Fradele eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom.

Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Den nye eiendommen registreres i grunnboka og i matrikkelen (eiendomsregisteret).

For fradeling av et areal som skal tillegges en annen eiendom, se arealoverføring.

For mindre justering av eiendomsgrensene, se grensejustering.

Hvordan søke om deling?

Du må sjekke om delingen er i henhold til plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsplan. Reguleringsplanen finner du her. Dersom området ikke er regulert, krever kommuneplanen detaljregulering. Hvis området ikke er regulert må det dermed søkes om dispensasjon fra kommuneplanens krav om detaljregulering.

Deling av boligeiendom (fortetting)

For deling av 6 boenheter eller mer kreves alltid ny reguleringsplan. For deling av inntil 5 boenheter i regulerte boligområder kan dette behandles som dispensasjon. Delingen bør i slike tilfeller være i henhold til kommuneplanbestemmelsene kapittel 5.1.5 og 5.1.5.1.

Vi anbefaler at det gjennomføres forhåndskonferanse i forkant av søknaden i alle fortettingssaker. Ta gjerne kontakt på e-post.

Deling av landbrukseiendom

Ved søknad om fradeling av en landbrukseiendom, må søknaden først behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven § 12. Se mer informasjon om deling av landbrukseiendom her.

Søknadskjema

Deling av eiendom 

Se her for informasjon om utfylling av skjema

I skjemaet skal du velge "Deling av eiendom".

Hva skal søknaden inneholde

  • Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søknaden må underskrives av samtlige eiere.
  • Eventuelle dispensasjonssøknader.
  • Situasjonskart. Bestilles hos kommunen  eller elektronisk her. Situasjonskartet må vise ønsket grense med avkjørsel, adkomstveg, parkeringsløsning og utearealer 1:500 eller 1:1000.
  • Nabovarsel. Ved nabovarsling brukes skjema 5154, 5155 og 5156. Skjema 5154 skal kun benyttes ved rekommanderte sendinger, ett skjema til hver nabo. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes til kommunen. Vent minst 2 uker på eventuelle nabomerknader før du sender søknaden til kommunen. Mer informasjon om nabovarsling finner du her.
  • Ved deling av boligeiendom må det legges ved redegjøres for at kravene i kommuneplanbestemmelsene punkt 5.1.6 er ivaretatt.

Saksgang

Opprettelse av ny grunneiendom skjer i to trinn: 

  1. Saksbehandling (vedtak om fradeling i henhold til plan- og bygningsloven) 

  2. Oppmålingsforretning (grensepunktene blir oppmålt og merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Deling av eiendom (skille ut tomt)

Saksbehandling

Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler i saken, orienterer vi om dette. Trenger søknaden behandling/uttalelser fra andre offentlige instanser enn kommunen, sørger vi for innhenting av disse. 

Saksbehandlingsfristen er avhengig av om det søkes om dispensasjon. For søknad uten dispensasjon er saksbehandlingsfristen 3 uker, mens for søknad med dispensasjon er fristen 12 uker.

Søknader om dispensasjon for fradeling av nye boligtomter behandles politisk i utvalg for plan og miljø

Når det er fattet vedtak om fradeling, blir saken overført til oppmålingsavdeling som er ansvarlig for oppmålingsforretningen.

Oppmålingsforretning

Rekvirenten(e), naboer og eventuelle rettighetshavere til arealet som skal fradeles blir innkalt til oppmålingsforretningen minst to uker i forkant, hvis ikke annet er avtalt. Hvis noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt.

Det holdes oppmålingsforretning over eiendommen hvor partene bidrar til å påvise eksisterende grenser i samsvar med målebrev/skyldelingsforretninger. Ny grenser etter delingstillatelse påvises og stikkes ut av landmåler. Grensemerker blir satt ned i marka og grensepunktene blir målt. Det skal føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.

Saksbehandlingsfristen for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Dersom det er tinglyst urådighet på eiendommen arealet skal deles fra, eller det er andre forhold som hindrer tinglysing vil saken bli returnert til kommunen og deretter til partene for retting.

Når kommunen får tilbakemelding på at den nye matrikkelenheten er tinglyst, utstedes matrikkelbrev som sendes rekvirenten(e).

 

Overføring av eiendomsrett – Skjøte

Overskjøting av den nye parsellen til ny eier må ordnes av partene selv. Dersom dere trenger hjelp til å dokumenter som skal tinglyses, anbefales det at partene søker hjelp hos en eiendomsmegler eller advokat.

Mer informasjon om hjemmelsovergang ved skjøte: Kartverkets informasjon om skjøte.

Hva koster det?

I henhold til gebyrregulativet for 2020 gjelder følgende satser:

  • For fradeling i henhold til reguleringsplan er saksbehandlingsgebyret kr 3 310.
  • For fradeling med dispensasjon er gebyret kr 16 410.

I tillegg kommer gebyr for tinglysing, kr 540 (elektronisk innsending) eller 585 (papirbasert innsending), og gebyr for oppmålingsforretning.

Gebyrregulativ for kart og oppmåling

Klage

Dersom resultatet av saksbehandlingen blir avslag eller, det i tillatelsen er satt vilkår du er uenig i, kan du klage på vedtaket. Her finner du mer informasjon om klageretten.

Kontaktinfo

Erik Øvstebø
Seksjonsleder byggsak, landbruk og miljø
Tlf: 51 65 34 11

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider