. 

For barnas lek, utvikling, læring og sosiale tilhørighet, er trygge og gode barnehage- og skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser avgjørende. Kommunen bruker pedagogisk analyseverktøy for å hele tiden bli bedre i å forebygge, avdekke og håndtere manglende inkludering. 

 • Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap.
 • Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle.


Trygt barnehagemiljø

Trygt barnehagemiljø

Slik jobber vi med forebygging, avdekking, håndtering og etterarbeid i Sola.
Forebygging

Barnehageansatte skal:

 • være et godt forbilde, og være trygge i egen rolle
 • tilstrebe å være varme og tydelige voksne
 • lære barna å være en god venn
 • jobbe kontinuerlig med mobbing som tema: ikke mobb, lær barna å si stopp 
 • sikre at barna har det bra, og at alle har noen å være sammen med
 • ha en plan for håndtering av hendelser
 • ha åpenhet, dialog og et godt samarbeid med foreldre hvis mobbing skjer i barnehagen


Ressurser

Dialogmodellen

Dialogmodellen er en erfarings- og forskningsbasert modell som har sitt utgangspunkt i forskningsprosjektet “Hele barnet, hele løpet, mobbing i barnehagen”. Her finner du dialogmodellen (dialogmodellen.no)


Skjema for kartlegging av voksnes relasjoner med barn

I en travel barnehagehverdag er det viktig å ha systemer som sikrer at alle barna blir sett og ivaretatt. Alle barn trenger voksne som ser dem, som de stoler på, som de har tillit til og som de har en god relasjon med. Her finner du skjema for kartlegging av voksnes relasjoner med barn.  (DOCX, 27 kB)
 

Bussen

Bussen er en observasjonsmetode der du lager en buss med fire vinduer, og ber barna velge fire barn som de ønsker skal være med på busstur. Denne observasjonsmetoden kan for eksempel hjelpe med å avdekke hvem som velger å være sammen med hvem, og hvilke barn som ofte blir stående utenfor. Her finner du hjelpemiddelet "bussen". (DOCX, 45 kB)


Sjekkliste for miljøet i barnehagen og de voksnes forhold til barna 

Denne sjekklisten brukes oftest på avdelingsmøter og personalmøter. Her finner du sjekkliste for miljøet i barnehagen.  (DOCX, 20 kB)


Barnesamtalen

Målet med barnesamtalen er å avdekke mobbing i barnehagen, der barnas opplevelse, ansvaret til de ansatte og involvering fra foreldre er kjernepunkter. Her finner du skjema for barnesamtalen.  (DOCX, 24 kB)


Problemløsing sammen med barna

Som forebygging mot mobbing, kan du bruke en rekke refleksjonsspørsmål i barnehagegruppen. 
Her finner du skjema for problemløsing sammen med barna. (DOCX, 21 kB)

 

Lover

 • Barnehageloven kapittel 8: Psykososialt barnehagemiljø (lovdata.no)
 • FNs barnekonvensjon (regjeringen.no) om barnets rettigheter er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Barnekonvensjonen er også kalt barnas egen grunnlov.

 

 
Avdekking

Varsling

 • Den som får kunnskap/mistanke om mobbing, vold eller rasisme varsler ledelsen ved styrer/pedagogisk leder. 


Undersøkelse  

 • Pedagogisk lever har ansvar for å innhente informasjon fra ulike perspektiv, fra ansatte, foreldre og spesielt de involverte barna. 
   
 • Alle ansatte på avdelingen skal bidra. Dette kan informeres om på avdelingsmøte, hvor alle ansatte skal få anledning til å si hva de har sett og hørt. Hva vet vi allerede? 
   
 • Samtale med foresatte til barnet det mistenkes er utsatt for krenkende ord og handlinger. Vi informerer om saksgang, undersøkelser, skaffer godkjennelse for observasjon av deres barn, noterer ned de foresattes perspektiver og opplevelser av hvordan de oppfatter situasjonen. Ansvarliggjør foreldrene rundt at dette er et felles ansvar og informerer om tiden det kommer til å ta for å avdekke situasjonen. (2-3 uker?) 
   
 • Observasjon i barnehagen. Hvordan er overgangene, frilek, utelek og oppstart av aktiviteter? Hvor mye støtte får barnet og de andre barna? Hvor mange barn har det konkrete barnet samspill med? Hvordan er kvaliteten på relasjonene barnet har?
   
 • Kartlegging av barnas psykososiale barnehagemiljø. Observasjon av de ansatte, hvordan kommuniserer de og forholder seg til barna? Ser personalet alle barna? (Fargelegging av barn, hvem får mye av personalet?) Er det behov for eksterne observatører eller kommunens støttetjenester for støtte og hjelp til avdekking? (konsultasjonsteamet, helsesøster, PPT) 
   
 • Pedagogisk leder snakker med et utvalg av barna (kanskje alle på samme alderstrinn og andre om vi har mistanke om at de er involverte) Det er sentralt at de blir snakket med en variert gruppe av barn. 
   
 • Sammen med barnesamtalen kan en gjerne bruke bussøvelsen. Bussen er en observasjonsmetode der du lager en buss med fire vinduer, og ber barna velge fire barn som de ønsker skal være med på busstur. Denne observasjonsmetoden kan for eksempel hjelpe med å avdekke hvem som velger å være sammen med hvem, og hvilke barn som ofte blir stående utenfor.


Konklusjon

Pedagogisk leder/ Styrer konkluderer på bakgrunn av undersøkelsen om barnet har vært utsatt for krenkende ord og handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. Er barnet utsatt for krenking, må det lages en tiltaksplan som er tidsbestemt.   

Ressurser


Dialogmodellen

Dialogmodellen er en erfarings- og forskningsbasert modell som har sitt utgangspunkt i forskningsprosjektet “Hele barnet, hele løpet, mobbing i barnehagen”. Her finner du dialogmodellen (dialogmodellen.no)


Skjema for kartlegging av voksnes relasjoner med barn

I en travel barnehagehverdag er det viktig å ha systemer som sikrer at alle barna blir sett og ivaretatt. Alle barn trenger voksne som ser dem, som de stoler på, som de har tillit til og som de har en god relasjon med. Her finner du skjema for kartlegging av voksnes relasjoner med barn.  (DOCX, 27 kB)
 

Bussen

Bussen er en observasjonsmetode der du lager en buss med fire vinduer, og ber barna velge fire barn som de ønsker skal være med på busstur. Denne observasjonsmetoden kan for eksempel hjelpe med å avdekke hvem som velger å være sammen med hvem, og hvilke barn som ofte blir stående utenfor. Her finner du hjelpemiddelet "bussen". (DOCX, 45 kB)


Sjekkliste for miljøet i barnehagen og de voksnes forhold til barna 

Denne sjekklisten brukes oftest på avdelingsmøter og personalmøter. Her finner du sjekkliste for miljøet i barnehagen.  (DOCX, 20 kB)


Barnesamtalen

Målet med barnesamtalen er å avdekke mobbing i barnehagen, der barnas opplevelse, ansvaret til de ansatte og involvering fra foreldre er kjernepunkter. Her finner du skjema for barnesamtalen.  (DOCX, 24 kB)


Problemløsing sammen med barna

Som forebygging mot mobbing, kan du bruke en rekke refleksjonsspørsmål i barnehagegruppen. 
Her finner du skjema for problemløsing sammen med barna. (DOCX, 21 kB)


Lover

 • Barnehageloven kapittel 8: Psykososialt barnehagemiljø (lovdata.no)
 • FNs barnekonvensjon (regjeringen.no) om barnets rettigheter er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Barnekonvensjonen er også kalt barnas egen grunnlov.
Håndtering

Dette står i barnehageloven 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 

Når det blir avdekket mobbing 

 • De voksne må være tett på. 
 • Systematisk observasjon. 
 • Samtale med foresatte, fortelle hva avdekking har vist. 
 • Lage plan for videre arbeid i samarbeid med foresatte. 
 • Lekegrupper, med fokus på leker som fremmer samarbeid og samhold. 
 • Husk å sette tidsfrister og husk å følge opp. 


Når det ikke blir avdekket mobbing

Samtale med foresatte: 

 • De foresatte får si noe om nåværende status. 
 • Barnehagen sier noe om avdekkingsprosessen og resultat av avdekkingen. 
 • Samarbeidsskjema om videre arbeid. 


Ressurser

Dialogmodellen

Dialogmodellen er en erfarings- og forskningsbasert modell som har sitt utgangspunkt i forskningsprosjektet “Hele barnet, hele løpet, mobbing i barnehagen”. Her finner du dialogmodellen (dialogmodellen.no)


Skjema for kartlegging av voksnes relasjoner med barn

I en travel barnehagehverdag er det viktig å ha systemer som sikrer at alle barna blir sett og ivaretatt. Alle barn trenger voksne som ser dem, som de stoler på, som de har tillit til og som de har en god relasjon med. Her finner du skjema for kartlegging av voksnes relasjoner med barn.  (DOCX, 27 kB)
 

Problemløsing sammen med barna

Som forebygging mot mobbing, kan du bruke en rekke refleksjonsspørsmål i barnehagegruppen. 
Her finner du skjema for problemløsing sammen med barna. (DOCX, 21 kB)


Skjema for aktivitetsplan 

Her finner du skjema for aktivitetsplan.  (DOCX, 22 kB)


Lover

 • Barnehageloven kapittel 8: Psykososialt barnehagemiljø (lovdata.no)
 • FNs barnekonvensjon (regjeringen.no) om barnets rettigheter er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Barnekonvensjonen er også kalt barnas egen grunnlov.
Etterarbeid
 • Jevnlige samtaler mellom pedagogisk leder, styrer og foresatte. Samtalene skal være hyppige i starten. Minimum tre samtaler i løpet av to måneder. 
 • Fokus i samtalene skal være barnehagehverdagen, mestring og vanskeligheter. 
 • Fokus på lekeferdigheter
 • Fokus på sosial og emosjonell kompetanse
 • Overgang fra barnehage til skole


Ressurser

Dialogmodellen

Her finner du dialogmodellen (dialogmodellen.no)
Dialogmodellen er en erfarings- og forskningsbasert modell som har sitt utgangspunkt i forskningsprosjektet “Hele barnet, hele løpet, mobbing i barnehagen”. 

Lover

 • Barnehageloven kapittel 8: Psykososialt barnehagemiljø (lovdata.no)

 • FNs barnekonvensjon (regjeringen.no) om barnets rettigheter er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Barnekonvensjonen er også kalt barnas egen grunnlov.