Årsrapport 2018

Innholdsfortegnelse

 1. Rådmannen har ordet
 2. 1 Samfunn og bærekraft
  1. 1.1 Kommuneplanen 2019-2035
  2. 1.2 Nye strategiske mål, visjoner og verdier
  3. 1.3 Solabuen (befolkningsutvikling og boligbygging)
  4. 1.4 Folkehelse
  5. 1.5 Samskaping
  6. 1.6 Infrastruktur og transport
  7. 1.7 Sentrumsstruktur
  8. 1.8 Næringsstruktur
 3. 2 Økonomi
  1. Sammendrag
  2. 2.1 Økonomiske måltall
   1. 2.1.1 Netto driftsresultat
   2. 2.1.2 Gjeldsgrad
  3. 2.2 Driftsregnskap
   1. 2.2.1 Driftsinntekter eksklusive finansinntekter
   2. 2.2.2 Driftsutgifter eksklusive finansutgifter
   3. 2.2.3 Eksterne finanstransaksjoner
   4. 2.2.4 Interne finanstransaksjoner
   5. 2.2.5 Pensjonsutgifter
   6. 2.2.6. Resultat for tjenesteområdene
  4. 2.3 Investeringsregnskap
   1. 2.3.1 Investeringsutgifter
   2. 2.3.2 Investeringsinntekter
   3. 2.3.3 Finanstransaksjoner
   4. 2.3.4 Finansiering av investeringer
   5. 2.3.5 Egenfinansiering av investeringer
  5. 2.4 Balanseregnskap
   1. 2.4.1 Arbeidskapital – omløpsmidler/kortsiktig gjeld
   2. 2.4.2 Anleggsmidler
   3. 2.4.3 Langsiktig gjeld
   4. 2.4.4 Egenkapital
   5. 2.4.5 Likviditet og soliditet
  6. 2.5 Finansforvaltning
   1. 2.5.1 Formål med finans- og gjeldforvaltning
   2. 2.5.2 Forvaltning av låneporteføljen
  7. 2.6 Kostra
 4. 3 Kontroll og styring
  1. 3.1 Politisk organisering
  2. 3.2 Administrativ organisering
  3. 3.3 Styringssystemet
  4. 3.4 Kommunens reglement og strategier
  5. 3.5 Internkontroll og tilsyn
  6. 3.6 ROS-analyser
  7. 3.7 Eierskap i selskaper
  8. 3.8 Kontrollutvalg
  9. 3.9 Etikk, likestilling og tiltak mot diskriminering
  10. 3.10 Varsling
  11. 3.11 Statlige tilsyn
 5. 4 Organisasjon og medarbeidere
  1. 4.1 Utvikling og digitalisering
  2. 4.2 Kommunikasjon
  3. 4.3 IKT
  4. 4.4 HMS og kvalitet
  5. 4.5 GDPR
  6. 4.6 Beredskap
  7. 4.7 Opplæring
  8. 4.8 Lærling
  9. 4.9 Dokumentbehandling
  10. 4.10 Seniorpolitikk
  11. 4.11 Erkjentlighet
  12. 4.12 Ansatte
 6. 5 Tjenesteområdene og staber
  1. 5.1 Oppvekst og kultur
  2. 5.2 Levekår
  3. 5.3 Samfunnsutvikling
  4. 5.4 Rådmannsnivå med staber
 7. 6 Årsregnskap og revisjonsberetning Sola kommune
  1. 6.1 Hovedoversikter
  2. 6.2 Noter Sola kommune
  3. 6.3 Regnskapsskjema drift Sola kommune
  4. 6.4 Regnskapsskjema investering Sola kommune
  5. 6.5 Revisjonsberetning Sola kommune
 8. 7 Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning Sola tomteselskap KF
  1. 7.1 Hovedoversikter
  2. 7.2 Noter Sola tomteselskap KF
  3. 7.3 Årsberetning 2018- Sola tomteselskap KF
  4. 7.4 Revisjonsberetning Sola tomteselskap KF
 9. 8 Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning Sola parkeringselskap KF
  1. 8.1 Hovedoversikter Sola parkeringselskap KF
  2. 8.2 Noter Sola parkeringsselskap KF
  3. 8.3 Årsberetning 2018 - Sola parkeringsselskap KF
  4. 8.4 Revisjonsberetning Sola parkeringselskap KF
 10. 9 Vedlegg
  1. 9.1 Oversikt over eksisterende planer og planbehov 2016-2019
  2. 9.2 Prosjektrapport investering 2018