Handlings- og økonomiplan

Hva er en handlings- og økonomiplan?

Handlings- og økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet, og gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Det første året i handlings- og økonomiplanen legger rammene for årsbudsjett, mens de resterende årene gir planleggingsrammer for senere budsjettår.

Handlings- og økonomiplan 2021-2024

Kommunedirektørens forslag:

 
Behandling av forslagene i formannskapet 24. november 2020

Formannskapets innstilling: 

Alternative forslag til budsjett:

Handlings-og økonomiplan